Wyszukiwarka:

rok 2006

Uchwała Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
                                                                                           
Uchwała Nr XLV/257/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 czerwca 2006 r.
 
 
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
 
 
         Na podstawie art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Przykona uchwala Statut Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie:
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Zespół Obsługi Szkół w Przykonie działa na podstawie:
 
1)    ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
2)    ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
3)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
4)    Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przykona i Zespole Obsługi Szkół w Przykonie zawartego w dniu 29 listopada 1999r. w Przykonie, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2000r,
5)    niniejszego Statutu oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 
§ 2
 
1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1)    Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Obsługi Szkół w Przykonie,
2)    szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole,
3)    gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową  oraz terytorium Gminy Przykona.
 
 
 
 
Rozdział II
Inne informacje o Zespole Obsługi Szkół w Przykonie
 
§ 3
 
1.    Zespół nosi nazwę: "Zespół Obsługi Szkół w Przykonie".
2.    Siedzibą Zespołu jest budynek Zespołu Szkół w Przykonie Gimnazjum  w Przykonie, ul. Szkolna 4A.
3.    Zespół posługuje się pieczątką o treści "Zespół Obsługi Szkół  w Przykonie". Ponadto na pieczęci umieszcza się adres (kod, miejscowość i ulica), numer telefonu/faksu, NIP i REGON.
4.    Zespół działa na terenie Gminy Przykona.
 
§ 4
 
1.    Zespół jest jednostką organizacyjną gminy, której kierownikiem jest dyrektor Zespołu.
2.    Zespół jest gminną jednostką budżetową.
 
 
Rozdział III
Cele i zakres działania
 
§ 5
 
1.    Przedmiotem działalności Zespołu jest prowadzenie obsługi ekonomiczno - administracyjnej i finansowo - księgowej szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola oraz do obsługi finansowej dowozu uczniów do szkół.
2.    Zadania wymienione w ust. 1 Zespół realizuje w odniesieniu do następujących
     jednostek:
1)    Zespół Szkół w Przykonie Szkoła Podstawowa w Przykonie,
2)    Zespół Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie,
3)    Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie,
4)    Szkoła Podstawowa w Sarbicach,
5)    Szkoła Podstawowa w Boleszczynie.
 
 
Rozdział IV
 Gospodarka finansowa
 
§ 6
 
Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i przepisów wykonawczych dla jednostek budżetowych.
 
§ 7
 
1. Wydatki Zespołu finansowane są z budżetu Gminy Przykona.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy.
3. W Zespole  mogą być tworzone środki specjalne, na mocy odrębnych przepisów.
 
§ 8
 
Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zespołu ponoszą Dyrektor Zespołu  i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy.
 
 
Rozdział V
Organizacja i zarządzanie
 
§ 9
 
1.    Zespół ma strukturę bezwydziałową.
2.    W Zespole tworzy się następujące stanowiska pracy:
1)    Dyrektor,
2)    Główny Księgowy,
3)    Stanowisko ds.  ewidencyjno - księgowych,
4)    Stanowisko ds. płacowo - kadrowych,
5)    Stanowisko ds. administracyjno rozliczeniowych.
 
 
§ 10
 
1.    Zespołem kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Przykona.
2.    Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Przykona.
3.    Zakres czynności dla Dyrektora ustala Wójt Gminy Przykona.
 
§ 11
 
1.    Do zadań Dyrektora Zespołu należy w szczególności:
 
1)    reprezentowanie Zespołu na zewnątrz oraz samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym statutem,
2)    podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania, awansowania, wynagradzania i zwalniania pracowników Zespołu, w tym także Głównego Księgowego,
3)    ustalanie wewnętrznej organizacji Zespołu, a w szczególności określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Zespołu,
4)    ustalenie zasad obiegu dokumentów zgodnie z regułami określonymi przepisami prawa,
5)    racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zespołu,
6)    opracowywanie planów działania Zespołu i przedkładanie sprawozdań  z ich wykonania,
7)    przekazywanie Wójtowi informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zespołu,
8)    zapewnienie pracownikom Zespołu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 
2. W stosunkach z innymi podmiotami Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta.
3. Dyrektor w imieniu Zespołu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zespołu.
 
§ 12
 
Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Zespołu określają przepisy odrębne.
 
 
Rozdział VI
Przedmiot działalności Zespołu
 
§ 13
 
1. Przedmiotem działalności Zespołu jest:
 
    1) prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół         i placówek oświatowych wymienionych w § 5 ust. 2, a w szczególności:
a) obsługa finansowo-księgowa i organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz 
    ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
b) dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych,
c) prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań,  w zakresie realizowanych zadań rzeczowych,  zatrudnienia i wynagrodzeń itp.,
d) opracowywanie projektów planów zadań rzeczowych oraz planów  dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych, a także  organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników    i limitów określonych  w planach,
e) prowadzenie akt osobowych Dyrektorów obsługiwanych jednostek,
f)  prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi                        
    i ubezpieczeniem zdrowotnym,
g) obsługa spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia,
h) tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej,
   2) prowadzenie statystyki dotyczącej gminnej oświaty,
   3) prowadzenie dokumentacji i obsługa finansowa remontów budynków,
   4) opracowywanie we współpracy z Dyrektorami jednostek obsługiwanych projektów planów finansowo - rzeczowych tych jednostek,
   5) nadzór nad działalnością finansową obsługiwanych jednostek w zakresie
       prawidłowego dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu
       Gminy na podstawie kryterium legalności,
   6) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta Gminy.
  
§ 14
 
Zespół realizuje zadania w porozumieniu z Dyrektorami obsługiwanych szkół.
 
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
 
§ 15
 
Zespół jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
 
§ 16
 
Dokonywanie wszelkich zmian w niniejszym Statucie odbywa się w trybie jego nadania.
 
§ 17
 
Traci moc § 5 uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia  28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół zmieniony  uchwałą Nr XXI/129/2000 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz uchwałą Nr XVII/01/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 r.
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 18
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 19
 
Statut wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (03/11/2006 12:41:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (03/11/2006 12:41:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (03/11/2006 12:41:36)
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr IV/19/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy - sołectwach Gminy Przykona.
UCHWAŁA Nr IV/18/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia zadań komisji stałych i komisji doraźnej Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr III/13/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 grudnia 2006r
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2007 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
UCHWAŁA NR III/12/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006roku
w sprawie zmian Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w prawie określenia wzorów formularzy podatkowych
UCHWAŁA Nr III/10/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007rok.
UCHWAŁA Nr III/8/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR I/4/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
Uchwała Nr I/3/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona .
Uchwała Nr I/2/06Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 25 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona
Uchwała Nr XL VIII / 272/06 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przykona i dalszego postępowania z nimi.
U C H W A Ł A NR XLVIII/271/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/270/06Rady Gminy Przykonaz dnia 28 wrzesień 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/269/06 Rady Gminy Przykona dnia 28 września 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, w drodze przetargu.
Uchwała Nr XLVIII/268/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Uchwała Nr XLVIII/ 267/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa ulic w m.Przykona wraz z kanalizacją deszczową „
Uchwała Nr XLVIII/266/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy
UCHWAŁA Nr XLVII/264/06 Rady Gminy Przykona z dnia 9 sierpnia 2006 roku
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Gannopol
Uchwała Nr XLVII/ 263/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Uchwała Nr XLVII/262/06Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organiz
Uchwała Nr XLVII/261/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki”.
UCHWAŁA NR XLV/256/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boleszczyn
Uchwała Nr XLV/254/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie
UCHWAŁA NR XLV/255/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona
Uchwała Nr XLV/253/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2005 rok
Uchwała Nr XLV/252/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2005 rok.
Uchwała Nr XLV/251/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
Uchwała Nr XLIV /250/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
Uchwała Nr XLIV/249/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
Uchwała Nr XLIV/248/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIV/ 247/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA NR XLIII/246/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
W sprawie Regulaminu konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
Uchwała Nr XLIII/244/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLIII/243/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień.
Uchwała Nr XLVI/259/06Rady Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2006 r
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
UCHWAŁA Nr XLIII/241/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2005 rok.
UCHWAŁA NR XLII/240/06 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 3 MARCA 2006 R.
w sprawie przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr 239/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 lutego 2006 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
Uchwała Nr XLII/238/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
UCHWAŁA NR XLII/236/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bądków Drugi
Uchwała Nr XLII 235/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR XLII/234/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
Uchwała Nr XLII /233/06 Rady Gminy Przykona z dnia 3 marca 2006
W sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Uchwała Nr XLII/232/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2006 rok Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (Przykona-Dobra, Smulsko-Wygoda)
Uchwała Nr XLII/231/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok