Wyszukiwarka:

rok 2005

Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XL/229/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr XL/228/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr XL/227/05 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przykona na 2006 rok
Uchwała Nr XL/226/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2006 rok.
Uchwała Nr XL/225/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Przykona i podległych jemu jednostek organizacyjnych.
Uchwała Nr XL/224/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku
Uchwała Nr XL/223/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
Uchwała Nr XXXIX/220/05 Rady Gminy Przykona z dnia 01 grudnia 2005 roku
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie dobrowolnego poddania się egzekucji gminy Przykona
UCHWAŁA Nr XXIX/219/05 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 1 grudnia 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr Nr XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie.
UCHWAŁA XXXIX/218/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
UCHWAŁA Nr XXXIX/217/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
Uchwała Nr XXXIX/216/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
UCHWAŁA Nr XXXIX/215/05 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 1 grudnia 2005roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
UCHWAŁA Nr XXXIX/214/05 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 1 grudnia 2005r
w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2006 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
UCHWAŁA NR XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
UCHWAŁA Nr XXXIX/211/05 Rady Gminy Przykona z dnia1 grudnia 2005 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.
UCHWAŁA Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXVIII/207/05 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/193/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi "
Uchwała Nr XXXVIII/206/05 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin"
Uchwała Nr XXXVII / 204/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2005 r
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
UCHWAŁA Nr XXXVII/203/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2005 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
U C H W A Ł A NR XXXVI/201/05 Rady Gminy Przykona z dnia 4 października 2005 r.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2006 r.
U C H W A Ł A N R XXXVI/200/05 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 4 października 2005 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Radyczyny
Uchwała Nr XXXVI/199/05 Rady Gminy Przykona z dnia 4 października 2005r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XXXVI/198/05 Rady Gminy Przykona z dnia 4 października 2005r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XXXVI/197/05 Rady Gminy Przykona z dnia 4 października 2005r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
Uchwała Nr XXXVI/196/05 Rady Gminy Przykona z dnia 4 października 2005 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu i urządzeń dydaktycznych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Tu
UCHWAŁA NR XXXV/194/05 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 26 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Przykona.
Uchwała Nr XXXV/193/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 roku
w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bądków Drugi „
Uchwała Nr XXXIV/191/05 Rady Gminy Przykona z dnia 25 lipca 2005r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXXIV/189/05 Rady Gminy Przykona z dnia 25 lipca 2005roku
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
Uchwała Nr XXXIV/188/05 Rady Gminy Przykona z dnia 25 lipca 2005 roku
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin.
Uchwała Nr XXXIII/186/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2005 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
Uchwały Nr XXXIII/185/05 Rady Gminy w Przykonie z dnia 30 maja 2005r
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
Uchwała XXXIII/184/05 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2005
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
UCHWAŁA Nr XXXI/179/05 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona
Uchwała Nr XXXI/178/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2005 rok Powiatowi Tureckiemu na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Uchwała Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Gąsin "
Uchwała Nr XXXI/176/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka.
Uchwała Nr XXXI/174/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2004rok.
UCHWAŁA Nr XXX/173/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
Uchwała Nr XXX/172/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005roku
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
Uchwała Nr XXX/172/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005roku
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2005 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na roboty budowlane w Plebani oraz prace konserwatorskie w kościele.
Uchwała Nr XXX/171/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
UCHWAŁA NR XXX /170 /05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska
Uchwała Nr XXX/169/ 05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005r.
w sprawie przystąpienia Gminy Przykona do "Programu wyrównywania różnic między regionami w 2005r." - obszar D.
Uchwały Nr XXX/168/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXX/167/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok.
Uchwała Nr XXIX/166/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
Uchwała Nr XXIX/164/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005r
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2005 rok.
Uchwała Nr XXIX/163/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/52/03 Rady Gminy Przykona z dnia 4 września 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona
UCHWAŁA Nr XXIX/162/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przykona Stanisława Krysztofowicza
UCHWAŁA Nr XXIX/161/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Bądków Drugi Gminy Przykona.
Uchwała Nr XXIX/160/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona
UCHWAŁA Nr XXIX/159/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarow
UCHWAŁA Nr XXIX/158/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
UCHWAŁA Nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.