Wyszukiwarka:

rok 2016

PROTOKÓŁ nr XV/16

 PROTOKÓŁ nr XV/16
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 16 czerwca  2016 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona


Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl o godz. 1330 otworzył XV sesję Rady Gminy Przykona, powitał radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli –  Marta Jachimowska  – Redaktor „ iTurek net ”
                                 Marcin Derucki  -     Redaktor „ Infor ”

Przewodniczący Rady Gminy  Stanisław Bryl zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu :

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów.   

Przewodniczący zapytał czy są  uwagi i wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Uwag i wniosków nie było.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
                                
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XV  sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad :
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy i z realizacji uchwał.
5.  Interpelacje i wnioski radnych.
6.  Informacja o arkuszach organizacyjnych szkół.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Przykona na lata 2016-2027.
9.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2015 rok.
10.Odczytanie opinii Komisji stałych o wykonaniu Budżetu Gminy za  2015 rok.
11.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za 2015 rok.
12.Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przykona z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.     
13.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Finansowego za 2015 rok  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Przykona  za 2015 rok.                
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przykona absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2015 rok.
16.Informacja na temat działalności Centrum Kultury Biblioteki Publicznej w  Przykonie i zapoznanie się z planem pracy na 2016 rok.
17.Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zasobów Pomocy.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowani i sposobu jej
rozliczenia.
19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  W obrębie geodezyjnym Gąsin Gm. Przykona.  
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów.  
22. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.  
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie XV  sesji Rady Gminy Przykona.

Do p-ktu 3

           Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XIV/16  sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25.04.2016 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy , wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował przyjęcie Protokołu z XIV sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XIV sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 13, za jego przyjęciem głosowało 13 radnych  nie było głosów  przeciwnych  i wstrzymujących się.                                 

Do p-ktu 4


          Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy i z realizacji uchwał Rady Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl poprosił o zgłaszanie uwag wniosków.
Uwag i wniosków nie było.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy i z realizacji uchwał Rady Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.
                                                                                           
Do p-ktu 5

          W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali :
1.    Janusz Augustyniak – w sprawie naprawy i pomalowania przystanku szkolnego w Przykonie.
2.    Marek Bober – w sprawie naprawy i oczyszczenia chodnika w miejscowości  Radyczyny.
3.    Maciej Bednarek – w sprawie wymiany wodociągowego na ul. Kwiatowej  Przykonie, oraz kanalizacji sanitarnej, montaż studzienek analizacyjnych.
4.    Stanisław Bryl – w sprawie uzupełnienia znaków informacyjnych przy drodze powiatowej w miejscowości Radyczyny, odbiór popiołu w okresie letnim przez firmę obsługującą – drobna sprawa ale bulwersująca.   

Do p-ktu 6

Informacja o arkuszach organizacyjnych Wójt Gminy Mirosław Broniszewski omówił arkusze organizacyjne na kolejny rok. Powiedział że, w stosunku do roku ubiegłego uległy dość znaczne zmiany, na ile to możliwe ograniczenia godzin zostały wprowadzone, świadczą o tym przedstawione radzie projekty. Przykładem niech będzie jedna klasa mniej w szkole podstawowej, co oznacza redukcję o ponad 20 godzin lekcyjnych.  Omówił wszystkie szkoły  tj. Przykona, Boleszczyn oraz przedszkole. Następnie przedstawił wyniki sprawdzianów sześcioklasistów.
Radny Krzysztof Dygas – zapytał dlaczego jest taka różnica między szkołami w Szkole w Przykonie a Dobrej.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski powiedział, że nie wie co tam jest jak to wydatkują czy jest stołówka itp.  Taniej, ale jak widać z danych nie oznacza to, że lepiej.       

Do p-ktu 7

       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na  2016 rok  przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.    
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok dczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  została podjęta tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było  13,  za” było 13 głosów,  „przeciwnych” i „wstrzymujący” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.    

Do-pkt 8
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na  lata 2016-2027  przedstawiła Skarbnik Gminy
Marzena Macikowska.                                                                    
Uwag i wniosków nie było.    
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.    
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
 Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2016-2027 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 13, „ za” było 13  głosów, „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.


Do-pkt 9
 
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2015 rok.
                   
         Przewodniczący Rady Gminy  otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.

W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
Budżet roku ubiegłego jest określony przepisami prawa, w odpowiednim czasie został złożony Przewodniczącemu Rady Gminy i Regionalne Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Gmina Przykona rok ubiegły zakończyła dochodami w wysokości 31.544.990,82 zł, co w stosunku planowanych zysków stanowi 112,06 %.
Wydatki zamknięto kwotą 26.594.550,90 zł. co stanowi 91,67 % .
Deficyt budżetowy osiągnął poziom  86.2943,66 zł. i został pokryty wolnymi środkami  z lat ubiegłych.  
Następnie dokonał omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Poinformował, że Rada Gminy w dniu 23 stycznia  2015 roku Uchwałą Nr 0007.11.2015 uchwaliła budżet na 2015 rok ustalając:
- dochody w wysokości   -   26.629.928,00 zł.
- wydatki w wysokości    -   25.709.448,00 zł.
1. W trakcie wykonywania budżetu  wprowadzone zostały zmiany, w planie dochodów i wydatków  oraz przychodów,  których dokonała Rada Gminy uchwałami oraz Wójt Gminy zarządzeniami.
W wyniku dokonania zmian dochody zostały zwiększone łącznie o 1.519.380,33 zł, wydatki zwiększone łącznie o  3.302,803,99 zł.                                
W roku 2015 wpływy z podatków wyniosły 14.044.196.09 zł. co stanowi 44,52 % dochodów ogółem. Połowę z tej kwoty stanowią podatki pochodzące z Kopalni Węgla Brunatnego.
Gmina rok rocznie płaci wysoki „ podatek janosikowy ”, który w tym roku wyniósł ponad 2 mln zł.
Oprócz tego ponosi koszty z tytułu opłat środowiskowych, które również wynoszą około 2 mln.
Wójt Gminy Mirosław Broniszewski przedstawiając tabelę z poszczególnymi wyliczeniami finansowymi  powiedział, że ponad cztery miliony złotych ucieka nam w budżecie gminy, a to kwota nie mała.
Uważam, że rok 2015 wygląda całkiem przyzwoicie takich kolejnych lat życzę tej gminie i jej mieszkańcom, proszę o zatwierdzenie wykonania budżetu i proszę o udzielenie absolutorium.

     Poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zostało opracowane  i w ustawowym terminie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Przewodniczącemu Rady Gminy w Przykonie.
Analizy realizacji budżetu gminy za 2015 rok, oraz bilansu z wykonania budżetu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.  dokonała na swych posiedzeniach w dniach  4 maja i 16 maja 2016 r.  Komisja Rewizyjna  wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Wniosek Komisji Rewizyjnej został przekazany do Przewodniczącego Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ( bilans z wykonania budżetu Gminy Przykona sporządzony na dzień 31.12.2015 r.) szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Regionalna Izba Obrachunkowa  zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok  oraz wniosek Komisji Rewizyjnej.
Szczegółowej analizy wykonania Budżetu Gminy za 2015 rok oraz bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.  dokonały Komisje :
                  Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
                 Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych,
                  Rolnictwa i Ochrony Środowiska

i nie wniosły uwag i wniosków.    

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl otworzył dyskusję nad sprawozdaniem  poprosił o zabieranie głosów.
Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy szczegółowo analizowano w/w sprawozdanie i wtedy na wszystkie pytania ze strony radnych Wójt udzielił odpowiedzi.  
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl stwierdził, że zmiana przewodniczącego Rady nie była tylko zmiana nazwiska, ale ma być kojarzona z dbałością przede wszystkim o interesy mieszkańców gminy Przykona.
To myślenie musi się zmienić, bo rok 2018 będzie dla nas wszystkich bardzo smutny, przy takich wydatkach. Cyferki na pewno się zgadzają i do przygotowanego sprawozdania nikt nie ma wątpliwości, jednakże prosiłbym pana wójta o gospodarność. Musi nastąpić zmiana gospodarowania finansami dla dobra mieszkańców tej gminy.  
Komisje przyjęły bez uwag sprawozdanie z wykonania  budżetu gminy za 2015 rok.  
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2015 rok oraz bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.  

Do p-ktu 10

       Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju  Gospodarczego i Promocji  Pana Andrzeja Alberta
o odczytanie Opinii Komisji stałych o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz bilansu z wykonania budżetu sporządzonego
na dzień 31.12.2015 r.
Uwag i wniosków nie było.
Opinia stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.      
             
Do p-ktu 11

        Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl poprosił Skarbnika Gminy Marzenę Macikowską  o odczytanie Uchwały Nr SO –0954/45/8/Ko/2016  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przykona sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przykona  za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Jest to opinia pozytywna.
Uwag i wniosków nie było.
Wyżej wymieniona uchwała stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.           
 
Do p-ktu 12


         Członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona Marek Bober odczytała Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona za 2015 rok oraz sprawozdanie finansowe (bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2015 r., wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przykona z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok i sprawozdania finansowego bilansu z wykonania budżetu Gminy Przykona sporządzonego na 31.12.2015 r.  
Uwag i wniosków nie było.
Opinia stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.                  
                                                                           
Do p-ktu 13


         Skarbnik Gminy Przykona Marzena Macikowska odczytała Uchwałę Nr SO-0955/42/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok został uzasadniony.
Uwag i wniosków nie było.
Wyżej wymieniona opinia stanowi załącznik Nr 10  do Protokołu.
   

Do p-ktu 14

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2015 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.                                           
 Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2015 rok
została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 13 , „ za” było 13 głosów , „przeciwnych” i „wstrzymujących”
nie było.
 Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11 do Protokołu.  

Do p-ktu 15

        Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany wniosek przez Członka Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona poddał pod głosowanie.                                
Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  został przyjęty  tj. na  stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 13,  „za” było 13 głosów,  „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl  stwierdził , że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona została podjęta przy 13 głosach „ za ” głosów „ przeciwnych ” i „ wstrzymujących ”nie było.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek  odczytał  Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona .
Uchwała w sprawie absolutorium stanowi załącznik Nr 12 do Protokołu.

Przewodniczący Rady Stanisław Bryl wręczył kwiaty, pogratulował Wójtowi tak dobrego wyniku w głosowaniu nad absolutorium i życzył dalszej tak owocnej pracy dla dobra społeczności tej gminy i dalszego jej rozwoju.
Gratulacje złożyli także, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak i Maciej Bednarek oraz Zastępca Wójta Roman Marciniak.
Wójt Gminy Mirosław Broniszewski podziękował za taką ocenę podkreślając, że jest to efekt pracy wielu osób w tym  pani skarbnik Marzeny Macikowskiej, urzędników i radnych.
W dowód uznania radni obdarowali wójta i panią skarbnik bukietami kwiatów.    
                                                   

  Do-pkt 16

Informacja na temat działalności Centrum Kultury Biblioteki Publicznej w Przykonie i zapoznanie się z planem pracy na 2016 rok. przedstawiła Dyrektor Centrum Kultury Biblioteki Publicznej  w Przykonie
Ewa Banasiak powiedziała, że na terenie całej gminy działają dwie placówki biblioteczne:
- Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona
- Filia w Radyczynach
 Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona i Filia w Radyczynach na koniec 2015 roku posiadały księgozbiór liczący 15.204 woluminy. Z tego 4070 przypada na Filię w Radyczynach.
 W ramach selekcji księgozbioru  ubytkowano i usunięto ze stanu książki zdezaktualizowane i zniszczone w ilości 506 woluminów.

Obie placówki prenumerują razem 23 tytuły czasopism.
 Do obu placówek w 2015 roku przybyło łącznie 614 woluminów w tym 28 książek zakupiono dla Filii w Radyczynach . Wszystkie  zakupione pozycje zostały sklasyfikowane i wprowadzone do elektronicznej  bazy danych.
Do końca grudnia 2015 roku biblioteki zarejestrowały 691 czytelników  z tego 78 we Filii w Radyczynach. Łącznie  wyposażono na zewnątrz  6232 książek z tego 609 we Filii. Biblioteka prowadzi także wypożyczenia książek i czasopism na miejscu. Wypożyczono ich łącznie 355. Wypożyczeń czasopism na zewnątrz odnotowano  517.
Z oferty bibliotek łącznie z formami pracy, czytelnią internetową, wypożyczeniami księgozbioru i czasopism, skorzystało 8296 osób.
Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona ma także pod opieką Centrum Kształcenia na Odległość w Smulsku.
Dzięki środkom pochodzącym z dotacji Gminy Przykona i wsparciu zewnętrznemu, udało się przeprowadzić zaplanowane przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne.                                          
Następnie przedstawiła plan pracy na 2015 rok.
Informacja stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.


Do-pkt 17

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zasobów
Pomocy przedstawiła Kierownik GOPS Elżbieta Rogowska.

Informacja stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.
                                         
Do-pkt 18

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do  dofinansowania i sposobu jej rozliczania  przedstawiła inspektor Jolanta Chrostek.  
Uwag i wniosków nie było.                                             
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.    
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do  dofinansowania i sposobu jej rozliczania  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania było 11  „za ”było 11 głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.                                       
     
Do p-ktu 19
 
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z   wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach   oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla  których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
przedstawiła Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Krystyna Szwankowska .  
Uwag i wniosków nie było.     
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.                                       
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z   wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach   oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla  których organem prowadzącym jest Gmina Przykona  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania było 11   „za ” było 11 głosów,„ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.                                       

   
Do pkt 20

       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona  przedstawił Zastępca Wójta Roman Marciniak .
Uwag i wniosków nie było.   
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.                                      
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona.   
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.             
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjny
Gąsin gm. Przykona podjęta jednomyślnie tj. na stan 13 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 11, „ za” było 11 głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.                                           
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 17 do Protokołu.    


Do pkt 21

       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 189 położonej w  miejscowości Aleksandrów  przedstawił Wójta Gminy Mirosław Broniszewski.  
Uwag i wniosków nie było.   
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwał.   
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.             
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 189 położonej w  miejscowości Aleksandrów  podjęta jednomyślnie tj. na stan 13 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 11, „ za” było 11 głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.                                           
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 18 do Protokołu.    

Do pkt 22


     Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił Wójt Mirosław Broniszewski.

Na wniosek Janusza Augustyniaka w sprawie przystanków powiedział, przystanki są naszą własnością musimy o nie dbać, pomalujemy je.
Na wniosek Macieja Bednarka w sprawie wymiany sieci wodociągowej na osiedlu w Przykonie ul. Kwiatowa  oraz studzienki kanalizacyjne do wykonania w 2017 roku .   
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl zarzucał wójtowi  niegospodarność  finansami publicznymi porównując do innych gmin.   
W tym punkcie Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Bryla w sprawie nieprawdziwych informacji, które przekazuje mieszkańcom dotyczących wydatkowania finansów publicznych.
Odniósł się również do zarzutów niegospodarności związaną z wydawaniem około 60 tys. zł. na kilkanaście dokumentacji na  oświetlenie uliczne, które jest planowane do wykonania w kilkunastu miejscowościach.
Wójt wyjaśnił, że do każdego niezbędna jest mapa geodezyjna a  następnie wykonanie samego projektu, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Są to realne koszty. Zaznaczył również, że realizuje wnioski radnych, które wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Jednocześnie zadał pytanie czy dobrym przejawem gospodarności jest budowa drogi w miejscowości Paulinów, której nie ma na mapie a część gruntu należy do Lasów Państwowych. Jednakże nie zgadza się z budową drogi w Paulinowie dla kilkudziesięciu mieszkańców. Zaznaczył również, że ci mieszkańcy mają dojazd drogą asfaltową. Wydatkowanie tych środków i ewentualne wydatkowanie tak dużych pieniędzy nie jest przejawem gospodarności.
Zapytał również, jak zostanie rozwiązany problem korzeni, które niszczą drogę, które mogą wrastać pod asfalt i powodują jej niszczenie.
Przypomniał,  że mamy taki problem na gminie i zwrócił uwagę iż należy wyciągać wnioski z popełnianych błędów z przeszłości.
Zwrócił się również z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Bryla, że jak poprzednich kadencji przez 8- 10 lat  był przewodniczącym komisji oświaty akceptował  i  nie zwracał na koszty utrzymania oświaty, a teraz tak bardzo się martwi o wydatkowane środki.
Przypomniał, że obecny projekt organizacyjny szkół jest podyktowany potrzebom edukacyjnym dzieci i młodzieży i nie można w ciągu jednego roku przeprowadzić radykalnych zmian. Zaznaczył jednocześnie, że do póki jest Wójtem to będzie stać na straży finansów gminy.
Wójt Gminy Mirosław Broniszewski podziękował za  udzielenie absolutorium prosił o szanowanie się i nie mówienie o populizmie bo źle to o nas świadczy.  
Maciej Bednarek odniósł się do zasadności  budowy drogi w Paulinowie, której planowany koszt wynosi około 300 tyś zł.
Zaznaczył również, że w projekcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały budżetowej  95 %  są to bardzo potrzebne inwestycje i wydatki dla mieszkańców gminy.  
      
Do pkt-23

W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali :

1.     Radny Czesław Witczak –  zapytał na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy związane z wymarznięcie ozimin. Na ta chwilę na kredyt obrotowy.
2.     Ryszard Papierkowski – poinformował, że w sprawie oczyszczenia rowów ogłosił do kierownika Paruszewskiego i będą zrobione.  
3.    Stanisław Bryl  -  w sprawie naprawy  drogi w Dąbrowe.
                                          
Do pkt 24

    Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl podziękował za udział i zamknął XV sesję Rady Gminy Przykona.

 Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (08/09/2016 10:48:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (08/09/2016 10:48:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (08/09/2016 11:05:16)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ nr XXI/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XX/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 20 grudnia 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XIX/16
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 21 listopada 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XVIII/16
PROTOKÓŁ nr XVIII/16 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 listopada 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XVII/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 14 października 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XVI/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 9 sierpnia 2016 roku
PROTOKÓŁ nr XV/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 czerwca 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XIV/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 kwiecień 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XIII/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 marca 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XII/16
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 12 lutego 2016 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona