Wyszukiwarka:

rok 2016

PROTOKÓŁ nr XXI/16
PROTOKÓŁ nr XXI/16
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona


        Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl o godz. 1300 otworzył XXI sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych  gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli -  Andrzej Jarek  -  redaktor
                                        Karol Szczeciński  -  Redaktor Turek 24
 
 Proponuje wprowadzenie do porządku obrad punktu  nr 11 :

Informacja z realizacji zadań oświatowych na lata 2015-2016.
                               
pozwólcie, że przedstawię dzisiejszy porządek obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl zapytał czy są uwagi i wnioski do przedstawionego  porządku obrad.

Uwag i wniosków nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.


      Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017  rok i  zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady.
10.Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i  placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
11. Informacja z realizacji zadań oświatowych na lata 2015-2016.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie XXI  sesji Rady Gminy Przykona.


Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad :
- kto jest „za"
- kto jest „przeciw"
- kto się „wstrzymał"
 

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.
        
Do p-ktu 3
    Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół nr XX/16 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 20 grudnia 2016 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XX sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XX sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za", głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.                 
 
Do p-ktu 4
    Z uwagi na krótki okres międzysesyjny informacji nie było.

W obradach sesji uczestniczyli komisarz Zenon Wieczorek - komendant Posterunku Policji w Dobrej oraz st. sierż. Damian Majdoszek - dzielnicowy
Z okazji  objęcia stanowiska komendanta policji, przewodniczący, wójt zastępca Wiceprzewodniczący złożyli życzenia. Komendant podziękował władzom gminy i życzył dobrej współpracy.                                           
 
Do p-ktu 5
1. Krzysztof Kałużny - w sprawie naprawy nawierzchni drogi przez wieś pod lasem w Smulsku.
2. Andrzej Gorzelańczyk - uporządkowanie rowów od Smulska do Boleszczyna.
3. Maciej Bednarek - poinformował, zakończenie ulicy Granicznej początek ul. Kwiatowej obniżenie krawężnika oraz krawężnika koło sklepu „ Jubilat ".
4. Marcin Czaja - w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną.
5. Stanisław Bryl - poruszył temat uchodźców  ( ilu przyjmiemy ),wykup gruntów Radyczyny - Posoka.
          Zakupu strojów ludowych dla Zespołu  „ Zgoda "
          Dyrektor - Ewa Banasiak odpowiedziała, że tegoroczny budżet nie
          pozwoli  na taki zakup.      
 
Do p-ktu 6
Nie było

Do p-ktu 7
Odpowiedzi na zapytania , interpelacje i wnioski radnych udzielił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
Radny Krzysztof Kałużny, przyjęliśmy do wiadomości, wydatek nie był przewidywany, ale postaramy się finanse podzielić.
Radny Andrzej Gorzelańczyk - rowy w miarę możliwości zostaną uporządkowane.
Radny Marcin Czaja - w sprawie zwierzyny leśnej wystąpimy do „ Kół Łowiecki" z prośbą o odstrzały.
W sprawie uchodźców otrzymaliśmy pismo od Wojewody Wielkopolskiego. Odpowiedzieliśmy „ z uwagi na brak warunków mieszkaniowo-bytowych nie rozważa się  możliwości przyjęcia na swój teren uchodźców ". Po  zabezpieczeniu interesów własnych mieszkańców tj. między innymi lokali mieszkalnych, być może w przyszłości rozpoczniemy procedurę przyjęcia uchodźców.

Do p-ktu 8
 Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego  przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska .  
Uwag i wniosków nie było.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za " głosów„ przeciwnych " nie było i  głos wstrzymujący" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.

Do p-ktu 9
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że projekt uchwały  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady został  przyjęty jednomyślnie tj. na  15 członków Komisji obecnych na Sali podczas głosowania 15 głosach było „za"  „przeciw" i  „ wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu. 

Do p-ktu 10
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i  placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych  przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub  osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości  pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji  przedstawiła Główna księgowa Zespołu Obsługi Szkół Barbara Zając. 
Uwag i wniosków nie było.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i  placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych  przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub  osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości  pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za " głosów
„ przeciwnych "i „ wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.
                        
Do p-ktu 11 
Informacja z realizacji zadań oświatowych na lata 2015-2016 przedstawił inspektor Zbigniew Bartosik. 
Art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty obliguje organ prowadzący tj. Wójta Gminy do przedłożenia do dnia 31 października każdego roku na ręce Przewodniczącego Rady informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych podległych mu szkół za rok szkolny( 2015-2016).  Informacja taka powinna zawierać wszystkie istotne elementy dotyczące życia szkoły a w szczególności dotyczące działalności dydaktycznej, poziomu zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, informacji dotyczących uczniów uczęszczających do szkół, bazy szkolnej, dowozu, żywienia dzieci, ewentualnych remontów przeprowadzonych w szkołach oraz kontroli służb sanitarnych. Sprawozdania takie z obu szkół podległych wójtowi gminy zostały przekazane do biura rady w dniu 25 października br .
Informacja stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.  
                     
Do p-ktu 12
W punkcie wolne wnioski i zapytania.
Stanisław Bryl - w sprawie wypoczynku zaproponował, aby odbywał się on także w wakacje. Zapytał Dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie Pana Zdzisława Nowaka czy zamierza zorganizować taki wypoczynek letni w wakacje 2017 roku. Przypomniał, że w wakacje 2016 roku zgłosiło się do tej formy wypoczynku  ponad 100 chętnych dzieci, lecz zabrakło jednak miejsc i pojechało tylko około 30 dzieci.
Sołtys Łukasz Łukasik - poinformował, że energetyka przeprowadza wycinkę gałęzi nad liniami elektrycznymi, w związku z tym wjeżdżają na grunt niszcząc płody rolne. Zwrócił się o odszkodowania z tego tytułu.
Wojciech Nowakowski - w sprawie przejścia dla pieszych koło posesji p. Weber.
Dyrektor Zdzisław Nowak udzielił odpowiedzi w sprawie wypoczynku dzieci.
Zadaniem szkół jest jak najlepsza edukacja. Działalność dydaktyczna to co organizujemy „ Zielone i Białe szkoły" kształcą i edukują dzieci to nie zamierza  zmienić. Wypowiedź Pana Dyrektora spotkała się z sugestią Pana Stanisława Bryla by przychylił się on do tej formy wypoczynku, która potwierdza liczbę dzieci chętnych na skorzystanie z tej formy wypoczynku. Nadmienił także, że można skorzystać ze środków poza budżetem Gminy Przykona wykorzystując np. środki KRUS. 
Wójt Gminy Pan Mirosław Broniszewski powiedział, że podjął kroki wspólnie z organizacjami pozarządowymi, co pozwoli zorganizować wypoczynek wakacyjny dla 90 dzieci z Gminy Przykona w wakacje 2017 roku. Ocenił pracę szkół, że jest na właściwym poziomie. Szkoła dobrze wypełnia obowiązki. Podziękował, za efekty edukacyjne Dyrektor Iwonie Rosiak, Zdzisławowi Nowak, dla zarządzających dorobkiem edukacyjnym. Podziękował dyrektorom za udział szkoły w konkursach.    

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl z okazji Nowego Roku złożył życzenia wszystkim obecnym oraz ich rodzinom.

Wójt Gminy Mirosław Broniszewski z okazji Nowego Roku złożył życzenia radnym, sołtysom oraz  rodzinom.
 

Do p-ktu 13
   Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl podziękował za udział i zamknął XXI sesję Rady Gminy Przykona.
 
 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19/04/2017 13:19:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (19/04/2017 13:19:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19/04/2017 13:19:43)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ nr XXI/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XX/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 20 grudnia 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XIX/16
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 21 listopada 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XVIII/16
PROTOKÓŁ nr XVIII/16 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 listopada 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XVII/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 14 października 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XVI/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 9 sierpnia 2016 roku
PROTOKÓŁ nr XV/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 czerwca 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XIV/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 kwiecień 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XIII/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 marca 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XII/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 12 lutego 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona