Wyszukiwarka:

rok 2016

PROTOKÓŁ nr XVII/16

PROTOKÓŁ nr XVII/16
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 14 października  2016 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykon
a


Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl o godz. 1330 otworzył XVII sesję Rady Gminy Przykona, powitał radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 14 radnych w sesji uczestniczy 14, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli –  Andrzej Tyczyno  - Redaktor „ Echo Turku ”
                                        Marta Jachimowska  – Redaktor „ iTurek net ”
                                        Marcin Derucki  -     Redaktor „ Infor ”

Proponuje zdjęcie z porządku obrad  punktu : 

Podjęcie uchwały  w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę
Miejską Turek zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad
dziećmi  w wieku do lat 3 powierzonego przez Gminę Przykona.

oraz proponuje wprowadzenie do porządku obrad punktów :

    Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski  gm. Przykona. 


   Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
                      
                                     
Przewodniczący zapytał czy są  uwagi i wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.

Uwag i wniosków nie było.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
                               
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona i  kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016-2027. 
11. Informacja Wójta o uchwale dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie XVII  sesji Rady Gminy Przykona.

Do p-ktu 3
    Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XVI/16 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 9.08.2016 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy , wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XVI sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XVI sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 14 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 14, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych  nie było głosów  przeciwnych  i wstrzymujących się.                                

Do p-ktu 4
     Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Uwag i wniosków nie było.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.
 
Do p-ktu 5

  W punkcie interpelacje i zapytania radnych.
   Nie było.

Do p-ktu 6
Wnioski radnych.
1. Czesław Witczak – wnioskował o ograniczenie prędkości na ulicy Komunalnej.
2. Andrzej Gorzelańczyk – podziękował za wybudowaną drogę, wycinkę drzew, okopanie drogi. Poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej organizacji ruchu drogowego podczas świąt zmarłych, utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w Ewinowie.   
3. Janusz Augustyniak – utrudnień komunikacyjnych z związku z zamknięciem drogi do Kaczek Plastowych, kontynuacja budowy chodnika w Przykonie, prowadzenie prac konserwatorskich na kanale Przykona- Żeronice. 
4. Krzysztof Dygas – wnioskował o budowę nowych sieci wodociągowych na koszt gminy. 
5. Marek Bober – zapewnienie drogi pomiędzy zbiornikiem a ogrodzeniem terenu przy  zbiorniku Wodnym Przykona dla mieszkańców Młynisk,  budowa oświetlenia ulicznego w  Młyniskach oraz ustawienia znaków dotyczących numerów nieruchomości.  
 
Do p-ktu 7
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

W tym punkcie udzielono głosu radnemu powiatowemu Ryszardowi Papierkowskiemu, który wyjaśnił problem dużych kolejek w Wydziale Komunikacji. Powiedział, że spowodowany częściowo był pobytem pracowników na urlopach. Jednocześnie poinformował o przedłużeniu godzin obsługi.
Na temat kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Przykona powiedział że mamy na uwadze zakończyć tą inwestycję w 2017 roku.
W sprawie kursu PKS do Posoki, poinformował, że będzie nas obsługiwał PKS Konin.
Z prośbą do radnego powiatowego zwróciła się sołtys wsi Ewelina Przespolewska w sprawie budowy chodnika w Kaczkach Plastowych . Konieczność budowy chodnika, argumentowała przede wszystkim bezpieczeństwem pieszych, a w szczególności dzieci.
Radny Ryszard Papierkowski niczego nie obiecywał, sugerując, że jest dość trudny, opierający się na finansach, powiat ma skromny budżet, który w większości przeznacza na remont i modernizację szpitala. Powiedział, że temat Kaczek Plastowych będzie poruszony podczas obrad komisji.
Wójt Mirosław Broniszewski dał nadziei sołtys Ewelinie Przespolewskiej informując, że wzorem innych gmin również Przykona zamierza przystąpić do programu współpracy z powiatem w kwestii dróg powiatowych.
Na pierwszym miejscu znajdzie się budowa chodnika Przykona - Bądków, na drugim miejscu chodnik na trasie Smulsko-Boleszczyn, a na trzecim wspomniany chodnik w Kaczkach Plastowych. Pozostałe miejsca zajmują poszerzenie drogi w kierunku Gąsina oraz remont w Sarbicach i Laskach.
Wójt podkreślił, że jest to lista życzeń i należy mieć świadomość, że nie na wszystko starczy środków finansowych. Gmina ma wolę i jest otwarta na współpracę z powiatem, czego dowodem jest zaplanowane na koniec października spotkanie ze starostą, w celu omówienia szczegółów.
Radny Marek Urbaniak – w sprawie wybudowanego chodnika w Przykonie, myślał, że to będzie obowiązek poruszania się rowerem  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił Wójt Mirosław Broniszewski
W sprawie drogi Trzymsze –Ewinów powiedział mamy na uwadze bezpieczeństwo ruchu na drodze. W Święto Zmarłych zostanie zabezpieczony dojazd do cmentarzy tak jak w ubiegłym roku.

Do p-ktu 8
Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona, kształtowaniu się  WPF za I półrocze 2016 roku przedstawiła skarbnik gminy Marzena Macikowska.

 Poinformowała, że Rada Gminy uchwaliła w dniu 16 grudnia 2016 roku Budżet Gminy na 2016 rok Uchwałą Nr 0007.80.2015 w następujących kwotach:
- dochody  - 25.484.699,00 zł.
- wydatki   - 24.564.219,00 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian dochody zostały zwiększone o
2.185.093,02 zł. zł, plan na 30 czerwca 2016 rok wynosi 27.669,792,02 zł.
Wydatki budżetu zostały zwiększone o 4.999.632,02 zł. plan na 30 czerwca 2016 rok wyniósł 29.563.851,02 zł. 
Deficyt budżetu na 30 czerwca 2016 rok wyniosła 1.894.059,00 zł. i został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jednostki.
W ujęciu kasowym w okresie I półrocza 2016 roku wykonanie budżetu zamknęło się wynikiem dodatnim w kwocie 6.620.919,92 zł. Na taki wynik wpływ miało wykonanie dochodów w stosunku do planu na poziomie 66,31 % oraz wykonanie wydatków na poziomie 39,67 % planu. 
     Za okres I półrocza 2016 roku   kasowe wykonanie budżetu zamknęło się wynikiem dodatnim w kwocie 6.620.919,92 zł.   
Na taki wynik wpływ miało wykonanie dochodów w stosunku do planu na poziomie 66,31 %, oraz wykonanie wydatków na poziomie 39,67 %  planu.
Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :
Dochody budżetu Gminy Przykona na planowane 27.669.792,02 zł, wykonano 18.347.785,46 zł co stanowi 66,31 %.
W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Przykona na dzień 30 czerwca według działów, rozdziałów i paragrafów.
Dochody bieżące w budżecie gminy Przykona wyniosły 17.824.456,53zł. i stanowią 97,15 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe to 523.328,93 tj. 2,85 % dochodów ogółem. 
Na dzień 30 czerwca 2016 roku dokonano wydatków w wysokości 11.726.865,54 zł. tj. 39,67 % planu.

Skarbnik Gminy Marzena Macikowska przedstawiła realizację w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej :
- rolnictwo i łowiectwo     -     340.044,67 zł.
- leśnictwo                 -         2.000,00 zł.                                      
- transport i łączność      -   1.682.084,81zł.
- turystyka                 -       3.516,45  zł 
- gospodarka mieszkaniowa   -     81.451,08 zł.
- działalność usługowa      -          881,42 zł.
- administracja publiczna   -  1.527.860,52zł.
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   -  375,16 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    -      91.219,80 zł
- obsługa długu publicznego -      62.904,31 zł.
- różne rozliczenia         -  1.145.658,00 zł.
- oświata i wychowanie      -  4.327.325,85zł.
- ochrona zdrowia           -         7.179,91zł.
- pomoc społeczna           -  2.003.264,18zł.
- edukacyjna opieka wychowawcza   -     242.903,42zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska  -    959.788,53zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   -     395.277,67zł
- kultura fizyczna                           -       394.233,42 zł
 Przedstawiła też przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016 roku oraz szczegółowo omówiła realizację wydatków majątkowych. 
 Poinformowała o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień
 30 czerwca 2015 roku.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą nr 0007.81.2015 w dniu 16 grudnia  2015 roku. W okresie I półrocza w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany.
 W wyniku wprowadzonych zmian budżetu plan dochodów ogółem ustalono w  wysokości 27.161.292,02 zł. Dochody zwiększyły się w stosunku do planu początkowego o 1.676 593,02 zł. Ponadto nastąpił również wzrost wydatków do  kwoty 29.055.351,02 zł. wzrost o 4.491.132,02. Wprowadzenie zmian w  planie wydatków i dochodów oraz wprowadzenie  przychodów ( wolnych środków pieniężnych) spowodowało, że na dzień 30.06.2016 r. deficyt budżetu   wyniósł 1.894.059,00 zł. i został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jednostki.  

 Natomiast prognoza w trzech kolejnych latach przedstawia się następująco : 
 rok 2017:
 - prognozowana kwota dochodów ogółem                     -    24.267.764,00 zł   
 - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i odsetek     -     1.019.160,10 zł.
 - relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów -  4,20 %
 rok 2018 :
 - prognozowana kwota dochodów ogółem                     -  23.545.940,00 zł   
 - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i odsetek     -      997.337,66 zł.
 - relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów -  4,24 %
rok 2019 :
 - prognozowana kwota dochodów ogółem                     -  22.949.105,00 zł   
 - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i odsetek     -       975.150,33 zł.
 - relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów -  4,25 %

 Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3


Do p-ktu 9
  Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na  2016 rok  przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  została podjęta tj. na stan 14 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było  14, „ za” było 13 głosów,  „przeciwnych” i  1 głos „wstrzymujący”
nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.   

                                   
Do-pkt 10
   Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2016-2027  przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.                                                                   
Uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.   
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
 Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2016-2027 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 14, „ za” było 14  głosów, „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.

Do p-ktu 11
Informację Wójta o uchwale dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie przedstawił inspektor Zbigniew Bartosik.
Radny Andrzej Albert – zwrócił się z prośbą o przeczekanie reformy a potem zobaczymy.

Do-pkt 12
   Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona przedstawił  Kierownik referatu Jan Kończak.                                                                
Uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.   
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
 Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 14, „ za” było   głosów, „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.

Do-pkt 13
   Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych  przedstawił  Kierownik referatu Jan Kończak.                                                                
Uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.   
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 14, „ za” było   głosów, „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.

Do-pkt 14
Wolne wnioski i zapytania
Dyrektor Obsługi Szkół – Krystyna Szwankowska zapytała Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Bryla, dlaczego nie zostały wprowadzone uchwały dotyczące Centrum Usług Wspólnych, które zostały przegłosowane na ostatnim posiedzeniu komisja oraz przedstawiła konieczność podjęcia tych uchwał.  
Odpowiedzi udzieli Stanisław Bryl informując, że zostaną rozpatrzone w odpowiednim czasie. 
1. Andrzej Gorzelańczyk – wymiana słupów energetycznych.
2. Janusz Augustyniak – w sprawie budowy drogi wzdłuż kanału do działek rolnych od  p. Cieślaka .
3. Ewelina Przespolewska – budowa drogi do Pani Jaśniewicz, odbudowa drogi do p. Kurdyg, ustawienia lustra p. Pietrzak , Jurkiewicz. Budowa chodnika w Kaczkach Plastowych.
4. Marcin Jacuszczak – w sprawie odbioru popiołu w okresie letnim   
5. Jan Stasiak – w sprawie wycinki gałęzi nad liniami elektrycznymi, oczyszczenie rowu melioracyjnego Wichertów- Ewinów, oraz naprawa zapadniętego asfaltu.
6. Maciej Bednarek – w sprawie  funkcjonowania „ Biogazowni ”.
Na bieżąco odpowiedzi udzielił Wójt Mirosław Broniszewski. 
Poinformował  że w dniu 18 października br. odbędzie się spotkanie zainteresowanych mieszkańców z Prezesem Firmy w celu wyjaśnienia zaistniałych sytuacji. 
                                
                                   
Do pkt 15
  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl podziękował za udział i zamknął XVII sesję Rady Gminy Przykona.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19/04/2017 12:04:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (19/04/2017 12:20:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19/04/2017 13:26:03)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ nr XXI/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XX/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 20 grudnia 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XIX/16
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 21 listopada 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XVIII/16
PROTOKÓŁ nr XVIII/16 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 listopada 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XVII/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 14 października 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XVI/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 9 sierpnia 2016 roku
PROTOKÓŁ nr XV/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 czerwca 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XIV/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 kwiecień 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XIII/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 marca 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XII/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 12 lutego 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona