Wyszukiwarka:

rok 2014

PROTOKÓŁ Nr I/ 14
PROTOKÓŁ  Nr I/ 14
z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 26 listopada 2014 roku


                 Na podstawie  art. 20 ust.2 i 29a ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm./ oraz  art.167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy ( Dz.U. Nr 21,poz.112 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Koninie postanowił:
W związku  z przeprowadzonymi w dniu 16 listopada 2014 r. wyborami samorządowymi, zwołać na dzień 26 listopada 2014 r. godz. 1400 I sesję Rady Gminy Przykona.
I sesję Rady Gminy Przykona otworzył najstarszy wiekiem radny obecnej kadencji  Czesław Witczak.
1. Radca Prawny Wojciech Garczyński powiedział o aspektach prawnych pierwszej sesji.
I sesja zwołana jest Postanowieniem  Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 25 listopada 2014 r. w celu złożenia ślubowani przez  radnych oraz Wójta Gminy Przykona.
Najstarszy wiekiem radny Czesław Witczak  powitał obecnych na sesji radnych i zaproszonych gości.

Ponadto w sesji udział wzięli :
1.    Mirosław Broniszewski – Wójt Gminy
2.    Marianna Olejnik – Sekretarz Gminy
3.    Wojciech Garczyński – radca prawny
4.    Wojciech Rusek – radny powiatowy
5.    Andrzej Tyczyno  - Redaktor
6.    Arkadiusz Wszędybył - Redaktor

2. Proponuje się następujący porządek obrad :
    1) otwarcie sesji:
    2) wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego,
    3) złożenie ślubowania przez radnych.
    4) wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Przykona.
    5) złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Przykona,

Czesław Witczak poinformował, że zaświadczenia radnym zostały wręczone  w dniu 19 listopada 2014 r. przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.    
              Radny Czesław Witczak poinformował, że przystępujemy do złożenia ślubowania przez radnych.

Poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania .

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców ".

Po odczytaniu roty ślubowania z listy radnych wyczytywał nazwisko a radnego prosił o złożenie ślubowania przez potwierdzenie słowem "ślubuję"  lub dodanie słów  „Tak mi dopomóż Bóg”.
Ślubowanie złożyli wszyscy radni.
 
Do p-ktu 5

      Radny Czesław Witczak  poinformował, że następnym punktem porządku obrad jest złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Mirosława Broniszewskiego.

 Wójt Gminy Mirosław Broniszewski złożył ślubowanie o następującej treści:

„Obejmując urząd Wójta Gminy Przykona uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy” „ Tak mi dopomóż Bóg ”

Gratulacje w imieniu koleżanek i kolegów ponownego wyboru  z okazji objęcia funkcji Wójta Gminy Panu Mirosławowi Broniszewskiemu złożył  radny senior Czesław Witczak i wręczył bukiet kwiatów.  
Wyraził też nadzieję, że współpraca władzy wykonawczej z uchwałodawczą będzie układała się na dobrym, sprawdzonym przez wiele kadencji poziomie.
 
Wójt Gminy ze wzruszeniem podziękował za otrzymane kwiaty i gratulacje.

Do p-ktu 6


Radny Czesław Witczak stwierdził, iż w Sesji uczestniczy 15 radnych / pełen skład Rady/ co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do Protokołu.

Do p-ktu 7

 Uchwalenie porządku obrad :

8) wybór Przewodniczącego Rady,
         a) wybór komisji skrutacyjnej,
         b) zgłaszanie kandydatów,
         c) przeprowadzenie głosowania,
   9) przyjęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego,
 10) wybór wiceprzewodniczących Rady,
        a) wybór komisji skrutacyjnej,
        b) zgłaszania kandydatów,
        c) przeprowadzenia głosowania,    
11)  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady
       Gminy Przykona.                                        
12) Dyskusja- wolne wnioski.
13) Zamknięcie sesji.

Do p-ktu 8

        Prowadzący Sesję radny Czesław Witczak poinformował, że zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Radca Prawny Wojciech Garczyński wyjaśnił, że kandydaci nie powinni brać udziału w głosowaniu
Ten tryb głosowania wymaga powołania Komisji Skrutacyjnej, która głosowanie przeprowadzi.
Prowadzący Sesję poprosił o zgłaszanie osób do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszono :
1.    radnego Andrzej Albert
2.    radnego  Ewa Zwolińska
3.    radnego  Marek Bober

Radni wyrazili zgodę na powołanie w skład komisji.
       
Komisja Skrutacyjna została powołana jednomyślnie  w następującym składzie:

1.    radny Andrzej Albert - Przewodniczący
2.    radny Ewa Zwolińska    - członek
3.    radny Marek Bober       - członek

Prowadzący obrady poinformował, że listę kandydatów prowadzi Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
                                            
Na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono:

1.    kandydaturę  radnego Czesława Witczaka.
2.    kandydaturę radnego   Stanisława Bryla

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Sekretarz Marianna Olejnik odczytała regulamin głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy .

Regulamin głosowania :

1.    Głosowanie jest tajne.
2.    Radni głosują na karcie zawierającej nazwiska zgłoszonych kandydatów na Przewodniczącego Rady.
3.    Za głos ważny uznaje się taki, który oddano na jednego z kandydatów umieszczonych na karcie stawiając znak "x" z prawej strony nazwiska.".
4.    Wybranym zostaje kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów.

 Po odczytaniu regulaminu spytała czy są pytania, niejasności ?
Pytań nie było, prowadzący obrady poddał pod głosowanie odczytany Regulamin.
Regulamin został jednomyślnie zatwierdzony przez radnych tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było "za", głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących" nie było.
Prowadzący obrady radny Czesław Witczak  poprosił Komisję Skrutacyjną
o przystąpienie do pracy, przygotowanie  do głosowania.

Następnie radni kolejno odbierali kartę do głosowania od komisji, podchodzili do stolika gdzie znajdowała się urna dokonywali wyboru i wrzucali kartę do głosowania do urny.
Wszyscy radni dokonali wyboru.
Radny Czesław Witczak  poprosił Komisję Skrutacyjną o zabranie urny w celu dokonania obliczeń i ogłosił przerwę.
W tym czasie Wójt Mirosław Broniszewski zabrał głos.
Powiedział, w nowej kadencji 2014-2018 należy wywiązać się z obietnic Kampanii Wyborczej, utrzymanie na dotychczasowym wysokim poziomie usług świadczonych mieszkańcom. Proponował poszerzenie strefy inwestycyjnej ponieważ w obecnej, niedługo braknie wolnych terenów. Pojawią się chętni tutaj inwestować. Znajdują się nowe miejsca pracy a inwestorzy maja problemy ze znalezieniem rąk do pracy. Korzystają na tym mieszkańcy ościennych gmin.    
Głos zabrał  Wojcich Rusek – radny Rady Powiatu Tureckiego. Pogratulował radnym gminnym zaufania, jakim obdarzyli ich wyborcy. Jego zadaniem dokonali dobrego wyboru. Mówił też o sukcesie wyborczym Polskiego Stronnictwa Ludowego, które reprezentuje. Zapowiedział też działania na szczeblu powiatu o poprawę warunków życia mieszkańców gminy Przykona.   
Po przerwie obrady wznowił prowadzący obrady Czesław Witczak .
Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzonego głosowania.
Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany radny Stanisław Bryl.

Następnie prowadzący obrady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała została przegłosowana
 - kto jest „ za ”         15 głosów
 - kto jest „ przeciw ”
 - kto się „wstrzymał ”
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.
 
Prowadzący Sesję Czesław Witczak  w imieniu własnym oraz wszystkich radnych złożył Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławowi Brylowi  gratulacje oraz przekazał dalsze prowadzenie Sesji.
Gratulacje i kwiaty Przewodniczącemu złożył Wójt Gminy Mirosław Broniszewski. Wyraził przekonanie, że współpraca pomiędzy nami układała się będzie równie dobrze, jak dotychczas.
Gratulacje złożył radny Czesław Witczak.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl przejmując prowadzenie obrad podziękował radnemu seniorowi za sprawne przeprowadzenie pierwszej części obrad oraz podziękował za wybór i zaufanie jakim został obdarzony.
Podziękował za „ życzliwe podejście „ do jego osoby. Życzył radnym zdrowia i owocnej pracy na rzecz społeczności gminy Przykona. Ze swej strony przyrzekał tak ja dotychczas „ nie dzielić, a jednoczyć radę ”

Obejmując funkcję Przewodniczącego Rady Gminy ma nadzieję,  że współpraca będzie obfitowała szeregiem trafnie podjętych decyzji, od których będzie zależała przyszłość naszej Gminy i jej mieszkańców. W swej wypowiedzi stwierdził, że liczy na dobrą współpracę z radnymi, Wójtem Gminy, sołtysami
i mieszkańcami Gminy.
Na zakończenie podziękowania życzył sobie i Wysokiej Radzie, aby podejmując uchwały, stanęli ponad wszelkimi podziałami, w trosce o poprawę warunków życia mieszkańców naszej gminy.

Do p-ktu 9

   Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl zarządził przerwę na konsultacje. Radni pozostali na sali obrad a pozostałe osoby opuściły salę.
Po krótkim spotkaniu wznowiono obrady, zgłoszono dwie kandydatury na wiceprzewodniczących.
1.    Radnego Czesława Witczaka   
2.    Radnego Macieja Bednarka  
Przewodniczący Rady Stanisław Bryl poinformował Wysoką Radę, że art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym brzmi „Rada Gminy wybiera ze swego grona 1-3 wiceprzewodniczących Rady Gminy. Natomiast Statut Gminy Przykona /§17 ust.2 / określa dwóch Wiceprzewodniczących stanowi, iż wyboru Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
Rada ustaliła, że zostanie przeprowadzone jedno głosowanie, w którym zostanie wybranych dwóch Wiceprzewodniczących Głosując wybieramy dwóch, którzy otrzymają bezwzględną liczbę głosów.
Wybory przeprowadzi wcześniej powołana Komisja Skrutacyjna.

1.radny Andrzej Albert - Przewodniczący
2.radny Ewa Zwolińska    - członek
3.radny Marek Bober       - członek

Do p-ktu 10

Na Wiceprzewodniczących zgłoszono kandydatury :

1.Radnego Czesława Witczaka   
2.Radnego Macieja Bednarka  

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczących.

Następnie Sekretarz Gminy Marianna Olejnik odczytała  regulamin głosowania na  Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Regulamin głosowania :

1.    Głosowanie jest tajne.
2.    Radni głosują na karcie zawierającej nazwiska zgłoszonych kandydatów.                                           
3.    Za głos ważny uznaje się taki, który oddano na jednego lub dwóch kandydatów umieszczonych na karcie stawiając znak „x” z prawej strony nazwiska.              
4.    Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną  
liczbę głosów.

Powyższy Regulamin został jednomyślnie zatwierdzony przez Radę tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było .
Prowadzący obrady Stanisław Bryl poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
Kandydaci na wiceprzewodniczących nie wzięli udziału w głosowaniu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania.                                            
Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali: Czesław Witczak i Maciej Bednarek.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Następnie prowadzący obrady Stanisław Bryl odczytaną uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Gminy poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie powołania Wiceprzewodniczących została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za ” było 15 głosów,
„ przeciwnych” i „wstrzymujących”  nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.   
Karta z głosowania tajnego stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.

Do p-ktu 11

Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
Przewodniczący Stanisław Bryl poinformował o powołaniu stałych komisji i prosił o zgłaszanie  radnych do poszczególnych komisji tj:

1.    Komisja rewizyjna w liczbie 3 radnych
2.    Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji  w liczbie 5 radnych.
3.    Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w liczbie 5 radnych.
4.    Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych w liczbie 5 radnych.

Komisje ukonstytuowały się w następującym składzie :   

1. Komisję Rewizyjną w liczbie 3 radnych
1/ radna  Ewa Zwolińska – Przewodniczący Komisji
2/ radny  Janusz Augustyniak  - członek
3/ radny  Marek Bober       - członek

2. Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w liczbie 5 radnych :
1/ radny Andrzej Albert – Przewodniczący Komisji
2/ radny  Maciej Bednarek         - członek
3/ radny  Marcin  Czaja               - członek
4/ radny  Krzysztof Dygas         - członek
5/ radny  Roman Kubiak           - członek

3.  Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska w liczbie 5 radnych :
1/ radna Mariola Kominiarczyk – Przewodniczący Komisji
2/ radny  Krzysztof Kałużny   – członek
3/ radny  Czesław Witczak    – członek
4/ radny  Andrzej Gorzelańczyk – członek
     5/  radny  Stanisław Bryl            - członek

4.  Komisję Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych w liczbie
     5   radnych :
1/ radny Marek Bober – Przewodniczący Komisji
2/ radny  Tadeusz Rembas  - członek
3/ radny  Marek Urbaniak   - członek
4/ radny  Janusz Augustyniak - członek
5/ radny  Czesław Witczak – członek


Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona odczytał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl, odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za ” było 15 głosów, „ przeciwnych” i „wstrzymujących”  nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.   
     
Do p-ktu 11

 1. Stanisław Bryl – zapytał na jakim etapie jest budżet gminy na 2015 rok.
 2. Andrzej Gorzelańczyk – powiedział, aby w porozumieniu z burmistrzem
                                            Turku wsparł odbudowanie spalonego zakładu
                                            włókienniczego w Turku. Uzasadnił to tym, że
                                            siedem osób z jego terenu tam pracowało.   
                                            Zapytał o plan zagospodarowania przestrzennego
                                            gminy, nad którym trzeba się pochylić.
3.    Stanisław Bryl -  powiedział aby radni zgodnie z wcześniejszą umową
                              przygotowali  swoje propozycje inwestycyjne na najbliższe
                              cztery lata.  
4.  Marek Bober – jego zdaniem na to jeszcze za wcześnie ponieważ  niedługo
                              rozpoczną się zebrania sołeckie, na których swoje propozycje
                              zgłoszą mieszkańcy.
Wójt Mirosław Broniszewski wyjaśnił, że nowy budżet został w terminie do
15 listopada złożony na ręce przewodniczącego rady gminy i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Powiedział też, że nie jest to budżet marzeń ale jest w pełni realny. Ze względu na wybory, będzie mógł być uchwalony
w drugiej połowie stycznia.
Na wniosek radnego Andrzeja Gorzelańczyka wójt był zaskoczony, przypomniał mu, że przygotowanie planu trwa już dwa lata i jest już na ukończeniu. Niedługo dokument będzie wyłożony do wglądu publicznego.  
W sprawie wsparcia odbudowy zakładu włókienniczego wójt powiedział, że
jest to poza kompetencjami naszymi.  
Wójt zaproponował, aby radni zastanowili się nad celami strategicznymi, a nie np. kolejna lampa w swojej miejscowości.
Przewodniczący rady Stanisław Bryl podziękował za wybory.    

Do p-ktu 12

        Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl  podziękował za udział
i zamknął I sesję Rady Gminy Przykona.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (30/03/2015 12:54:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (30/03/2015 12:54:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (30/03/2015 12:54:24)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ Nr II/14
II Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku.
PROTOKÓŁ Nr I/ 14
z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 26 listopada 2014 roku
PROTOKÓŁ nr XLII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 października 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XLI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 18 września 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XL/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 11 sierpnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku w Gimnazjum w Przykonie
PROTOKÓŁ nr XXXVIII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 maja 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXV/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 5 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona