Wyszukiwarka:

rok 2014

PROTOKÓŁ nr XXXVIII/14
PROTOKÓŁ nr XXXVIII/14
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 15 maja  2014 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona


Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak o godz. 13:30 otworzył XXXVIII sesję Rady Gminy Przykona, stwierdził, że ze względu na podejmowane tego dnia tematy, ma ona „ świąteczny charakter ” i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli – Andrzej Tyczyno – Redaktor „ Echa Turku ”, Redaktorzy „ Infor ”
Przewodniczący zapytał czy są  uwagi i wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Uwag i wniosków nie było.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
                                
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy i z realizacji uchwał.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2013 rok.
7. Odczytanie opinii Komisji stałych o wykonaniu Budżetu Gminy za 2013 rok.
8.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za 2013 rok.
9. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przykona z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.     
10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok.          
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przykona absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.  
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie XXXVIII  sesji Rady Gminy Przykona.

Do p-ktu 3

     Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XXXVII/14 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16.04.2014 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy , wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XXXVII sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 14 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 14, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych  nie było głosów  przeciwnych  i wstrzymujących się.                                 

Do p-ktu 4
    Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy i z realizacji uchwał Rady Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Uwag i wniosków nie było.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy i z realizacji uchwał Rady Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.
                                                                                           
Do p-ktu 5
      W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali :
1. Radny Jerzy Rosiak  – powiedział o konieczności naprawienia szkód przez
                                        firmę, która kładła kabel energetyczny do
                                        bioelektrowni. Prosił o oznakowanie nowej drogi w
                                        Laskach ponieważ wjeżdżają tam 40-tonowe
                                        samochody ciężarowe.                                                         
2. Radny Andrzej Albert –  prosił o zwrócenie uwagi Generalnej Dyrekcji Dróg
                                        na źle wykonaną naprawę uszkodzeń na drodze
                                       pomiędzy Przykoną a Ewinowem.  Wniosek poparł
                                       radny Józef Cieślak.
3.Radny Marcin Czaja -  zgłosił wniosek o pogłębienie i odnowienie rowu
                                         w Gąsinie.  
4.Radny Czesław Witczak – zgłosił wniosek o odnowienie rowu , ul.
                                              Komunalna  w Psarach. Podziękował za
                                              pobudowanie parkingu koło kościoła.
5.Radny Stanisław Bryl – podziękował za naprawę i wyrównanie drogi w
                                          Posoce, wnioskował o naprawę wału
                                          przeciwpowodziowego, ponieważ są tam potężne
                                          dziury.
                                          Prosił o zaproszenie na następną sesję Komendanta
                                          Powiatowego Policji.                                                  
Do p-ktu 6   
         Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
Budżet roku ubiegłego jest określony przepisami prawa, w odpowiednim czasie został złożony Przewodniczącemu Rady Gminy i Regionalne Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu.
Rok 2013 nie był rokiem łatwym. Rodził określone problemy. Nie wszystkie zamierzenia i cele, które sobie postawiliśmy znalazły pokrycie w budżecie.
Gmina Przykona rok ubiegły zakończyła dochodami w wysokości 26.940.642,16 zł, co w stosunku planowanych zysków stanowi 92,33 %.
Wydatki zamknięto kwotą 27.737.536,27 zł. co stanowi 89,22 % .
Deficyt budżetowy wynosi 796.921,11 zł.
Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez gminę w roku 2013 zaliczyć można m.in. budowę zbiornika retencyjnego wody uzdatnianej dla stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, rozbudowę Domów Ludowych w miejscowościach Posoka i Wichertów, powstanie dróg Przykona- Gąsin oraz
Laski –Rogów, a także pozyskania dotacji na dofinansowanie źródeł energii odnawialnej i na budowę przydomowych oczyszczalni.   
Poinformował, że na terenie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej w ubiegłym roku została opracowana dokumentacja na budowę kanalizacji, która to w bieżącym roku będzie tam budowana. Zgłaszają się kolejne firmy chcąc tam inwestować, toteż należy stworzyć im odpowiednie warunki.  
Wójt mówił też o instalacjach fotowoltaicznych. Oprócz tej już istniejącej na budynku  Urzędu Gminy, planuje się montaż podobnych na budynku Przedszkola i Gimnazjum w Przykonie oraz budynkach stacji uzdatniania wody.  
Wspomniał, również o realizacji planów dotyczących współfinansowania powstawania prywatnych kolektorów słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w przyszłości nie wyklucza nastawienia gminy na odnawialne źródła energii.
Następnie dokonał omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
Poinformował, że Rada Gminy w dniu 19 grudnia 2012 roku Uchwałą
Nr 0007.170.2012 uchwaliła budżet na 2013 rok ustalając:
- dochody w wysokości   -   28.409.179,52 zł.
- wydatki w wysokości    -   26.788.699,52 zł.
1. W trakcie wykonywania budżetu  wprowadzone zostały zmiany, w planie dochodów i wydatków  oraz przychodów,  których dokonała Rada Gminy uchwałami oraz Wójt Gminy zarządzeniami. W wyniku dokonania zmian dochody zostały zwiększone łącznie o 770.941,47 zł, wydatki zaś łącznie o
4.299.212,74 zł.            
Po dokonaniu zmian ostateczny budżet Gminy na 2013 rok został ustalony w kwotach:
- dochody                                  29.180.120,99 zł
- wydatki                                   31.087.912,29 zł
Wykonanie budżetu w 2013 roku przedstawia się następująco :
1. Dochody       
 - plan -             29.180.120,99 zł.
 - wykonanie -   26.940.642,16 zł.       -   92,33  %
 - bieżące   -       28.233.882,27 zł.       
 - wykonanie  -  26.511.560,44 zł.       -    93,90 %
 - majątkowe  -       946.238,72 zł.   
 - wykonanie  -        429.081,72 zł.        

Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska  omówiła wydatki z budżetu gminy.                                                 

2. Wydatki
 -  plan              -       31.087.912,26  zł. .
 -  wykonanie   -       27.737.563,27 zł.   -  89,22  %
 -  bieżące         -       25.988.201,56  zł.
 -  majątkowe   -          5.099.710,70  zł.
 -  wykonanie   -          4.092.055,04 zł.

3.    Deficyt / nadwyżka
 -   plan              -        - 1.907.791,27  zł.
 -   wykonanie   -        -    796.921,11  zł.  

4.    Przychody
-  plan                  -         2.571.634,66 zł.
- wykonanie        -         8.772.800,00 zł.                                  

5.    Nadwyżka z lat
     ubiegłych
-   plan                 -            256,636,61 zł.
-   wykonanie      -         1.772.004,29  zł  -   56,80

6.    Rozchody
- plan                 -          1.620.480,00  zł.
- wykonanie      -             920.480,00  zł.  -  56,80 %        

W informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Skarbnik Gminy przedstawiła realizacje programów wieloletnich obejmujących wydatki majątkowe i wydatki bieżące.
Realizując budżet w 2013 roku dokonano w nim szereg zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie uchwał Rady Gminy Przykona  i Zarządzeń Wójta Gminy Przykona.
W wyniku wprowadzonych zmian dochody zostały zwiększone o 770.941,47 zł., plan na 31.12. 2013 roku wyniósł 29.180.120,99 zł.
Wydatki budżetu zostały zwiększone o 4.299.212,74 zł. plan na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 31.087.912,26 zł.
Planowany deficyt w uchwale budżetowej na 2013 rok , w trakcie roku budżetowego został zwiększony na dzień 31.12. 2013 roku wyniósł -  1.907.791,27 zł. wykonanie – 796.921,11 zł.              
             
Dochody budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w wysokości 26.940.642,16  zł tj.92,32 %. Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne. Dochody własne to głównie podatki i opłaty.
Zostały one zagospodarowane przede wszystkim na inwestycje: nowe drogi, poszerzenie i konserwację sieci wodociągowej, rowy melioracyjne, szczepienia na HPV, oświatę, oraz  inne niezbędne prace.
Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska przedstawiła wpływy z poszczególnych podatków i opłat.
W dalszej części swej wypowiedzi omówiła strukturę wydatków bieżących i majątkowych w 2013 roku, która przedstawia się następująco:
Wydatki bieżące  wykonanie 23.645.508,23 zł.(90,98 % ogółu wydatków budżetu )
Wydatki majątkowe wykonanie 4.092.055,04 zł. ( 80,24 % ogółu wydatków budżetu)
     Poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zostało opracowane  i w ustawowym terminie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Przewodniczącemu Rady Gminy w Przykonie.
Analizy realizacji budżetu gminy za 2013 rok, oraz bilansu z wykonania budżetu
sporządzonego na dzień 31.12.2013 r.  dokonała na swych posiedzeniach w dniach 4 kwietnia i 8 kwietnia 2014 r.  Komisja Rewizyjna  wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Wniosek Komisji Rewizyjnej został przekazany do Przewodniczącego Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ( bilans z wykonania budżetu Gminy Przykona sporządzony na dzień 31.12.2013 r.)
szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska.
Regionalna Izba Obrachunkowa  zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok  oraz wniosek Komisji Rewizyjnej.
Szczegółowej analizy wykonania Budżetu Gminy za 2013 rok oraz bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r.  dokonały Komisje :
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
i nie wniosły uwag i wniosków.    
Na zakończenie Wójt Gminy podziękował radnym, sołtysom za konstruktywną dyskusję oraz uwagi i propozycje do budżetu. Podziękował pani skarbnik
Marii Świerczyńskiej „ pilnującej naszych złotówek ” prosząc Wysoką Radę  o udzielenie absolutorium za 2013 rok.         
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak otworzył dyskusję nad sprawozdaniem  poprosił o zabieranie głosów.
Chętnych do dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy szczegółowo analizowano w/w sprawozdanie i wtedy na wszystkie pytania ze strony radnych Wójt udzielił odpowiedzi.   
Komisje przyjęły bez uwag sprawozdanie z wykonania  budżetu gminy za 2013 rok.  
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2013 rok oraz bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.

Do p-ktu 7
    Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju  Gospodarczego i Promocji  Pana Andrzeja Alberta
o odczytanie Opinii Komisji stałych o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz bilansu z wykonania budżetu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r.
Uwag i wniosków nie było.
Opinia stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.      
                                          
Do p-ktu 8
        Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił Skarbnika Gminy Marię Świerczyńską o odczytanie Uchwały Nr SO –0954/56/8/Ko/2014  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przykona sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przykona  za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Jest to opinia pozytywna.
Uwag i wniosków nie było.
Wyżej wymieniona uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.                                                  
                                  
Do p-ktu 9
        Członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona Marek Bober odczytał Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe (bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przykona z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok i sprawozdania finansowego bilansu z wykonania budżetu Gminy Przykona sporządzonego na 31.12.2013 r.  
Uwag i wniosków nie było.
Opinia stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.                  


                                    
Do p-ktu 10
         Członek  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona Ewa Zwolińska odczytała Uchwałę Nr SO-0955/9/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok został uzasadniony.
Uwag i wniosków nie było.
Wyżej wymieniona opinia stanowi załącznik Nr 8  do Protokołu.

Do p-ktu 11
       Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.            
 Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok została podjęta jednomyślnie tj. na stan 13 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 13 , „ za” było 13 głosów , „przeciwnych” i „wstrzymujących”  nie było.
 Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.     
      
Do p-ktu 12
        Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany wniosek przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona poddał pod głosowanie.                                
Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  został przyjęty jednomyślnie tj. na  stan 13 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 13,  „za” było13 głosów,  „przeciwnych” i „wstrzymujących”  nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak  stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona została podjęta jednomyślnie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek  odczytał  Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona .
Uchwała w sprawie absolutorium stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.

Przewodniczący Rady Czesław Witczak wręczył kwiaty, pogratulował Wójtowi tak dobrego wyniku w głosowaniu nad absolutorium i życzył dalszej tak owocnej pracy dla dobra społeczności tej gminy i dalszego jej rozwoju.
Gratulacje złożyli także, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rosiak
i Maciej Bednarek oraz Zastępca Wójta Roman Marciniak.
Wójt Gminy Mirosław Broniszewski podziękował za taką ocenę podkreślając, że jest to efekt pracy wielu osób w tym  pani skarbnik Marii Świerczyńskiej, urzędników i radnych.
W dowód uznania radni obdarowali wójta i panią skarbnik bukietami kwiatów.       
         
  Do-pkt 13
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na  2014 rok  przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.   
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 13 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było  13,
„ za” było 13 głosów,  „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 12 do Protokołu.    
Jeden radny opuścił salę.

Do-pkt 14
    Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2014-2036  przedstawiła Skarbnik Gminy
Maria Świerczyńska.                                                                    
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2014-2036 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 12, „ za” było 12  głosów, „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 13 do Protokołu.

Do-pkt 15
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona  przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
Uwag i wniosków nie było.                              
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rady Gminy Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.   
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.             
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 12, „ za” było 12 głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.                                           
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 14 do Protokołu.    

Do pkt 16
     Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił Wójt Mirosław Broniszewski.
Na wniosek Jerzego Rosiaka poinformował, że wykonawca tłumaczy swoją opieszałość trudnymi warunkami, niepozwalającymi wejść na ten teren. Zapewniają, że naprawią szkody jak tylko będą mogli.
Na wniosek radnego Stanisława Bryla, Wójt obiecał zaprosić na następną sesję komendanta powiatowego policji.
Następnie poinformował, że Zespół Szkół w Przykonie kontroluje Najwyższa Izba Kontroli. Dotyczy ona przygotowania szkoły do przyjęcia sześciolatków.
Z opinii wynika, że szkoła jest bardzo dobrze przygotowana. W kontroli uczestniczył dyrektor delegatury. Wójt podziękował dyrekcji szkoły.   
Wójt Mirosław Broniszewski namawiał do spełnienia swojego obywatelskiego obowiązku jakim jest uczestnictwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego w
dniu 25 maja br. godz. 7oo do 2100  Obiecał, że w sołectwie z największą frekwencją zostanie zorganizowany Piknik Europejski.
Z okazji zbliżającego się „ Dnia Samorządowca ”  27 maja br złożył życzenia, oraz poinformował o zaproszeniu  przez Prezydenta RP  p. Bronisława Komorowskiego  „ Nas – Naszej Gminy ”  do uczestnictwa w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Wójt powiedział, że postara się zaprosić Prezydenta do odwiedzenia Gminy Przykona.      

Do pkt-17
   W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali :

 1. Radny Stanisław Bryl  –   Ponownie zgłosił problem funkcjonowania
                                               telefonu alarmowego 112.     
 2. Sołtys Henryk Łukasik  - podziękował za roboty wykonane przy świetlicy
                                              wiejskiej w Radyczynach.
 3. Sołtys Ewelina Przespolewska -  wnioskowała o wyżwirowanie dróżek w
                              Kaczkach  Plastowych oraz pogłębienie rowów.
                              Odbioru odpadów takich jak sznurki, siatka.
 4. Radny Andrzej Albert – zgłosił wniosek o postawienie znaku  na drodze w
                                Boleszczynie jest to „ droga przez las” często użytkowana
                                przez rolników - dojazd do pół.
 5. Radny Maciej Bednarek – wnioskował aby policjanci w nocy jeździli na
                                               stadion.
 6. Radny Andrzej Gorzelańczyk – wnioskował o umieszczenie w gazetce
                                                     „ Głos Przykony ” informacji o odbiorze
                                                       śmieci.   

Do pkt 18
    Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak podziękował za udział i zamknął XXXVIII sesję Rady Gminy Przykona.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19/08/2014 09:18:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (19/08/2014 09:19:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19/08/2014 09:35:22)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ Nr II/14
II Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku.
PROTOKÓŁ Nr I/ 14
z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 26 listopada 2014 roku
PROTOKÓŁ nr XLII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 października 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XLI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 18 września 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XL/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 11 sierpnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku w Gimnazjum w Przykonie
PROTOKÓŁ nr XXXVIII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 maja 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXV/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 5 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona