Wyszukiwarka:

rok 2014

PROTOKÓŁ nr XXXVII/14
 PROTOKÓŁ nr XXXVII/14
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 16 kwietnia  2014 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona


       Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak o godz. 1300 otworzył XXXVII sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.


Lista obecności radnych i zaproszonych  gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli – Arkadiusz Wszędybył - Redaktor  „info Turek ”
                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktów :

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4506 P Sarbice- Słomów Smulsko i  Nr 4483 P  Szadów Pański- Żuki.

Informacja Komisji Rewizyjnej o zakresie przeprowadzonej kontroli związanej z wykonaniem  budżetu Gminy Przykona za 2013 rok, oraz  bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu Gminy Przykona sporządzony na dzień 31.12.2013 r.


Następnie Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak zapytał czy są uwagi i wnioski do przedstawionego  porządku obrad.

Uwag i wniosków nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.


Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Informacja na temat działalności Centrum Kultury Biblioteki Publicznej w Przykonie i zapoznanie się z planem pracy na 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona  na lata 2014-2036.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
10.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 r.   
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych.   
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4506 P Sarbice- Słomów Smulsko i  Nr 4483 P  Szadów Pański- Żuki,
17. Informacja Komisji Rewizyjnej o zakresie przeprowadzonej kontroli związanej z wykonaniem  budżetu Gminy Przykona za 2013 rok, oraz bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu Gminy Przykona sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
18.Odpowiedzi na  interpelacje i wnioski radnych.    
19.Wolne wnioski i zapytania.
20.Zamknięcie XXXVII sesji Rady Gminy Przykona.
    
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad :  
                                 
-  kto jest „za”
- kto jest „przeciw”
- kto się „wstrzymał”

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.


Do p-ktu 3
      Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół nr XXXVI/14z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XXXVI sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.                                                                           
    
Do p-ktu 4
     Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy  radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
                                              
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.
 
Do p-ktu 5

1. Józef Cieślak   – w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych w Smulsku
                               przy Orliku.
                               Zgłosił problem z połączeniem się z numerem alarmowym
                               112.
2. Marcin Czaja     – w sprawie linii oświetlenia ulicznego, prosił o
                                  wzmocnienie ich z uwagi na częste wyłączenia w Gąsinie.
3. Stanisław Bryl  -  w sprawie naprawy drogi powiatowej w kierunku
                                 miejscowości Krwony.
4.Maciej Bednarek – poparł wniosek Józefa Cieślaka w sprawie oznakowania
                                  przejścia dla pieszych w Smulsku przy Orliku.                                 
5. Jerzy Rosiak  -     w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych w Laskach,
                                  oraz budowy chodnika w Laskach.  
6. Maciej Bednarek – podziękował radnemu Wojciechowi Ruskowi i Zarządowi
                                  Powiatowemu w Turku za  pogłębienie rowu w Przykonie
                                  ul. Słoneczna.  
7. Andrzej Gorzelańczyk – zgłosił naprawę poboczy na zakrętach koło posesji
                                            pana Grzelewskiego, naprawę zatoki na
                                            przystanku autobusowym.   
8. Stanisław Grzelka  -  zgłosił problem miejsca nawracania samochodu
                                       szkolnego w Żeroniczkach.   
9. Grzegorz Pietrzak  -  w sprawie przesunięcia barierek od asfaltu w
                                      miejscowości Rogów.   
                                           
Radny powiatowy Wojciech Rusek przeprosił za nieobecności na posiedzeniach z uwagi na nakładające się spotkania.
 

Do pkt 6
    Informacja na temat działalności Centrum Kultury  Biblioteki Publicznej w Przykonie i zapoznanie się z planem pracy na 2014 rok przedstawiła Dyrektor Centrum Kultury Biblioteki Publicznej  w Przykonie Ewa Banasiak powiedziała, że na terenie całej gminy znajdują się dwie placówki biblioteczne tj. Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona z siedzibą w Przykonie i Filia CKBP w Radyczynach.
Centrum Kultury sprawuje także opiekę nad czytelnią internetową w Smulsku czyli Centrum Kształcenia na odległość.
    W centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2013 r. pracowało 5 pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony, co w przeliczeniu na etaty daje 3,875 etatu. Dodatkowo zatrudnione były 3 osoby na czas określony w związku z obowiązkiem zatrudnienia po odbyciu stażu w tym jedna przebywa na zwolnieniu lekarskim.
    Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona od stycznia 2013 roku poszerzyła swoją działalność o kółko Plastyczne( ok.20 osób), Orkiestrę Dętą ( ok.30 osób), Zespół ludowy „Zgoda ”(7 osób) i klub seniora „ Zacisze ”
( 45 osób). W związku z tym na umowę zlecenie zatrudnionych było jeszcze czterech instruktorów.
    Biblioteka w Przykonie i Filia w Radyczynach obecnie posiadają księgozbiór liczący 17.462 woluminy. Z tego 4.908  przypada na Filię w Radyczynach. Obie biblioteki prenumerują razem 23 tytuły czasopism. Do obu tych placówek w  2013 roku zakupiono łącznie 642 woluminy w tym 168 książek zakupiono dla Filii w Radyczynach . Wszystkie zakupione pozycje zostały sklasyfikowane i wprowadzone do elektronicznej bazy danych w bibliotece głównej.
Od początku tego roku także filia w Radyczynach rozpoczęła komputeryzację swoich zbiorów.   
  W 2013 roku biblioteki zarejestrowały 769 wszystkich użytkowników biblioteki w tym 716 czytelników z tego 164 we Filii w Radyczynach.
Łącznie wypożyczono na zewnątrz 6159 książek z tego 1876 we Filii.
Placówki dają użytkownikom także możliwość korzystania z czytelni internetowej oraz wypożyczenia czasopism na miejscu i na zewnątrz.
   Dzięki środkom pochodzącym z dotacji Gminy Przykona i wsparciu zewnętrznemu, udało się przeprowadzić zaplanowane przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne.  
Następnie przedstawiła plan pracy na 2014 rok.
 Uwag i wniosków nie było.                    
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu

Do p-ktu 7                                                    
   Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.   
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „ za” głosów  „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.  

Do p-ktu 8
     Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona  na lata 2014-2036 przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski .
Uwag i wniosków nie było.                             
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.  
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona  na lata 2014-2036  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.                  
                              
Do p-ktu 9  
     Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla  przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski powiedział nasza gmina sprzyja przedsiębiorcom  stosując specjalne ulg.
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.   
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla  przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.

Do p-ktu 10  
  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok przedstawiła inspektor Marzena Macikowska.   
Głównym celem Programu było zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Przykona.
W obszarze współpracy zawartym w Programie zostały uwzględnione zadania publiczne z zakresu :
- pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- ochrona  i promocja zdrowia,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
- kultury fizycznej,
- ratownictwa i ochrony ludności,
 Na realizację współpracy finansowej, z organizacjami pozarządowymi, z budżetu Gminy Przykona w roku 2013 zostały poniesione wydatki w kwocie 20.439,00 zł.   
 Zlecenie zadań wymienionych w programie odbyło się poprzez ogłoszenie trzech otwartych konkursów ofert.
Zadania uwzględnione w konkursach dotyczyły :
a) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – kwota 16.500,00 zł.  
b) ratownictwo i ochrona ludności – kwota 3.939,00 zł.
Uwag i wniosków nie było.        
Przedstawiony program stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.

Do p-ktu 11  
      Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska przedstawił Kierownik referatu Jan Kończak.   
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  w obrębie geodezyjnym Laski i Młyniska została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za ”  głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.

Do p-ktu 12  
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  w obrębie geodezyjnym Laski przedstawił Kierownik Referatu Jan Kończak.
Uwag i wniosków nie było.                                             
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.   
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  w obrębie geodezyjnym Laski została podjęta jednomyślnie, tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.
                                        
Do p-ktu 13  
      Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu przedstawił Zastępca Wójta Roman Marciniak.
Uwag i wniosków nie było.                                             
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Grzegorz Pietrzak.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  gruntowej położonej w miejscowości Laski, gm. Przykona w drodze przetargu  została podjęta jednomyślnie, tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11 do Protokołu.

Do p-ktu 14  
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych przedstawił Kierownik Referatu Jan Konczak .
Uwag i wniosków nie było.                                             
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Grzegorz Pietrzak.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych  została podjęta jednomyślnie, tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.                                            
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 12 do Protokołu.

Do p-ktu 15  
     Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących  z Funduszu Spójności na realizację zadania „ Plan gospodarki niskoemisyjnej   dla terenu Gminy Przykona ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedstawił Kierownik Referatu
Jan Kończak .
Uwag i wniosków nie było.                                             
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Grzegorz Pietrzak.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących  z Funduszu Spójności na realizację zadania „ Plan gospodarki niskoemisyjnej   dla terenu Gminy Przykona ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  została podjęta jednomyślnie, tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 13 do Protokołu.

Do p-ktu 16  
      Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4506 P Sarbice- Słomów  Smulsko i  Nr 4483 P  Szadów Pański- Żuki, przedstawił Kierownik Referatu Jan Kończak.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych – Stanisław Bryl.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4506 P Sarbice- Słomów  Smulsko i  Nr 4483 P  Szadów Pański- Żuki, została podjęta jednomyślnie, tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 14 do Protokołu.
                                                    

Do p-ktu 17  
 Informacja Komisji Rewizyjnej o zakresie przeprowadzonej kontroli związanej z wykonaniem  budżetu Gminy Przykona za 2013 rok, odczytała członek Komisji Rewizyjnej Ewa Zwolińska.  
 Informacja stanowi załącznik Nr 15 do protokołu


Do p-ktu 18
          Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzieli :
Wójt Gminy  Mirosław Broniszewski.
W sprawie przejść dla pieszych powiedział, musimy się zastanowić, ale  jeśli jest taka potrzeba to jak najbardziej tak.   
W sprawie nr alarmowego 112 powiedział, że wystąpimy z pismem do Wojewody w celu poinformowania o działaniu tego systemu, z prośbą  o dostosowanie do odpowiedniego funkcjonowania.
Na wniosek Marcina Czaji w sprawie oświetlenia ulicznego powiedział, że należy do zadań Spółki Kolskiej, zwrócimy uwagę naszemu operatorowi o zabezpieczenie energooszczędne i bezawaryjne.
Wójt powiedział o porządkowaniu stanu prawnego dróg, sprawy posuwają się bardzo mozolnie, rozpoczęta jest Radyczyny Kolonia.
Jeśli chodzi o żwirowanie dróg i naprawy asfaltu z tymi pracami ruszymy po świętach.  
Wójt Mirosław Broniszewski poinformował, że w okresie międzysesyjnym  gościliśmy Marka Woźniaka –Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Głównym tematem rozmów były skutki zamknięcia za kilka lat kopalni i elektrowni Adamów. Przedstawił działania prowadzone przez samorząd, których celem jest zniwelowanie tych skutków dla budżetu gminy i
mieszkańców. Jednym z priorytetów rozwoju gminy wymienił  Gminny Park Energetyczny. Głównym z jego elementów jest bioelektrownia, która ma ruszyć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Poinformował o trzech podmiotach zainteresowanych inwestowaniem w fotowoltaikę, przetwarzanie światła  słonecznego na energię elektryczną za pomocą paneli solarnych. Wójt powiedział, że liczy także na budowę farm wiatrowych.  
Podkreślił, że dokładamy wszelkich starań aby na terenach inwestycyjnych gminy rozwijała się przedsiębiorczość a tym samym powstawały miejsca pracy.
Na dzień dzisiejszy już na kilkudziesięciu hektarowym terenie inwestycyjnym należącym do Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstało kilka przedsiębiorstw, które stworzyły wiele nowych miejsc pracy m.in. dla mieszkańców gminy.  
Aby nastąpił dalszy rozwój terenów inwestycyjnych  w nowym okresie programowania UE gmina będzie poszukiwała środków na uzbrojenie terenów we wszelką infrastrukturę w tym drogową i kanalizacyjną .
Wójt Mirosław Broniszewski poinformował, że nasza gmina odebrała nagrodę certyfikat w kategorii „Euro Gmina ” podczas I edycji plebiscytu  Euro-Gmina,  Euro-Powiat,  Euro – Partner, zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, którego celem jest wyróżnienie najlepszych samorządów i przedsiębiorstw z  terenu Wielkopolski.
Wójt Gminy Mirosław Broniszewski poinformował, że w dniu 10 i 11 kwietnia br.  spotkał się z przedstawicielami PAK KWB Adamów oraz z przedstawicielami firmy Energa Inwest . Celem spotkań była kontynuacja rozmów dotyczących zagospodarowania  terenów pogórniczych, odbudowa układu komunikacyjnego, sprawy podatkowe oraz budowa elektrowni wiatrowej.  
Wójt Gminy Mirosław Broniszewski zaprosił wszystkich obecnych oraz ich rodziny na uroczystość obchodów  Świąt Majowych i 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 3 maja 2014 roku na godzinę 1115   .
W dniu 4 maja br. w „Dzień Świętego Floriana Patrona Strażaków” powiedział, że w tym dniu będziemy gościć Biskupa.   
Poinformował o możliwości otrzymania bezpłatnej flagi narodowej w Punkcie Informacji Urzędu Gminy. Celem akcji jest zachęcenie Mieszkańców do manifestowania patriotyzmu z okazji Święta Flagi oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i przywiązania do polskich barw narodowych. Każdy mieszkaniec przyjmując flagę zobowiązuje się do wywieszenia na swojej posesjach w dniach Świąt Narodowych.  
Wójt Mirosław Broniszewski złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.  
                                      

Do p-ktu 14
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali :

1. Ewa Zwolińska  -   prosiła o naprawę  zagięcia drogi przy wyjeździe z Wichertowa.

 
Do p-ktu 15
           Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak podziękował za udział i zamknął XXXVII  sesję Rady Gminy Przykona.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
Czesław Witczak 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (23/05/2014 14:59:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (23/05/2014 14:59:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (23/05/2014 14:59:13)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ Nr II/14
II Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku.
PROTOKÓŁ Nr I/ 14
z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 26 listopada 2014 roku
PROTOKÓŁ nr XLII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 października 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XLI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 18 września 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XL/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 11 sierpnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku w Gimnazjum w Przykonie
PROTOKÓŁ nr XXXVIII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 maja 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXV/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 5 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona