Wyszukiwarka:

rok 2016

PROTOKÓŁ nr XVI/16
PROTOKÓŁ nr XVI/16
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 9 sierpnia  2016 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona


Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl o godz. 1330 otworzył XVI sesję Rady Gminy Przykona, powitał radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli -  Ryszard Bartosik  - Poseł na Sejm RP
                                        Aneta Czubak -  przedstawiciel polsko-konińskiego
                                        programu aktywizacji zawodowej
                                        Katarzyna Błaszczyk  - Redaktor „ iTurek net "
                                        Andrzej Tyczyno  - Redaktor „ Echo Turku "
                                                                                                                        
Przewodniczący Rady Stanisław Bryl zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zimotki, gm. Przykona w drodze przetargu. 
 
Przewodniczący zapytał czy są  uwagi i wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.

Uwag i wniosków nie było.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
                               
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XVI  sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad :

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5.  Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016-2027.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z.o.o w Koninie w 2015
9.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona w miejscowościach Rogów, Bądków Drugi i Olszówka.
11.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie XVI  sesji Rady Gminy Przykona.

Do p-ktu 3

           Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XV/16 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16.06.2016 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy , wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XV sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XV sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, za jego przyjęciem głosowało 15 radnych  nie było głosów  przeciwnych  i wstrzymujących się.


Do p-ktu 4


          Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
W tym punkcie Monika Czubak poinformowała o projekcie z Unii Europejskiej tj. bezpłatnym kursie komputerowym wraz z możliwością zdobycia Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Uwag i wniosków nie było.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.
                                                               


Do p-ktu 5

  W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali :

 W tym punkcie Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji Ryszard Bartosik podziękował za poparcie i oddane głosy w wyborach parlamentarnych 
oraz udzielił odpowiedzi na wnioski, które dotyczyły następujących zagadnień :
- budowy ścieżek rowerowych, uboju rytualnego, programu 500+, cen płodów rolnych, zmiany prawa łowieckiego, sprawy lasów państwowych, wsparcia rolników z powodu złego przezimowania płodów rolnych oraz skutków suszy, budowa stacji meteorologicznej, kadencyjności organów wykonawczych w samorządach, Karty Nauczyciela, ustawy  dotyczącej bezpłatnych  podręczników.
  Stanisław Bryl zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do ustawy zmian aby pracownik obsługi rady podlegał pod przewodniczącego rady gminy  oraz za kadencyjnością wójtów i burmistrzów - kadencja wójta to tylko dwie kadencje.
Na wniosek odpowiedzi udzielił poseł Ryszard Bartosik - powiedział jestem zwolennikiem  kadencyjności. Zmiana może nastąpić po dniu wyborów. Jeśli chodzi o pracownika obsługi rady jego zdaniem powinien podlegać wójtowi.  Kierownik urzędu musi być jeden. To szczegół, który nie ma większego wpływu na prace samorządu.
Natomiast poseł wsparł inicjatywę przewodniczącego Stanisława Bryla dotyczącą utworzenia stacji meteorologicznej w gminie Przykona. Obiecał w tej sprawie zwrócić się do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Na wszystkie zadawane pytania poseł odpowiedział  obszernie. Powiedział, że rząd działa w dobrym kierunku, a podjęte przez radnych i sołtysów tematy są kwestią dyskusji.    
                     
Do p-ktu 6

       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na  2016 rok  przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Radny Maciej Bednarek powiedział, jestem za przedstawionymi zmianami  w budżecie, natomiast w moim odczuciu jestem zaniepokojony budową trzech kolejnych świetlic. Gminę obciążą nie tylko koszty budowy tych obiektów ale ich utrzymanie. Ta wypowiedź  nie podobała się Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławowi Bryl.                 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  została podjęta tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było  13, „ za" było 13 głosów,  „przeciwnych" i „wstrzymujący" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.   

Do-pkt 7


       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2016-2027 przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska. 
Uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.   
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
 Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2016-2027 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 12, „ za" było 12  głosów, „przeciwnych" i  „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.

Do-pkt 8
 
  Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia wyników kontroli kwot  rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z.o.o w Koninie w 2015 r.  przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
Uwag i wniosków nie było.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot  rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z.o.o w Koninie w 2015 r.  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.    
       
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot  rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z.o.o w Koninie w 2014 r. została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 14, „ za" było 14 głosów „przeciwnych" i  „wstrzymujących" nie było.     
 Uwag i wniosków nie było.                                 
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6  do Protokołu


Do p-ktu 9
       
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej  w miejscowości Aleksandrów przedstawił  Wójt Gminy Mirosław Broniszewski. 
Uwag i wniosków nie było.    
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej  w miejscowości Aleksandrów  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania było 13   „za " było 13 głosów, „ przeciwnych i „ wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.                                      
  
Do pkt 10

       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Przykona w miejscowościach Rogów, Bądków Drugi i Olszówka  przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski . 
Uwag i wniosków nie było.  
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.            
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały oddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie miany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Przykona w miejscowościach Rogów, Bądków Drugi i Olszówka podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 14, „ za" było 14 głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.                                          
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.   

Do pkt 11

     Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił Wójt Mirosław Broniszewski  i Sekretarz Marianna Olejnik .
Na wnioski w sprawie obcinki gałęzi pod liniami elektrycznymi , wycinki topoli, przyczyn częstych włączeń energii elektrycznej, ustawienia luster, uporządkowania linii brzegowej przy zbiorniku wodnym, wystąpimy z pismami do instytucji tj. Energa- Operatora S.A. Odział Kalisz, Rejon Dystrybucji w Turku, Zarządu Dróg Powiatowych w Turku.  
Kryteria przy organizacji kolonii omówiła Sekretarz Marianna Olejnik. 
     
Do pkt-13

W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali :

1.    Marcin Czaja - w sprawie budowy drogi w Kaczkach Plastowych, usuwania drzew i krzewów przy drogach i liniach elektroenergetycznych w Gąsinie, Trzymszu, Psarach, Rogowie i Trzymszu. Poszerzenie drogi w Gąsinie,     
2.    Tadeusz Rembas - w sprawie włączeń  linii energetycznych w Bądkowie Pierwszym, Rogowie, Bądków Pierwszy, Ewinów, Trzymsze i Smulsko.
3.    Ewelina Przespolewska  - ustawienie luster na drodze w Kaczkach Plastowych.
4.    Stanisław Bryl  -  w sprawie rejestracji obrad sesji (zapisu dźwiękowego), Moritoring na „ Zbiorniku Wodnym "
5.    Marcin Jacuszczak - uporządkowanie linii brzegowej przy zbiorniku.
6.    Jan Stasiak - w sprawie obcięcia gałęzi w Trzymszu.
7.    Krzysztof Dygas - w sprawie kryterium przy organizacji kolonii, Prosił o sprawozdanie finansowe z Spółdzielczego Zakładu  Usługowego.   

                                   
Do pkt 14
 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl podziękował za udział i zamknął XVI sesję Rady Gminy Przykona.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (08/09/2016 11:13:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (08/09/2016 11:13:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19/04/2017 13:25:10)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ nr XXI/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XX/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 20 grudnia 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XIX/16
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 21 listopada 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XVIII/16
PROTOKÓŁ nr XVIII/16 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 listopada 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XVII/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 14 października 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XVI/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 9 sierpnia 2016 roku
PROTOKÓŁ nr XV/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 czerwca 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XIV/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 kwiecień 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XIII/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 marca 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XII/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 12 lutego 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona