Wyszukiwarka:

rok 2014

PROTOKÓŁ nr XLII/14
PROTOKÓŁ nr XLII/14
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 30 października 2014 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona


Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak o godz. 1330 otworzył XLII sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli –  Marta Jachimowska – „ Turek NET ”
 
Przewodniczący zapytał czy są  uwagi i wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.

Uwag i wniosków nie było.
                               
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Informacja z realizacji zadań oświatowych 2013/2014 r.
7. Informacja o realizacji zadań z zakresu udzielania dotacji na działania prośrodowiskowe.   
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i unieszkodliwianie  zmieszanych odpadów komunalnych  (kod.200301) na 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
13 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
15.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od środków  transportowych na 2015 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015 – 2019
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.  
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie XLII  sesji Rady Gminy Przykona.

Do p-ktu 3
   Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XLI/14 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 18 września 2014 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XLI sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.                                            
Protokół z XLI sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, nie było głosów  przeciwnych  i wstrzymujących się.                                 

Do p-ktu 4
    Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.

Uwag i wniosków nie było.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.                     
                                                                                    
Do p-ktu 5

   W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali :

1. radny Andrzej Gorzelańczyk  - poruszył problem „ bobrów ”prosił o  odstraszenie.                                           
2.radny Marcin Czaja – zgłosił wniosek w sprawie tam spowodowane przez "bobry ”.
3.radny Krzysztof Kałużny – zwrócił się z prośbą o montaż lamp w Smulsku w  stronę cmentarza.
4.przewodniczący Czesław Witczak   - w sprawie ograniczenia prędkości jazdy droga powiatowa.
5. radny Stanisław Bryl – w sprawie drogi w Posoce, wykonanie zjazdów koło Domu Ludowego.
6. radny Marek Bober – naprawa drogi w Radyczynach.         
7. Jerzy Rosiak  - w sprawie odkrzaczenia rowu od nr 42 – 44,  podziękował za wszystkie wykonane inwestycje.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Do p-ktu 6
W tym punkcie głos zabrał Wójt Mirosław Broniszewski poinformował o obowiązku złożenia informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych za rok 2013/2014.
      Dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie Zdzisław Nowak  przedstawił „ Informację dotyczącą realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014”. Omówione zostały następujące zagadnienie :  
1. Działalność dydaktyczna szkoły.    
2. Poziom zatrudnienia kadry nauczycielskiej, psychologów pedagogów, logopedów, a także pracowników administracji oraz obsługi( w tym: liczba pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) zatrudnionych nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego oraz  w podziale ze względu na staż pracy, w tym  staż pracy w oświacie, liczba pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).                                                
3. Wykorzystanie przez szkoły godzin do dyspozycji dyrektora szkoły wynikających z art.42 KN ust.2 pkt.2a z rozbiciem na zajęcia.   
4. Informacje o uczniach (liczba uczniów i wychowanków z terenu gminy i z poza gminy w rozbiciu na poszczególne grupy i oddziały).
5. Planowana w arkuszu organizacyjnym i rzeczywista liczba uczniów w rozbiciu na oddziały  w roku szkolnym 2013/2014.
6. Baza szkoły ( sale komputerowe, sale sportowe i boiska itp., stopień wykorzystania, potrzeby w tym względzie).
7. Dowóz dzieci ( liczba dowożonych, dzienna liczba przejechanych km, stawka za 1 km) .
8. Żywienie dzieci ( liczba żywionych z wyszczególnieniem żywionych korzystających z dofinansowania z Ośrodka Pomocy Społecznej, stawka za posiłki).                 
9. Inwestycje i remonty( zakres inwestycji i remontów oraz poniesione na ten cel  wydatki).
10.Ocena działalności wychowawczej i bezpieczeństwa w szkole ( organizacja wycieczek, uroczystości, imprez, wypoczynek letni, zielone szkoły, wypadki).
11.Realizacja programów, projektów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Informacja stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.
 
    Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Sarbicach w roku szkolnym 2012/2013 przedstawiła nauczyciel zastępujący dyrektora Ewa Kulesa .
Omówione zostały następujące zagadnienia :

1. Działalność dydaktyczna szkoły.

         W dniu 1 kwietnia 2014 roku 2 uczniów szóstej klasy Szkoły Filialnej w Sarbicach przystąpiło do sprawdzianu. Uczniowie rozwiązywali zadania zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym, który składał się z 20 zadań zamkniętych przygotowanych w dwóch wariantach i 6 zadań otwartych. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczniowie mogli otrzymać maksymalnie 40 punktów.
2. Poziom zatrudnienia kadry nauczycielskiej i pracowników administracji i obsługi.
3. Wykorzystanie przez szkoły godzin do dyspozycji dyrektora szkoły wynikających z art.42KN ust.2 pkt.2a(z rozbiciem na zajęcia).
4. Informacja o uczniach i dzieciach z oddziałów przedszkolnych.
5. Planowana w arkuszu organizacyjnym i rzeczywista liczba uczniów w rozbiciu na oddziały.
6. Baza szkoły.
7. Dowóz dzieci.
8. Żywienie dzieci.
9. Inwestycje i remonty.
10. Przeprowadzone kontrole i ich wyniki.
11. Ocena działalności wychowawczej i bezpieczeństwa w szkole.
12. Realizacja programów, projektów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych.
13. Inne informacje o działalności szkoły.
14. Wnioski.
  Informacja stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.

    Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Boleszczynie w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiła Dyrektor Iwona Rosiak.
Omówione zostały następujące zagadnienia :
                                            
1. Działalność dydaktyczna szkoły.
Średnia ze sprawdzianu w roku 2014 jest wyższa zarówno od średniej gminy Przykona, powiatu tureckiego jak i województwa wielkopolskiego. Uczniowie naszej szkoły w skali staninowej, uwzględniającej przedział punktowy, zdobyli wyniki od niżej średniego, od niżej średniego.  Żaden uczeń nie zdobył wyniku, który można by umieścić w obszarze wyników niskich. Sprawdzian dla szóstoklasistów okazał się łatwy. Na wysoki wynik sprawdzianu wpływ miał wysoki poziom klasy, duża aktywność ze strony uczniów, ciekawość poznawcza, samodyscyplina i systematyczności.  Wyniki sprawdzianu z roku 2014 są zadowalające.
Nasza szkoła osiągnęła wynik powyżej średniej powiatu i województwa.
Uczniowie najlepiej poradzili sobie z czytaniem, pisaniem i korzystaniem z informacji. W dalszej pracy należy kształtować u uczniów umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce.
2. Poziom zatrudnienia.
3. Wykorzystanie przez szkoły godzin do dyspozycji dyrektora szkoły wynikających z art.42 Karty Nauczyciela.
4. Informacja o uczniach.
5. Planowana w arkuszu organizacyjnym i rzeczywista liczba uczniów.
6. Baza szkoły.
7. Dowóz dzieci.
8. Żywienie dzieci.
9. Inwestycje i remonty.
10. Przeprowadzone kontrole i ich wyniki.
11. Ocena działalności wychowawczej i bezpieczeństwa w szkole.
12. Realizacja programów, projektów.
13. Inne informacje o działalności szkoły.                                              
  Informacja stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.

Po przedstawionych informacjach z realizacji zadań oświatowych z poszczególnych szkół radni zadawali pytania.
1. Radny Grzegorz Pietrzak -  w sprawie wyników sprawdzianów, ilości dzieci i personelu, zajęć pozalekcyjnych oraz ogólnych kosztów ponoszonych przez placówkę w Sarbicach.
2. Radny Mirosław Sekura – w sprawie ilości zatrudnionych nauczycieli w stosunku do liczby uczęszczających uczniów,
3. Radny Andrzej Gorzelańczyk  - w sprawie zmniejszającej się liczby dzieci.                                                         
4. Radny Maciej Bednarek – w sprawie braku przejrzystości w sprawozdaniu w odniesieniu do wyników z egzaminów klas szóstych. W porównaniu wyników przedstawionych przez Dyrektor Dorotę Granos  wynik punktowy z egzaminów sześcioklasistów wykazała liczbę 29 pkt, to opublikowane przez OKE wpisało 19,25 pkt.
Powodów do zadowolenia nie ma, bo punkty są zniekształcone, a jego zdaniem nie tędy droga. Skoro jest problem, należy szukać sposobu na jego rozwiązanie, a nie zniekształcać obraz. Wyraźny spadek w wynikach i niestety nie ma się z czego cieszyć. Zamiast tak dużej  ilości zajęć dydaktycznych warto ten czas poświęcić na zajęcia wyrównawcze.
5. Radny Stanisław Bryl – nie zgodził się ze sprawozdaniem z którego wynikało że szkoła nie współpracuje z rodzicami. Podkreślił również, że kłamstwem jest to, że w szkole nie ma problemów z narkotykami, alkoholem i papierosami. Powiedział, szkole w Sarbicach potrzebne są reformy.  
      
   
Do p-ktu 7
   Informację o realizacji zadań z zakresu udzielania dotacji na działania prośrodowiskowe przedstawiła inspektor Jolanta Chrostek.
Dotacje są udzielane na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska, poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i do ziemi. Największą popularnością cieszą się w dalszym ciągu dotacje na montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz budowę przydomowych oczyszczalni. Gmina udzieliła także wsparcie mieszkańcom zainteresowanym wymianą starych wysokoemisyjnych pieców do centralnego ogrzewania na nowoczesne i niskoemisyjne kotły spalające głównie węgiel kamienny tzw. ekogroszek. Dofinansowanie kosztów zakupu i montaż przydomowej oczyszczalni  ścieków wynosi 90 % poniesionych kosztów.
Natomiast instalacja kolektorów słonecznych pozwala na wykorzystanie promieni słonecznych.
Dzięki dotacjom pokrywającym do 50 % kosztów instalacji, możemy ogrzewać mieszkania i wodę czystą energią nie powodując negatywnych efektów w środowisku.
   Zadania z zakresu udzielania dotacji na działania prośrodowiskowe realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr 0007.258.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Rady gminy Przykona w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
   W bieżącym roku udzielono dotacji dla osób fizycznych na działania związane z budową oczyszczalni przydomowych, montaż kolektorów słonecznych, montaż pomp ciepła oraz zakup nowoczesnych kotłów do centralnego ogrzewania.    
   Na realizację powyższych zadań w budżecie naszej gminy przeznaczono w 2014 roku łącznie kwotę 944 tys. zł.
       Na inwestycje w odnawialne źródła energii przeznaczono kwotę 584 tys.zł.
Podpisano 93 umowy dotacyjne. W trakcje roku na wniosek zainteresowanych dokonano rozwiązania 16 umów. Zabezpieczona suma pozwoliła na wybudowanie 61 instalacji kolektorów słonecznych oraz zamontowanie 16 pomp ciepła służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Ponadto w ramach podpisanych umów dokonano wymiany 53 kotłów do centralnego ogrzewania.   
Uwag i wniosków nie było.
Informacja stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.
    
Do p-ktu 8
  Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na  2014 rok  przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.   
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.


Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było  15, „ za” było 14 głosów,  „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.    

Do p-ktu 9
  Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2014-2036  przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.                                          
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2014-2036 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za” było 15  głosów, „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.   
                                          
Do p-ktu 10
   Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i  unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych  (kod.200301) na 2015 rok  przedstawiła Jolanta Chrostek.
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i  unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych  (kod.200301) na 2015 rok  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie zatwierdzenia ceny za odzysk i  unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych  (kod.200301)  na 2015 rok  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 14, „ za” było 14  głosów, „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.

Do p-ktu 11

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona przedstawił Kierownik Referatu Jan Kończak.
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                     
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za” było 15  głosów,  „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
 Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11 do Protokołu.                        
                                        
Do p-ktu 12
      Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok  przedstawiła inspektor Agnieszka Wypiorczyk.
Podatki wzrosły nieznacznie. Za 1 m 2  powierzchni budynku przeznaczonej pod działalność gospodarczą,  trzeba będzie zapłacić 23 zł. O jeden grosz zwiększono podatek od metra kwadratowego budynków mieszkalnych. Wynosić będzie 34 grosze. Służba zdrowia za swoje gabinety zapłaci 4,68 zł za m2 , od budynków letniskowych po 3,33 zł za 1 m2
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                     

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, becnych na sali podczas głosowania było 14, „ za” było 14  głosów, „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
 Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 12 do Protokołu.                                         

Do p-ktu 13
    Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej przedstawiła inspektor Agnieszka Wypiorczyk.                                                                        
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.              
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie  opłaty targowej została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 14, „ za” było 14 głosów,  przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 13 do Protokołu.                                         
 
 
Do p-ktu 14

    Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  przyjęcia programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  na rok 2015 przedstawiła inspektor Agnieszka Wypiorczyk.                                                                        
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.         
        
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie  przyjęcia programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie na rok 2015  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 14, „ za” było 14 głosów, przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.                                          
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 14 do Protokołu.                           
   
Do p-ktu 15
   Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok przedstawiła inspektor Agnieszka Wypiorczyk.  
Zgodnie z projektem uchwały przedłożonym przez Wójta Gminy proponuje się obniżenie ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego z kwoty 61,37 za 1 dt do kwoty 35,00 za 1 dt.                                                                      
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                 
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za” było 15 głosów, przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 15 do Protokołu

Do p-ktu 16
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok  przedstawiła Inspektor Jolanta Miśko.                                                                        
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.           
Projekt uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od środków  transportowych na 2015 rok  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak  odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.                                                  
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych na 2015 rok została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za” było 15 głosów, przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 16 do Protokołu.                                         

Do p-ktu 17

       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019 przedstawiła Inspektor Bożena Świtaj.                          
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty , Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.                 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019 odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2015-2019  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za” było
15 głosów, przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 17 do Protokołu.                                         

                                    
Do pkt-18
     Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił Wójt Mirosław Broniszewski.
Na wniosek radnych Andrzeja Gorzelańczyka i Marcina Czaji dotyczący problemu z „bobrami” powiedział, że zwrócimy się o pomoc do Izby Rolniczej,
powiatu, sami nie jesteśmy w stanie zadziałać w tej sprawie.  
Na wniosek radnego Krzysztofa Kałużnego w sprawie dodatkowego oświetlenia ulicznego powiedział, że przemyślimy sprawę.
W sprawie ustawienia znaku ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej koło CPN zwrócimy się z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.   
                                               
Do pkt-19
   W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali :
Stanisław Bryl – powiedział, że w dniu  4.11.2014 roku jest oddanie drogi, a brak jest zjazdów do Domu Ludowego, studzienki.   
Mirosław Sekura – podziękował za remont świetlicy, oraz za zbliżającą się wymianę wodociągu w Przykonie.
Andrzej Albert – podziękował za wybudowanie drogi w Boleszczynie.
Wójt Mirosław Broniszewski podziękował Radzie Gminy za 4-letnią pracę i współpracę, za dobrze wykonany obowiązek.
Przewodniczący Czesław Witczak podziękował za współpracę za pomoc radnym i sołtysom.
Starosta Zbigniew Bartosik podziękował za miłą współprace w tej kadencji.
Sołtys Ewelina Przespolewska przedstawiła projekt mający na celu poprawienie naszej umysłowości i wiedzy, którą sami będziemy chcieli przyswajać.
„ Mali prości ludzie też potrafią pisać ”   
Wójt Mirosław Broniszewski zaprosił obecnych do udziału w dniu 11 listopada br. w uroczystości Święta „Odzyskania Niepodległości ” do Boleszczyna na  godz. 1115 .
Poinformował, że 3 listopada br zostanie podpisany protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Prosił o udział Komisję Rewizyjną.  


Do pkt 20
    Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak podziękował za udział i zamknął XLII sesję Rady Gminy Przykona.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Witczak

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19/12/2014 10:39:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (19/12/2014 10:40:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19/12/2014 10:40:02)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ Nr II/14
II Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku.
PROTOKÓŁ Nr I/ 14
z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 26 listopada 2014 roku
PROTOKÓŁ nr XLII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 października 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XLI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 18 września 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XL/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 11 sierpnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku w Gimnazjum w Przykonie
PROTOKÓŁ nr XXXVIII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 maja 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXV/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 5 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona