Wyszukiwarka:

rok 2014

PROTOKÓŁ nr XXXIX/14
PROTOKÓŁ nr XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku
w Gimnazjum w Przykonie


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rosiak o godz. 13:30 otworzył XXXIX sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli – Andrzej Tyczyno – Redaktor „ Echa Turku ”, Redaktorzy „ Infor ”
Uczniowie i absolwenci szkół z terenu gminy, którzy zdobyli wysokie osiągnięcia sportowe.  

  Sesję rozpoczęto od podziękowań i gratulacji. Sportowcy wraz z trenerami i opiekunami otrzymali z rąk Wójt Gminy dyplomy oraz upominki.
Wyróżnienia otrzymali najlepsi sportowcy z poszczególnych szkół :
Zespół Szkół w Przykonie Gimnazjum
1.  Ewelina Kujawińska
2.  Michał Choręziak
Szkoła Podstawowa
1.  Kamila Pietrzak
2. Jan Gorzelańczyk
Szkoła Podstawowa Sarbice
1.  Paulina Wudarska
2.  Jakub Mysłowski
Szkoła Podstawowa Boleszczyn
1.  Łukasz Kwietniewski
2.  Katarzyna Kulesa
oraz drużyny :
1.  Unihokeja ze Szkoły Podstawowej w Przykonie w składzie :
Jakub Pietrzak, Dawid Stołowski, Mateusz Popraw, Jan Gorzelańczyk, Hubert Płuciennik, Sebastian Zawada, Mateusz Dygas, Kamil Włodarczyk, Szymon Tokarski, Szymon Antoniak, Jakubsołdyński, Jakub Dziamara, Damian Włodarczyk.
Opiekunowie
1.  Roman Kubiak
2.  Rafał Łukasik

II. Badmintona ze szkoły Podstawowej w Sarbicach i klubu sportowego Iskra przy Szkoły Podstawowej w Sarbicach w składzie: Paulina Wudarska, Paulina Przybył, Paulina Gapsa, Jakub Mysłowski, Szymona Migas, Marcin Karbowy, Mateusz Wudarski.   
    Absolwenci szkoły z Klubu Sportowego Iskra w składzie: Sławomir Wudarski, Kamil Wudarski, Konrad Frątczak,

    Opiekunowie
1. Jerzy Drygiel – trener
2. Sylwia Karbowska – trener
III. Tenisa ze Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w składzie: Łukasz Kwietniewski, Mateusz Filipiak,Damian Banasiak, Katarzyna Kulesa, Zuzanna Ćwiek, Weronika Potasińska.
    Opiekun
    Joanna Chrzęściewska

    Podziękowanie zostało również skierowane do Prezesa Klubu Sportowego Teleszyna Przykona Adama Błaszczyka za zaangażowanie w rozwój sportu na terenie Gminy Przykona.
Wójt Mirosław Broniszewski powiedział o licznych obiektach sportowych na terenie gminy. Jego zdaniem stworzono dobre warunki do uprawiania sportu, deklarował ich dalsza poprawę.  
Wiceprzewodniczący Jerzy Rosiak po zakończeniu podziękowań zarządził pięciominutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
   Wiceprzewodniczący zapytał czy są  uwagi i wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.

Uwag i wniosków nie było.

Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad.
                                
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad :

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.                                             
5.  Interpelacje i wnioski radnych.
6.  Informacja w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej w rok 2013  dla gminy Przykona.       
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Przykona gm. Przykona.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów    komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.    
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.  
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie XXXIX  sesji Rady Gminy Przykona.

Jeden radny opuścił salę.

Do p-ktu 3

    Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15.05.2014 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Wiceprzewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XXXVIII sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.

Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 13, za jego przyjęciem głosowało 13 radnych  nie było głosów  przeciwnych  i wstrzymujących się.                                 

Do p-ktu 4

     Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy  otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Uwag i wniosków nie było.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.
                                                                                           
Do p-ktu 5
 
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy w obradach uczestniczył Komendant Komisariatu Policji w Dobrej asp. szt. Janusz Szelągowski.
Radni i uczestnicy Sesji skierowali wiele pytań do Komendanta dotyczących bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.
 
      W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali:
1. Radny Maciej Bednarek  – Wnioskował o zainstalowanie znaków na ulicy Wiśniowej „ustąp pierszeństwa przejazdu ”  ul.
                                                ( Modra, Wrzosowa, Różana ).
                                                Przykona ul. Słoneczna – rozważenie możliwości
                                                odprowadzenia wody do kanału ponieważ
                                                nadmiar wody przelewa się przez ulicę.                                      
2. Radny Józef Cieślak  –  poparł wniosek radnego Macieja Bednarka,
                                           wnioskował o postawienie znaku ul. Zielona w
                                          kierunku Kasztanowej.
                                           Zwrócił się z prośbą do komendanta policji aby w
                                          okresie żniw rolników potraktować ulgowo.  
3.Radny Marcin Czaja  -   prosił o zakup tablicy informacyjnej do Gąsina.
                                          oraz wnioskował, o wykopanie rowów u Państwa
                                          Ogrodowiczów,  
4.Radny Andrzej Albert  - wnioskował o wycinkę drzew w Boleszczynie,  
5.Radny Mirosław Sekura - wnioskował o oczyszczenie rowu Bądków
                                             Pierwszy – Gąsin tj. za kanałem w kierunku
                                             Gąsina.  
6. Radny Jerzy Rosiak    -  wnioskował o żwirowanie drogi na osiedlu w
                                           Laskach, wykoszenie poboczy koło posesji
                                           Pawluczyk, na drodze powiatowej wycinka drzew.
7. Radny Stanisław Bryl – podziękował za wyżwirowanie drogi,
                                           następnie zapytał co zrobić z oponami od ciągników
                                           i maszyn rolniczych  zużytych opon z maszyn
                                           rolniczych, powiedział, że w gminie Brudzew opony
                                           odbiera firma zajmująca się odbiorem nieczystości
                                           komunalnych.
8. Radny Andrzej Gorzelańczyk – podziękował za wyżwirowanie dróg,
                                           wnioskował o postawienie znaku ograniczenie
                                           prędkości do 50 km.
9. Radny Marek Bober – wnioskował o ograniczenie prędkości w miejscowości
                                         Radyczyny.  
10. Radny Maciej Bednarek – wnioskował o postawienie sierżantów na łuku
                                                drogi do zbiornika, aby to uwzględnić ponieważ
                                                tam się dzieje szaleństwo.
                                          

Do p-ktu 6   

Informacja w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej w rok 2013 dla gminy Przykona przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Rogowska.  
Zawarte są dane:
-  Sytuacja demograficzna i społeczna,    
-  Dane o korzystających z pomocy społecznej,
-  Inne rodzaje pomocy i świadczeń,
-  Zasady instytucjonalne pomocy i wsparcia,
-  Instytucje pomocy i wsparcia,
   
Informacja w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej w rok 2013 dla gminy Przykona stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.
       
Do-pkt 7
 
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na  2014 rok  przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Andrzej Albert.   
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rosiak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 13 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było  13,
„ za” było 13 głosów,  „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.    

Do-pkt 8
 
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2014-2036  przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska.                                                                    
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rosiak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2014-2036 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 13 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 13, „ za” było 13  głosów, „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.

Do-pkt 9
 
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy   przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
Uwag i wniosków nie było.                       
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.    
Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rosiak  odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie odwołania skarbnika gminy została podjęta jednomyślnie tj. na stan 13 radnych, obecnych na  sali podczas głosowania było 13, „ za” było 13 głosów „przeciwnych” i„wstrzymujących” nie było.                                   
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.
Podczas obrad Sesji Wójt oraz Radni Rady Gminy złożyli podziękowania Skarbnik Gminy Marii Świerczyńskiej za długoletnią pracę, zaangażowanie oraz wzorowe wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 
Do-pkt 10


  Jeden radny opuścił salę.
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę  Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Przykona gm. Przykona przedstawił Zastępca Wójta Roman Marciniak.
Uwag i wniosków nie było.                              
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał  Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Przykona gm. Przykona odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rosiak.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rosiak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę  Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Przykona gm. Przykona  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 12, „ za” było 12 głosów „przeciwnych”
„wstrzymujących” nie było.                                           
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.    

Do-pkt 11
 
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona przedstawił Zastępca Gminy Roman Marciniak.
Uwag i wniosków nie było.                              
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał  Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.        
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rosiak.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rosiak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.  
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie wyrażenia zgody sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 11 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 11, „ za” było 11 głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.                                           
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.    

Do-pkt 12
 
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych  przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów  komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona przedstawiła Inspektor Jolanta Chrostek.
Uwag i wniosków nie było.                              
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał  Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.  
 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.              
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rosiak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych  przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów  komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 12, „ za” było 12 głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.               
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.    

Do-pkt 13
 
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
Uwag i wniosków nie było.                              
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.   
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.             
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rosiak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej nr 4506P i nr 4483P została podjęta jednomyślnie tj. na stan 13 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 13, „ za” było 13 głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.                                                      
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11 do Protokołu.    

Do pkt 14

     Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił Wójt Mirosław Broniszewski.
W sprawie ustawienia znaków drogowych powiedział, że zapoznamy się ze sprawa w terenie. Jeśli będzie taka potrzeba to postawimy.
Na wniosek Jerzego Rosiaka w sprawie odszkodowania w Laskach będziemy monitować do firmy.

Na wniosek radnego Stanisława Bryla w sprawie odbioru zużytych opon z maszyn rolniczych odpowiedział, że jest to odpad gospodarczy będą przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, ale za odpłatnością, wyjaśnił, że jedynie opony od samochodów osobowych są odpadem komunalnym.    
Wójt Mirosław Broniszewski  poinformował o informacji służb socjalnych że  została wprowadzona karta dużej rodziny. Rodzina może korzystać przede wszystkim w dużych miastach z ulg wstępu do muzeum, teatru, kina na basen itp. My nie mamy takiej oferty aby rodzina mogła korzystać z takich przywilejów, nasze rodzin korzystają z prowitów : opłat za przedszkole, zajęć pobytu, z dożywiania dzieci, szczepień HPV szczepionki przeciw grypie, pomocy lekowej,  z ulgi odatkowej.    
Wójt Mirosław Broniszewski poinformował, że zostaliśmy wybrani jako gmina przez prezydenta do ustawy obywatelskiej, mamy okazję do spotkań i wyrażenia swoich opinii.  
Wójt poinformował że, sołtys sołectwa Gąsin Marcin Czaja zakwalifikował się z powiatu tureckiego do III etapu konkursu w  Plebiscycie „ Przeglądu Konińskiego ”. Prosił o poparcie kandydatury poprzez wysłanie SMS-su.
Następnie poinformował o spotkaniu, które odbędzie się w Wichertowie  26.06.2014 r. o godz. 1000 dotyczące pomocy w uzyskaniu dotacji na rzecz rolnictwa.
Wójt Mirosław Broniszewski powiedział że, Gmina Przykona otrzymała wyróżnienie w rankingu „ Perły Samorządu Nowoczesna Gmina, Nowoczesne Miasto ”, które miało miejsce w Warszawie.  

Do pkt-15

   W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali :

 1. Radny Marcin Czaja  –   podziękował za poparcie jego kandydatury w  
                                             Plebiscycie „ Przeglądu Konińskiego ” na
                                             Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego.  
                                                  
 2. Radny Stanisław Grzelka  -  prosił o przestawienie tablicy informacyjnej w
                                                   m. Żeroniczki.
 3. Radny Stanisław Bryl  -  wnioskowała o oznakowanie dróg.  
 4. Sołtys Jan Stasiak  –  wnioskował o oznakowanie dróg

 Wójt Gminy Mirosław Broniszewski  w imieniu własnym i radnych wszystkich kadencji  podziękował pani skarbnik Marii Świerczyńskiej za współpracę.„ Powiedział - fajnie, że nasze drogi w samorządzie się spotkały i nie fajnie, że muszą się rozejść.
Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska podziękowała wszystkim za 24-letnią współpracę, a szczególnie wójtowi.

Do pkt 16

    Wiceprzewodniczący  Rady Gminy Jerzy Rosiak podziękował za udział i zamknął XXXIX sesję Rady Gminy Przykona.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19/08/2014 09:34:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (19/08/2014 09:35:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19/08/2014 09:35:07)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ Nr II/14
II Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku.
PROTOKÓŁ Nr I/ 14
z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 26 listopada 2014 roku
PROTOKÓŁ nr XLII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 października 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XLI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 18 września 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XL/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 11 sierpnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku w Gimnazjum w Przykonie
PROTOKÓŁ nr XXXVIII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 maja 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXV/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 5 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona