Wyszukiwarka:

rok 2004

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXVIII/156/04 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
UCHWAŁA Nr XXVII/155/04 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
Uchwała Nr XXVII/154/04 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
UCHWAŁA Nr XXVII/153/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
UCHWAŁA NR XXV/148/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
UCHWAŁA NR XXV / 147/ 04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
Uchwała Nr XXV/146/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
UCHWAŁA NR XXV/144/04 Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
UCHWAŁA Nr XXV/143/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
UCHWAŁA Nr XXV/140/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 listopada 2004 r
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
UCHWAŁA Nr XXV/139/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
UCHWAŁA Nr XXIV/137/04 Rady Gminy Przykona z dnia 20 października 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
UCHWAŁA Nr XXIV/136/04 Rady Gminy Przykona z dnia 20 października 2004r
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
UCHWAŁA Nr XXIV/135/04 Rady Gminy Przykona z dnia 20 października 2004 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
U C H W A Ł A NR XXIV/134/04 Rady Gminy Przykona z dnia 20 października 2004 r.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
Uchwała Nr XXIV/133/04 Rady Gminy Przykona z dnia 20 października 2004 roku
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
U C H W A Ł A NR XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr XXIII/130/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
UCHWAŁA NR XXIII/129/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 sierpnia 2004 roku
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
Uchwała Nr XXII/127/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 lipca 2004 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
UCHWAŁA NR XXI/126/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 24 czerwca 2004 roku
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
Uchwała Nr XXI/125/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004r.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
UCHWAŁA Nr XXI/124/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
UCHWAŁA Nr XXI/123/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr XXI/122/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
UCHWAŁA Nr XX/120/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
UCHWAŁA NR XX/119/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
UCHWAŁA NR XX/118/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2004r.
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
UCHWAŁA NR XX/117/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2004r.
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
UCHWAŁA NR XX/116/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2004r.
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
Uchwała Nr XX/115/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
Uchwała Nr XX/114/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
Uchwała Nr XX/113/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
Uchwała Nr XX/112/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Uchwała Nr XX/111/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
Uchwała Nr XX/110/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
Uchwała Nr XX /109/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
Uchwała Nr XX/108/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
Uchwała Nr XX /107/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
UCHWAŁA NR XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r.
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
UCHWAŁA NR XX/105/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
UCHWAŁA Nr XVIII/104/04 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 roku
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
U C H W A Ł A Nr XVIII/103/04 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
Uchwała Nr XVIII/102/04 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 roku
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
UCHWAŁA Nr XVIII/100/04 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
UCHWAŁA Nr XVII/99/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
UCHWAŁA NR XVII / 98/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 23 marca 2004 roku
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
Uchwała Nr XVII/97/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
UCHWAŁA Nr XVII/96/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
UCHWAŁA NR XVII/95/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Uchwała Nr XVII/93/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004r
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
UCHWAŁA NR XVII/90/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
UCHWAŁA NR XVII/89/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 23 marca 2004 roku
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
Uchwała Nr XVII/88/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Uchwała Nr XVII/87/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
Uchwała Nr XVII/86/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .