Wyszukiwarka:

rok 2006

UCHWAŁA NR XLII/234/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
 
UCHWAŁA   NR XLII/234/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 3 marca 2006r.
 
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40  ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym  (tekst jedn. - Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ), art. 4  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 1996 r. nr 132, poz. 622; Dz. U. z 1997r. nr 121, poz. 770; Dz. U. z 1997r. nr 60, poz. 369; Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 272; Dz. U. z 2001r. nr 100, poz. 1085; Dz. U. z 2001r. nr 154, poz. 1800; Dz. U. z 2002r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2003r. nr 7, poz. 78; Dz. U. z 2004r. nr 96, poz. 959; Dz. U. z 2004r. nr 173, poz. 1808; Dz. U. z 2005r. nr 85, poz. 729; Dz. U. z 2005 nr 175, poz. 1458), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1458) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku (ON-HK-050/4-14/05 z dnia 19 grudnia 2005r.) uchwala się, co następuje:
 
Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
1.    Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Przykona, a w szczególności:
a)   wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości,
b)   rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
c)   częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
d) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,
e)   inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami,
f)    obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
g)   wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
h)   wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
 
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)    ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.);
2)    właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku;
3)    umowach - należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali;
4)    górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć zgodne z treścią art. 6 ust. 2. ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali za usługi, podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych;
5)    Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003;
6)    stawkach opłat - należy rozumieć przez to wysokość opłat uiszczanych przez właściciela nieruchomości lub najemcę/właściciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych;
7)    poziomach selekcji - należy przez to rozumieć, zgodnie z docelowymi zapisami KPGO, że w kolejnych latach gminy powinny od jednej osoby odbierać selektywnie następujące ilości odpadów:
  1. kuchennych ulegających biodegradacji:
ˇ     w roku 2006 - 2 kg, w 2007 - 4 kg, w 2008 - 7kg, w 2009 - 10 kg, w 2010 - 13 kg;
  1. opakowań z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami:
ˇ    w roku 2006 - 23 kg, w roku 2007 - 36 kg;
  1. odpadów wielkogabarytowych:
ˇ    w roku 2006 - 4 kg, w roku 2007 - 5 kg, w roku 2008 - 6 kg, w roku 2009 - 8 kg, w roku 2010 - 10 kg, w roku 2011 - 11 kg, w roku 2012 - 12 kg, w roku 2013 - 13 kg, w roku 2014 - 14 kg;
  1. odpadów budowlanych:
ˇ    w roku 2006 - 9 kg, w roku 2007 - 14 kg, w roku 2008 - 20 kg, w roku 2009 - 26 kg, w roku 2010 - 32 kg, w roku 2011 - 39 kg, w roku 2012 - 46 kg, w roku 2013 - 54 kg, w roku 2014 - 62 kg;
  1. odpadów niebezpiecznych:
 • w roku 2006 - 0,3 kg, w roku 2007 - 0,8 kg, w roku 2008 - 1,3 kg, w roku 2009 -1,8 kg, w roku 2010 - 2,4 kg;
8)    odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
9)    odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
10)  odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia, oraz część, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
11)  odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
12)  odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki.
13)  nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
14)  harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy;
15)  podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa posiadające wydane przez wójta  ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a)    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b)    opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
 
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości
 
§ 3
Właściciele nieruchomości oraz najemcy są obowiązani do utrzymywania porządku i czystości na terenie nieruchomości poprzez:
1.    wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2.    przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków;
3.    przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 9 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;
4.    oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
5.    prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:
a)   odpady kuchenne         -          mogą być, po zgłoszeniu tego faktu odbiorcy, kompostowane lub w inny dozwolony sposób wykorzystywane przez gospodarstwo,
b)   odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami odbierane są w cyklu dwumiesięcznym,
c)   odpady niebezpieczne odbierane są w cyklu dwumiesięcznym,
d)   odpady wielkogabarytowe odbierane są w cyklu półrocznym,
e) odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie,
f)    odpady zmieszane odbierane będą w cyklu dwutygodniowym.
6.    zbieranie w pojemnikach o wielkości uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości odpadów zmieszanych, nie podlegających selekcji, a więc:
Ø    tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
Ø    szkła nieopakowaniowego,
Ø    odpadów mineralnych,
Ø    drobnej frakcji popiołowej,
Ø    oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;
7.    przekazywanie odpadów zebranych podmiotowi uprawnionemu do odbioru w terminach wyznaczonych harmonogramem,
8.    usuwanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp. zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;
9.    niezwłoczne oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości;
10.  oznaczanie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic z numerem porządkowym nieruchomości;
11.  utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia;
12.  selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 ze zm.);
 
 
 
§ 4
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1.     niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, koszy do zbierania odpadów, wiat przystankowych, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej;
2.    umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, ogłoszeń itp.;
3.    zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
4.    indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
5.    indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych;
6.    wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych;
7.    spalania w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania, kuchniach i piecach odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych.
 
 
Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych
 
§ 5
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:
1)    właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów;
2)    nieczystości ciekłe, gromadzone w odpowiedniej wielkości zbiornikach bezodpływowych, muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych;
3)    urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
 
a)   kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l
b)   pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, KP-7
c)   worki
d)   pojemniki do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, makulatury o pojemności 1,5 do 2 m³
e)   kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
4)    odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
a)   mieszkaniec wsi rocznie zbiera do kubła odpady o masie około 171 kg i objętości około 1,14 m³, przy dwutygodniowym cyklu wywozu potrzebuje on 44 l pojemności kubła na odpady;
b)   jedno- i dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden kubeł o pojemności 120 l;
c)   trzy-, cztero-, i pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa kubły o pojemności 120 l każdy lub jeden o pojemności 240 l;
d)   rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomości w kubły o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według norm zapisanych w punktach a i b;
e) prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb;
 
§ 6
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:
1)    Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych mają pojemność od 1,5 do 2 m³ i kolory przypisane do rodzaju odpadów:
a)   zielony             -          opakowania szklane kolorowe,
b)   biały                 -          opakowania szklane bezbarwne,
c)   niebieski           -          papier i tektura
d)   żółty lub siatka -           opakowania z tworzyw sztucznych
2)    miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji są przez zarządzających drogami oraz przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne
3)    organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie;
 
§ 7
Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:
1)    podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);
2)    na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;
3)    szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;
 
 
 
§ 8
Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:
1)    zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;
2)    zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
3)    do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:
-    opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
-    kalkę techniczną,
-    prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
4)    do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
-    ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
-    lustra,
-    szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
-    szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
-    szyby samochodowe;
5)    do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
-    tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
-    opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
-    opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych;
 
 
Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
 
§ 9
Obowiązki w zakresie podpisania umów:
1)    właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;
2)    właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości;
3)    właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucję zobowiązani są do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwiających obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treści umowy;
4)    właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej;
5)    opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub, gdy brak licznika, w oparciu o normy, które wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70);
6)    rolnicy, zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni zainstalować odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy;
§ 10
Konsekwencje nierealizowania obowiązków:
1)    wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków wójt wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968
2)    wójt dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat;
3)    w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2, wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);
4)    dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;
 
§ 11
 Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1)    ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, zgodnie z § 3 pkt. 5 niniejszego Regulaminu;
2)    ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
-    na obszarach wiejskich - raz na dwa tygodnie,
-    właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
-    właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie,
 
 
ROZDZIAŁ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione
 
§ 12
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1)    do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
2)    do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,
3)    do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości:
-    38 kg/osobę/rok w roku 2010, 
-    25 kg/osobę/rok w roku 2013,
-    18 kg/osobę/rok w roku 2020.
Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości
§ 13
Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów podane w § 2 ust. 7
 
Rozdział VI
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
 
§ 14
 
1)    Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych z właścicielami nieruchomości przez podmiot uprawniony nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat;
2)    Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
3)    Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców;
4)    Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.
 
 
Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
 
§ 15
 
1)    Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt;
2)    zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
 
Rozdział VII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 16
 
1)    Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie;
2)    Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo jednorodzinne oraz terenów rekreacyjnych i letniskowych;
3)    Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na:
1)    terenie osiedla domków jednorodzinnych w Przykonie oraz ul. Nowa
-    teren osiedla  domków jednorodzinnych w Psarach,  z wyłączeniem ul.  Zielonej
 
 
Rozdział IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
 
§ 17
 
1)    W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt,  w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia;
2)    Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
 
 
Rozdział X
Postanowienia końcowe
 
 
§ 18
1.    Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona
2.    Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie - podlega karze grzywny.
3.    Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 
§ 19
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 20
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała NR XX/119/04
Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004r.
 
 
 
UZASADNIENIE
do UCHWAŁY  NR XLII/234/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 3 marca 2006r.
 
 
Art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622) nałożył na gminy obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zawartych w "Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Przykona".
Ponadto, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), rada gminy w terminie do dnia 13 stycznia 2006 r. obowiązana jest uchwalić nowy regulamin, uwzględniając wymogi określone przez ustawodawcę.
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (24/03/2006 10:10:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (24/03/2006 10:10:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (24/03/2006 10:10:01)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr IV/19/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
UCHWAŁA Nr IV/18/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr III/13/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 grudnia 2006r
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
UCHWAŁA NR III/12/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006roku
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
UCHWAŁA Nr III/10/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
UCHWAŁA Nr III/8/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR I/4/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
Uchwała Nr I/3/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
Uchwała Nr I/2/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr XL VIII / 272/06 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
U C H W A Ł A NR XLVIII/271/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/270/06Rady Gminy Przykonaz dnia 28 wrzesień 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/269/06 Rady Gminy Przykona dnia 28 września 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
Uchwała Nr XLVIII/268/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Uchwała Nr XLVIII/ 267/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
Uchwała Nr XLVIII/266/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
UCHWAŁA Nr XLVII/264/06 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2006 roku
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
Uchwała Nr XLVII/ 263/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Uchwała Nr XLVII/262/06Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
Uchwała Nr XLVII/261/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
UCHWAŁA NR XLV/256/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
Uchwała Nr XLV/254/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
UCHWAŁA NR XLV/255/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XLV/253/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
Uchwała Nr XLV/252/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
Uchwała Nr XLV/251/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
Uchwała Nr XLIV /250/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
Uchwała Nr XLIV/249/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
Uchwała Nr XLIV/248/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIV/ 247/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA NR XLIII/246/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
Uchwała Nr XLIII/244/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIII/243/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
Uchwała Nr XLVI/259/06Rady Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr XLIII/241/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
UCHWAŁA NR XLII/240/06 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 3 MARCA 2006 R.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr 239/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 lutego 2006 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
Uchwała Nr XLII/238/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
UCHWAŁA NR XLII/236/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
Uchwała Nr XLII 235/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR XLII/234/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
Uchwała Nr XLII /233/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Uchwała Nr XLII/232/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
Uchwała Nr XLII/231/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok