Wyszukiwarka:

rok 2014

PROTOKÓŁ nr XLI/14
PROTOKÓŁ nr XLI/14
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 18 września 2014 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak o godz. 1330 otworzył XLI sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli - Andrzej Tyczyno - Redaktor „ Echa Turku "
Marta Jachimowska - „ Turek NET "

Przewodniczący Rady Czesław Witczak zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 6 tj. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.

Uwag i wniosków nie było.

Przewodniczący przedstawił zmieniony porządek obrad.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XLI sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Koninie w 2013 r.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona, kształtowaniu się WPF za I półrocze 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2014-2036.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.
12.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Zamknięcie XLI sesji Rady Gminy Przykona.

Do p-ktu 3

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XL/14 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 11 sierpnia 2014 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy , wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XL sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XL sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, za jego przyjęciem głosowało 15 radnych nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Do p-ktu 4

Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Uwag i wniosków nie było.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.

Do p-ktu 5

W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali :

1. radny Stanisław Bryl - zwrócił się z prośbą do starosty o pomoc w
rozwiązaniu problemu z dojazdem do Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach
Średnich. Obecnie uczniowie dojeżdżają własnymi samochodami lub dowożą
ich rodzice. Zaproponował, aby poranny autobus zamiast bezpośrednio do
Turku, jeździł przez Kaczki Średnie.
2. radny Marcin Czaja - zapytał kiedy w Gąsinie będą montowane
kierunkowskazy z numerami posesji. Wniosek poparł radny Krzysztof
Kałużny.
3. radny Józef Cieślak - w sprawie usunięcia krzewów na zakręcie w Psarach
koło placu zabaw.
4. radny Andrzej Gorzelańczyk - podziękował za postawienie przystanku w
Ewinowie oraz poprosił o tablice z napisami miejscowości na nowych
wiatach przystankowych.
5. radny Marek Bober - w sprawie naprawy drogi powiatowej w Radyczynach.
6. radny Stanisław Bryl - w sprawie żwirowania dróg gminnych.

Starosta Zbigniew Bartosik udzieli odpowiedzi na interpelacje Stanisława Bryla w sprawie dojazdu uczniów do szkoły w Kaczkach Średnich odpowiedział, że nikt mu nie zgłaszał tego problemu, ale obiecał rozmawiać z dyrektorem szkoły. Marek Bober pytał o terminy realizacji powiatowych inwestycji drogowych w gminie Przykona.
Starosta odpowiedział, że place budowy zostały już przekazane. Droga w Radyczynach ma zostać ukończona do piątego października, a droga w Laskach do ósmego października tego roku. Za każdy dzień zwłoki będą naliczane kary.
Wójt Mirosław Broniszewski poinformował, że w miesiącu październiku wyremontuje jeszcze jedną drogę w Posoce.


Do p-ktu 6


Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Koninie w 2013 r.
przedstawiła Inspektor Jolanta Chrostek.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Koninie w 2013 r. odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Koninie w 2013 r. została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za" było 15 głosów, „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.
W tym punkcie Wójt Mirosław Broniszewski poinformował że, gmina nasza przystąpiła do programu klimatyczno-energetycznego, dzisiaj gościmy prezesa firmy NUVARRO Sp.z o.o, Pana Dariusza Kałużnego, która w imieniu gminy opracowuje „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona "
Na sesji przedstawiono informację dotyczy sposobu zbierania deklaracji uczestnictwa w programie „Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii " w ramach którego gmina Przykona planuje budowę instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców gminy.
Dotacje będą przyjmowane od 1 do 15 października 2014 r. Wraz z deklaracjami zbierane będą od mieszkańców gminy, ankiety dotyczące zużycia energii w gospodarstwach domowych, rolnych oraz przedsiębiorstwach.
Szczegółów dotyczących ankiet udzielił Pan Dariusz Kałużny. Informacje udzielone w ankietach są niezbędne do opracowania Planu. W zamian za wypełnione ankiety mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań pomiarowych w zakresie : oceny stanu technicznego i ochrony cieplnej budynków, oceny jakości powietrza i warunków oświetlenia w poszczególnych obiektach.

Do p-ktu 7

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona, kształtowaniu się WPF za I półrocze 2014 roku przedstawiła skarbnik gminy Marzena Macikowska.
Poinformowała, że Rada Gminy uchwaliła w dniu 19 grudnia 2012 roku Budżet Gminy na 2013 rok Uchwałą Nr 0007.170.2012 w następujących kwotach:
- dochody - 28.409.179,52 zł.
- wydatki - 26.788.699,52 zł.
- planowany deficyt budżetu wynosi - 1.907.791,27 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody zostały zwiększone o 151.091,47 zł, plan na 30 czerwca 2013 rok wynosi 28.560,270,99 zł.
Wydatki budżetu zostały zwiększone o 3.679.362,74 zł. plan na 30 czerwca 2013 rok wyniósł 30.468.062,26 zł.
Planowany deficyt budżetu na 30 czerwca 2013 rok wyniósł 1.907.791,27 zł.
jest wynikiem wprowadzonych wolnych środków pieniężnych.
Za okres I półrocza 2013 roku kasowe wykonanie budżetu zamknęło się wynikiem dodatnim w kwocie 2.443.956,83 zł.
Na taki wynik wpływ miało wykonanie dochodów w stosunku do planu na poziomie 49,83 %, oraz wykonanie wydatków na poziomie 38,69 % w tym niskie wykonanie wydatków majątkowych 22,28 % planu.
Za I półrocze 2013 roku dochody budżetu Gminy Przykona na planowane 28.560.270,99 zł, wykonano 14.232.007,64 zł co stanowi 49,83 %.
W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Przykona na dzień 30 czerwca według działów, rozdziałów i paragrafów.
W strukturze planu dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 96,88 %, zostały wykonane w 50,62 % tj. 14.004.928,12 zł. Na dochody te składają się wszystkie inne dochody nie będące dochodami majątkowymi.
Skarbnik Gminy omówiła również realizację dochodów wskazując , że głównym źródłem dochodów w budżecie gminy są dochody własne.
Dochody własne gminy zostały zrealizowane w wysokości 9.831.018,90 zł.
co w stosunku do założonego planu tj. kwoty 20.875.400,00 zł. stanowi 47,09 %. Zaś w strukturze planu dochodów budżetu, dochody własne stanowią 73,09 %. Realizacja dochodów podatkowych i opłat w znacznej mierze przebiegała planowo i w tej grupie osiągnięto głównie dochody z
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
- skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych
- dotacje i subwencje.

Wydatki budżetu gminy to :
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe

Na dzień 30 czerwca 2014 roku dokonano wydatków w wysokości 12.344.864,71 zł. tj. 40,13 % planu.
Skarbnik Gminy Marzena Macikowska przedstawiła realizację w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej :
- rolnictwo i łowiectwo - 487.916,16 zł.
- leśnictwo - 1.039,98 zł.
- transport i łączność - 402.167,26 zł.
- turystyka - 417,11zł.
- gospodarka mieszkaniowa - 291.879,74zł.
- działalność usługowa - 19.918,87zł.
- administracja publiczna - 1.569.966,06zł.
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 7.781,44 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 53.406,38 zł
- obsługa długu publicznego - 118.382,74 zł.
- różne rozliczenia - 964.241,00 zł.
- oświata i wychowanie - 5.078.783,77zł.
- ochrona zdrowia - 8.436,00zł.
- pomoc społeczna - 1.032.135,76zł.
- edukacyjna opieka wychowawcza - 285.568,02zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.221.855,68zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 675.799,41zł
- kultura fizyczna - 93.169,33zł

Przedstawiła też przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 roku oraz szczegółowo omówiła realizację wydatków majątkowych.
Poinformowała o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2014 roku.
Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą nr 0007.245.2013 w dniu 30 grudnia 2013 roku. W okresie I półrocza w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany.
W wyniku wprowadzonych zmian budżetu plan dochodów ogółem ustalono w wysokości 28.654.811,96 zł. Dochody zwiększyły się w stosunku do planu początkowego o 571.726,79 zł. Ponadto nastąpił również wzrost wydatków do kwoty 30.765.697,67 zł. Wprowadzenie do planu wydatków i przychodów wolnych środków pieniężnych wskazuje deficyt w wysokości 2.110,885,71 zł.


Natomiast prognoza w trzech kolejnych latach przedstawia się następująco :
rok 2015:
- prognozowana kwota dochodów ogółem - 28.001.350,00 zł
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i odsetek - 1.176.715,00 zł.
- relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów - 4,20 %
rok 2016 :
- prognozowana kwota dochodów ogółem - 28.141.350,00 zł
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i odsetek - 1.139.215,00 zł.
- relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów - 4,05 %
rok 2017 :
- prognozowana kwota dochodów ogółem - 28.282.000,00 zł
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i odsetek - 1.098.615,00 zł.
- relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów - 3,88 %
Uwag i wniosków nie było.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.

Do p-ktu 8

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za" było 15 głosów, „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.

Do p-ktu 9

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.

Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za" było 15 głosów, „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.

Do p-ktu 10

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona przedstawiła Kierownik GOPS Elżbieta Rogowska.
Program pomocy lekowej dla najuboższych, przewlekle chorych mieszkańców.
Będą mogły otrzymać go osoby samotne, których dochód miesięczny nie przekracza 1084 zł oraz rodziny, gdzie dochód na osobę nie jest większy niż 912 zł. Osoba samotna będzie mogła otrzymać miesięcznie maksymalnie 150 zł, rodzina dwuosobowa 200 zł. a jeszcze większa 250 zł.
W tej sprawie decydowały będą kryteria dochodowe, wobec czego wywiady środowiskowe nie będą przeprowadzane. Chcący ubiegać się o to wsparcie, muszą przedstawić zaświadczenia o dochodach i lekarskie, rachunek z apteki i kserokopię recepty.
Radny Stanisław Bryl prosił o poinformowanie mieszkańców poprzez wysłanie kurend.
Radny Maciej Bednarek zauważył, że kserokopia recepty nie stanowi w świetle prawa dokumentu chyba, że jest notarialnie potwierdzona.
Andrzej Gorzelańczyk i Stanisław Bryl pytali, kto będzie weryfikował recepty i ustalał czy zapisane leki faktycznie są pacjentowi potrzebne na konkretną chorobę.
Odpowiedzi na bieżąco udzieliła Elżbieta Rogowska.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za" było 15 głosów, „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.

Do p-ktu 11

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przedstawiła Inspektor Monika Szymanowska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za" było 15 głosów, „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.

Do pkt-12

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił Wójt Mirosław Broniszewski.
W sprawie dojazdu uczniów do Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich powiedział, że wspólnie z dyrektorem i powiatem załatwimy sprawę.
Na wniosek radnego Andrzeja Gorzelańczyka w sprawie tabliczek na nowych wiatach przystankach zapewnił, że jeżeli będzie to technicznie możliwe, to nie widzi przeszkód.
Poinformował o przeprowadzanej kontroli w urzędzie przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W dniu 27 września br. radni w imieniu Firmy Bioelektrowni zostali zaproszeni na „Dzień Otwartych Drzwi" aby zapoznać się z nowatorską technologią produkowania energii elektrycznej.
Na temat remontów dróg powiatowych powiedział, że oprócz dwóch dróg wyremontuje jeszcze jedną w Posoce.
Wójt Mirosław Broniszewski ogłosił nabór deklaracji na instalacje fotowoltaiczne na budynkach prywatnych, które gmina zamierza montować w ramach programu „ Prosument". Poinformował, że chętni mieszkańcy partycypowali będą w kosztach zaledwie w trzydziestu procentach.
Radni mieli wiele pytań, dotyczących między innymi możliwości wykorzystania pozyskanej ze słońca energii nie tylko na potrzeby domowe.

Do pkt-13

W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali :

1. Jan Stasiak - w sprawie wycinki drzew w miejscowości Dąbrowa -Trzymsze.
- ustawienie znaku w m. Trzymsze.
- ustawienie znaku zwierzęta domowe.
2. Stanisław Bryl - w sprawie ustawienia koszy na przystanku autobusowym.
3. Eugeniusz Piekarski - w sprawie wycinki krzaków w Bądkowie Drugim.
4. Andrzej Gorzelańczyk - w sprawie samochodu dla policji.
5. Czesław Witczak - w sprawie wycinki krzaków w m. Gajówka -Laski.
6. Józef Cieślak - zwrócił uwagę na wysokość ustawianie znaków drogowych.

 

Do pkt 14

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak podziękował za udział i zamknął XLI sesję Rady Gminy Przykona.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Witczak

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (03/11/2014 11:58:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (03/11/2014 11:58:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (03/11/2014 11:58:12)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ Nr II/14
II Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku.
PROTOKÓŁ Nr I/ 14
z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 26 listopada 2014 roku
PROTOKÓŁ nr XLII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 października 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XLI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 18 września 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XL/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 11 sierpnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku w Gimnazjum w Przykonie
PROTOKÓŁ nr XXXVIII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 maja 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXV/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 5 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona