Wyszukiwarka:

rok 2014

PROTOKÓŁ Nr II/14
PROTOKÓŁ  Nr II/14
II  Sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku.


Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl o godz. 1300 otworzył II sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości,  że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1 i 2  do Protokołu.
Ponadto w sesji udział wzięli :
     1.  Marta Jachimowska  - Redaktor NET
 
Proponuję wprowadzenie do porządku obrad punktu

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „ Związek Gmin Powiatu Tureckiego ”  

Przewodniczący zapytał czy są uwagi i wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
 
Uwag i wniosków nie było.

Porządek obrad :

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Informacja Zastępcy Wójta z działalności międzysesyjnej.
5.  Interpelacje i wnioski radnych.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2014-2036.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2014 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie świadczenia przez Gminę Przykona działalności w zakresie telekomunikacji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „ Związek Gmin Powiatu Tureckiego ”  
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie II sesji Rady Gminy Przykona.


Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad :                                 
-  kto jest „za”
- kto jest „przeciw”
- kto się „wstrzymał”

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad II sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.
                                           
Do p-ktu 3

           Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr I/14
 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 26 listopada 2014 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z I sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z I sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie  tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas posiedzenia 15 było „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Do p-ktu 4

          Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl  poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.

Uwag i wniosków nie było.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.                     
 
                                                                                    
Do p-ktu 5
                                                                                  
          W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali :

1.radna Ewa Zwolińska  - podziękowała za wstawienie szyb na przystanku i zamontowanie tablic informacyjnych,                         
2.radny Andrzej Gorzelańczyk - w sprawie zakupu blaszanych garaży do przechowywania sprzętu gospodarczego, oraz zabezpieczeń linii energetycznych.
3. radna Mariola Kominiarczyk – w sprawie zakupu przystanku dla uczniów.
4. radny Krzysztof Dygas -  w sprawie montażu lustra w miejscowości Rogów koło posesji Świtaja.  
5. radny Maciej Bednarek – prosił Zastępcę Wójta o przybliżenie treści rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekacji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące budowy ronda w centrum Przykony, czekamy na tę budowę już dziesięć lat . Jeśli nie będziej jej w najbliższym czasie to wnoszę wniosek formalny z prośbą o budowę chodnika dla mieszkańców ul. Turkowskiej , którzy mają wąskie pobocze i trudną i niebezpieczną drogę do sklepu, czy przystanku. Wiem, że budowa ronda zakładała również budowę chodnika.   
6. radny Marek Urbaniak  - w sprawie wycinki krzewów w kierunku Boleszczyna do kościoła.
7. radny Jan Augustyniak – w sprawie pogłębienia rowu  przy chodniku drogi gminnej do Gąsina, przestawienie skrzynki rozdzielczej, która prawdopodobnie znajduje się w pasie drogowym.  
8. przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl – w sprawie wycinki krzewów i gałęzi przy drodze Posoka –Sarbice.  

Do p-ktu 6
                                    
     Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na  2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
   
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było  15, „ za” było 15 głosów,  „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.    

Do p-ktu 7

    Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2014-2036  przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.                                                                    
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2014-2036 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za” było 15  głosów, „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.                   

Do p-ktu 8 
                            
                  
      Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.                                                                    
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                 

Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2014-2036 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za” było 15  głosów, „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.                   

Do p-ktu 9
                             
                        
      Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie świadczenia przez Gminę Przykona działalności w zakresie telekomunikacji przedstawił Kierownik Referatu Jan Kończak.                                                                     
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                 
Projekt uchwały w sprawie świadczenia przez Gminę Przykona działalności w zakresie telekomunikacji odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie świadczenia przez Gminę Przykona działalności w zakresie telekomunikacji została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za” było 15  głosów, „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.                   

Do p-ktu 10                             
                        
        Przewodniczący poinformował, że projekty planów pracy Rady i Komisji Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Uwag i wniosków nie było.

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za”, głosów przeciwnych i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.

Do p-ktu 11       
                      
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego„Związek Gmin Powiatu Tureckiego ”przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna Olejnik.  
Poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Uwag i wniosków nie było.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego„Związek Gmin Powiatu Tureckiego ” została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za”, głosów przeciwnych i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.

Do p-ktu 12       

 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Zastępca Wójta Gminy Roman Marciniak udzielił odpowiedzi na wnioski radnych :
Będziemy oceniać zasadność państwa sugestii i jeśli tylko będzie ona zasadna, na pewno będziemy starali się je realizować, jednak przypominam, że budżet jest , jaki jest, a nie jest z gumy, więc nie wszystko się da zrobić od razu.


Na pytania i wnioski radnego Macieja Bednarka powiedział, że nadzieja na budowę ronda jest. Nie wiadomo jednak czy będzie to rok 2015 czy 2016.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zaprzecza, że skrzyżowanie  ulic Słonecznej, Szkolnej i drogi K-72 nie jest na tyle niebezpieczne, aby dla zarządu krajowego było priorytetem. Wyznacznikiem jest tutaj liczba ofiar śmiertelnych, która w odniesieniu do tego miejsca jest niewysoka.     
Budowa chodnika jest jak najbardziej zasadna, bo chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, jednak ze względu na obecność drogi krajowej K-72, wszystko musi nadzorować zarząd krajowy.
Podał numery telefonów na czas awarii energii.
62 5002310
62 5002269
62 5002268  
 
Do p-ktu 13                             

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl poinformował o przejęciu zadań i kompetencji Wójta Gminy Przykona Mirosława Broniszewskiego przez Zastępcę Wójta Romana Marcinika w związku z przemijającą niezdolnością do pracy z powodu choroby.     

1. sołtys Ewelina Przespolewska  - w sprawie budowy chodnika w miejscowości Kaczki Plastowe,  
2. Radny Marek Bober – w sprawie postawienia sierżantów na rozwidleniu dróg w miejscowości Sarbice.  
3. Radny Andrzej Gorzelańczyk  – w sprawie postawienia drogowskazu dojazdu do Ewinów –Trzymsze oraz znak ograniczenia prędkości.   
4. Radny Janusz Augustyniak  – w sprawie odbudowy chodnika i budowy ścieżki rowerowej w Przykonie ul. Słoneczna.
 W tym punkcie głos zabrał radny powiatowy Ryszard Papierkowski, poinformował, że w budżecie powiatu nie ma pieniędzy na inwestycje, tylko na bieżące utrzymanie. Zgłoszone wnioski postara się przekazać.

Do p-ktu 14

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl podziękował za udział i zamknął II sesję Rady Gminy Przykona.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (30/03/2015 13:04:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (30/03/2015 13:05:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (30/03/2015 13:05:03)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ Nr II/14
II Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku.
PROTOKÓŁ Nr I/ 14
z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 26 listopada 2014 roku
PROTOKÓŁ nr XLII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 października 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XLI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 18 września 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XL/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 11 sierpnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku w Gimnazjum w Przykonie
PROTOKÓŁ nr XXXVIII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 maja 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXV/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 5 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona