Wyszukiwarka:

rok 2014

PROTOKÓŁ nr XL/14
PROTOKÓŁ nr XL/14
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 11 sierpnia 2014 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak o godz. 1330 otworzył XL nadzwyczajną sesję Rady Gminy Przykona, i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli - Andrzej Tyczyno - Redaktor „ Echa Turku "
Marta Jachimowska - Redaktor „ NET "

Przewodniczący zapytał czy są uwagi i wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.

Uwag i wniosków nie było.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Przykona na lata 2014-2036.
9. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierowników Jednostek Organizacyjnych.
10. Założenia i etap realizacji „ Programu PROSUMENT " - dotacje do odnawialnych źródeł energii.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przykona.

Do p-ktu 3
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25.06.2014 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy , wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XXXIX sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, za jego przyjęciem głosowało 15 radnych nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Do p-ktu 4

Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Uwag i wniosków nie było.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
Informacja stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.

Do p-ktu 5

W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali :
1. Radna Ewa Zwolińska - podziękowała za budowę placu zabaw w Wichertowie.
2. Radny Jerzy Rosiak - spytał o termin wykonania wodociągu w Laskach, zgłosił dziurę w asfalcie drogi koło posesji p. Wolfa, ponowił prośbę odnowienia rowu w Laskach oraz spytał o termin przetargu na drogę w Laskach.
3. Radny Józef Cieślak - zwrócił się z prośbą o uporządkowanie drogi Przykona-Dobra - znak ograniczenia prędkości teren zabudowy.
4.Radny Czesław Witczak - zgłosił wniosek o wycinkę gałęzi na łuku drogi w m. Psary w kierunku Gajówki.
5.Radny Stanisław Grzelka - podziękował za postawienie altanki w m. Żeroniczki.
6. Radny Andrzej Gorzelańczyk - w sprawie naprawy wiaty przystankowej przy drodze krajowej, podniesienie płytek na przystanku szkolnym dla dzieci w Ewinowie.
Poruszył problem oddawania krwi, nie właściwe podejście Centrum Krwiodawstwa do krwiodawców z terenu powiatu tureckiego. Kiedy wzywa się ich poprzez mass media do oddania krwi, której szpitalom brakuje, to albo specjalistyczny autobus nie przyjeżdża w umówione miejsce przed kościołem św. Barbary w Turku, albo lekarz wcześniej wyjeżdża i chętni do dzielenia się życiodajnym płynem odchodzą z kwitkiem.
7. Radny Andrzej Albert - zgłosił zagłębienie w chodniku w miejscowości Boleszczyn posesja Nr 6,
8. Radny Marcin Czaja - zwrócił się ponownie w sprawie odnowienia rowu koło posesji p. Ogrodowiczów.
9. Radny Stanisław Grzelka - w miejscowości Boleszczyn prosił o postawie tzw. „ sierżantów " jego zdaniem można wjechać w słup.
10.Radny Stanisław Bryl - zwrócił się z prośbą o wyremontowanie drogi powiatowej, przedstawił informacje ze spotkania koła Izby Rolniczej.
11. Radny Marek Bober - w sprawie wycinki drzew i obcięcie gałęzi za szkołą w Sarbicach.

Do p-ktu 6
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski powiedział, nie ma na co czekać przedstawiając propozycję powierzenia Marzenie Macikowskiej funkcji skarbnika gminy, konieczne jest podpisanie ważnych dokumentów finansowych stotnych dla przyszłości gminy. Po odejściu na emeryturę Marii Świerczyńskiej, jej miejsce jako pełniąca obowiązki Marzena Macikowska.

Po kilku tygodniach pracy otrzymała propozycję objęcia stanowiska głównego księgowego w urzędzie, gdzie pracuje od 14 lat. Dotychczas zajmowała stanowisko inspektora ds. podatków. Pani Marzena Macikowska posiada odpowiednie kwalifikacje, a jej praca nie budziła żadnych zastrzeżeń.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie powołania skarbnika gminy została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za" było 15 głosów, „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.
Po głosowaniu były gratulacje, kwiaty i życzenia. Pani skarbnik nie kryła wzruszenia, dziękował za zaufanie, ciepłe słowa, obiecując jak najlepsze wywiązywanie się z powierzonej jej funkcji.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.

Do p-ktu 7
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok związane m.in. z wymianą sieci wodociągowej w Przykonie i Żeroniczkach oraz budowa kolektora sanitarnego w Rogowie przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, ecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za" było 15 głosów, „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.


Do-pkt 8
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za" było 15 głosów, „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.

Do-pkt 9
Rozpatrzenie skargi na działalność Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożoną przez Arkadiusza Szulca prezesa Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o. z Warszawy, która zarzuciła jednostkom organizacyjnym gminy, że nie posiadają biuletynów informacji publicznej. Skargę uznano za zasadną z wyłączeniem Zespołu Szkół w Przykonie, który BIP posiada przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski oraz Sekretarz Gminy Marianna Olejnik.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierowników Jednostek Organizacyjnych odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierowników Jednostek Organizacyjnych Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za" było 15 głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.

Do-pkt 10
Wójt Mirosław Broniszewski i pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Roman Cybulski omówili założenia i etapy możliwości realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pod nazwą PROSUMENT gdzie można będzie ubiegać się o dotacje na realizację inwestycji odnawialnych źródeł energii takich jak urządzenia fotowoltaiczne.
„ Prosument " skierowany jest do osób fizycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.
Głównym założeniem programu jest programowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich w zakresie podniesienia świadomości inwestorskiej i ekologicznej. Kolejnym zyskiem będzie rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy.

Do pkt 11

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił Wójt Mirosław Broniszewski.

Radnemu Jerzemu Rosiakowi odpowiedział że, termin wykonania wodociągu w Laskach 19 wrzesień 2014r.
Radnego Andrzejowi Gorzelańczykowi poinformował że, wiaty przystankowe są już wymieniana od 18 lipca przy drodze krajowej w kierunku Uniejowa. W sumie jest ich tam trzynaście i lada moment będzie wymieniona w Ewinowie
Na wnioski pozostałych radnych powiedział że, rozpatrzymy sprawy i postaramy się zgłoszone wnioski zrealizować.
Wójt poinformował że, ciepło z ciepłociągu w tym roku do obiektów użyteczności publicznej nie popłynie.
Na skargę radnego Andrzeja Gorzelańczyka Starosta Zbigniew Bartosik powiedział, że przekaże ks. kanonikowi Mirosławowi Frankowskiemu - proboszczowi parafii św. Barbary w Turku. Starosta odpowiedział też na pytanie dotyczące stanu dróg. Poinformował że, 15 października br. nastąpi odbiór nowej nawierzchni dróg w Laskach, Radyczynach i Posoce.
Na wniosek Marka Bobra w sprawie wycinki drzew i gałęzi Starosta prosił o wniosek na piśmie, a drzewa zostaną wycięte. Obiecał też szybką naprawę dziur w jezdniach dróg powiatowych.

Radny powiatowy Wojciech Rusek poinformował, że w dniu 15.07.2014 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji zasiadania w Zarządzie Powiatowym Turku z uwagi na trwającą tam przepychankę. Podziękował za dotychczasową współpracę.


Do pkt-12

W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali :

1. Radny Stanisław Bryl - podziękował radnym powiatowym o dbałość o nasz teren.

2. Radni Maciej Bednarek i Mirosław Sekura podziękowali wójtowi gminy za planowane rozpoczęcie prac dotyczących wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Przykona.
3. Radny Mirosław Sekura - w sprawie odprowadzenia wody do rowu z posesji Wojciecha Zając.


Wójt Gminy Mirosław Broniszewski zaprosił obecnych oraz ich rodziny na „ Dożynki Gminne 2014", które odbędą się 31.08.2014 r. w Olszówce - „ Zajazd Staropolski."

Do pkt 13

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak podziękował za udział i zamknął XL sesję Rady Gminy Przykona.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Witczak

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (02/10/2014 12:58:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (02/10/2014 12:58:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (02/10/2014 12:58:32)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ Nr II/14
II Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku.
PROTOKÓŁ Nr I/ 14
z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 26 listopada 2014 roku
PROTOKÓŁ nr XLII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 października 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XLI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 18 września 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XL/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 11 sierpnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku w Gimnazjum w Przykonie
PROTOKÓŁ nr XXXVIII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 maja 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXV/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 5 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona