Wyszukiwarka:

rok 2014

PROTOKÓŁ nr XXXVI/14
 PROTOKÓŁ nr XXXVI/14
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona

        Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak o godz. 10:00 otworzył XXXVI sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych  gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli – Anna Drzewiecka – „ Turek NET ”
                                      Arkadiusz Wszędybył - „ Turek info ”
                                      

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak zapytał czy są uwagi i wnioski do przedstawionego  porządku obrad.

Uwag i wniosków nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Przykona w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona  na lata 2014-2036.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „ Powrócisz TU”.
13.Odpowiedzi na  interpelacje i wnioski radnych.    
14.Wolne wnioski i zapytania.
15.Zamknięcie XXXVI sesji Rady Gminy Przykona.

                                                               
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad :  
                                 
- kto jest „za”
- kto jest „przeciw”
- kto się „wstrzymał”

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.


Do p-ktu 3

     Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół nr XXXV/14 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 5 lutego 2014 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XXXV sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XXXV sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.                                                                           
     
Do p-ktu 4

     Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy  radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
                                              
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.

Do p-ktu 5

1. Andrzej Gorzelańczyk – w sprawie żwirowania dróg gminnych oraz
                         zgłosił załatanie dziury w drodze asfaltowej w
                         Dąbrowie.
2. Andrzej Albert  – w sprawie żwirowania drogi w Boleszczynie w kierunku
                     lasu.
3. Stanisław Bryl  -  w sprawie naprawy drogi powiatowej w kierunku
                     miejscowości Krwony.
4. Jerzy Rosiak     -  w sprawie żwirowania dróg gminnych, oraz zwrócił się z
                       prośbą o ponaglenia Firmy „Gaz-System”  o odnowienia
                       rowu w Laskach.
5. Józef Cieślak  -    interweniował w sprawie otwarcia Ośrodka Zdrowia
                       od godziny 700  w celu udostępnienia poczekalni pacjentom,
                       ponieważ chorzy czekają na dworze.
6. Marek Bober  -    w sprawie oznakowania zakrętów dróg i ograniczenia
                      prędkości w miejscowości  Radyczyny Kolonia.
7. Krzysztof Kałużny – zgłosił naprawę lampy ulicznej koło posesji  
                       p.Kujawińskiego w Smulsku.
8. Ewa Zwolińska  -  podziękowała za remont Domu Ludowego w Wichertowie,
                     prosiła o wydzielenie w budżecie gminy środków na
                     plac zabaw i doposażenie kuchni.

Do p-ktu 6
                                                               
 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Dobra oraz Gmin: Kawęczyn i Przykona za rok 2013 przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Dobrej asp.szt. Janusz Szelągowski.
 Od 15 listopada 2012 roku w strukturach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Turku funkcjonuje Komisariat Policji w Dobrej obejmujący swoim zasięgiem działania terenu miasta i gminy Dobra, gminy Kawęczyn oraz gminy Przykona.
Siedziba Komisariatu Policji mieści się w Dobrej przy ul. Dekerta 29.
Jednostka ta obsługiwana jest przez 17 funkcjonariuszy.  Na terenie gmin, gdzie zlikwidowano Posterunki Policji tj. w Kawęczynie i w Przykonie zostały utworzone  Zespoły Prewencji, w których pełniący służbę policjanci bezpośrednio realizują zadania związane z funkcjonowaniem lokalnych społeczności.
W ramach prowadzonej w 2013 roku szerokiej akcji interwencyjnej, mieszkańcy poszczególnych gmin zostali zapoznani „ ze swoimi dzielnicowymi ”, oraz pozostałymi policjantami pełniącymi służbę w przydzielonych rejonach służbowych. Do publicznej wiadomości podane zostały numery telefonów (czynne przez całą dobę), poprzez które w każdej chwili można nawiązać kontakt z dzielnicowym oraz jego przełożonymi.
Celem reorganizacji struktur Komendy Powiatowej Policji w Turku było:
- Zwiększenie liczby pieszych i zmotoryzowanych, całodobowych patroli na ulicach :
- Zmniejszenie liczby policjantów pracujących za biurkami,
- Szybsza reakcja na zgłoszenie obywatela, skrócony czas podjęcia interwencji,
- Sprawniej przeprowadzane czynności na miejscu zdarzeń,
- Równomierne rozłożenie pracy między funkcjonariuszy,
- Ułatwiony w razie potrzeby dostęp obywatela do policjanta szczególnie dzielnicowego,
- Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Tureckiego.

   Oprócz ustawowych zadań związanych z zapobieganiem przestępczości, ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń, funkcjonariusze z komisariatu Policji w Dobrej na bieżąco współpracowali z instytucjami pozapolicyjnymi.
Przede wszystkim współpraca ta była powiązana z lokalnymi samorządami poprzez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Współpraca ta ukierunkowana była na skuteczniejsze rozpoznanie patologii takich jak alkoholizm, narkomania oraz innych problemów społeczeństwa.
Współpraca prowadzona była również z mieszczącymi się na terenie gmin szkołami podstawowymi i gimnazjum. W ramach tej współpracy realizowane były różnego rodzaju programy i pogadanki związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.
   Policjanci z Komisariatu Policji w Dobrej na terenie miasta i gminy Dobra, gminy Kawęczyn, gminy Przykona realizowali programy prewencyjne:
„ Bezpieczna Szkoła ” „Z Pyrkiem Bezpieczniej ”, „ Bezpieczna Wieś ”i inne.
W ramach współpracy z samorządami w/w gmin policjanci zabezpieczali imprezy okolicznościowe organizowane przez Samorządy Gmin między innymi„ Dni Przykony ”, „ Dni Dobrej ”, Dożynki Gminne ”, Zawody Konne w Kawęczynie, Święto Plinzy w Rzechcie, a także zabezpieczony był w okresie letnim porządek publiczny w rejonie zbiornika wodnego Przykona w czasie odbywających się tam różnych imprez. Znaczący udział mieli również policjanci z KP w Dobrej przy zabezpieczeniu wspólnie z druhami z OSP w Dobrej i awęczynie terenów wokół cmentarzy w Dni Święta Zmarłych.
Na w/w spotkaniu poruszano sprawy dotyczące bezpieczeństwa, zaznaczył, że nasza gmina jest w miarę bezpieczna. Chcielibyśmy aby policja była przyjazna obywatelom.
 Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu

Do p-ktu 7                                                    
                  
    Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska.
W tym punkcie głos zabrał Zastępca Wójta Roman Marciniak.
Powiedział, że zaplanowane zadania mają duże szanse na dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego.  

1. Maciej Bednarek miał wątpliwości co do ilości budowy placów zabaw w związku z malejącą liczbą  dzieci powiedział, że ma wątpliwości czy będą wykorzystane, jednocześnie dodał aby jego słowa były mobilizacją do tego aby dzieci korzystały z tych placów. Stwierdził również, że będzie bacznym obserwatorem tego co się na nich dzieje.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.   
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „ za” głosów  „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.  

Do p-ktu 8

    Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona  na lata 2014-2036 przedstawiła Skarbnik Gminny Maria Świerczyńska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona  na lata 2014-2036  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów
 „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.                  
                               
Do p-ktu 9  

    Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości  na terenie gminy Przykona  przedstawiła inspektor Jolanta Chrostek.
W tym punkcie Zastępca Wójta Roman Marciniak powiedział, że podjęta uchwała wprowadzi ( zmiany ) obowiązek od 1 lipca 2014 roku.
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości  na terenie gminy Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.

Do p-ktu 10  

   Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014 przedstawiła inspektor Jolanta Chrostek.
1.Józef Cieślak – zapytał w sprawie pozwolenia na demontaż we własnym zakresie płyt  azbestowych z dachu.
Odpowiedzi udzieliła  inspektor Jolanta Chrostek powiedziała, że można we własnym zakresie, ponieważ powiat wybiera jedną firmę do świadczenia usług. Trudno jest uzgodnić termin ( w grę wchodzi cena ).
Uwag i wniosków nie było.              
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2014 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.

Do p-ktu 11  

   Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia / nie wyrażenia zgody na   wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki  przedstawił Zastępca Wójta Roman Marciniak. Powiedział, że być może będzie potrzebna korekta tej ustawy. W przyszłości uchwała będzie podjęta beztermionowo.
Uwag i wniosków nie było.   Jeden radny opuścił salę.                                                
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na   wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki  została podjęta jednomyślnie
tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.

Do p-ktu 12  

            Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „ Powrócisz TU”
przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna Olejnik.
Głównym celem powołania spółdzielni jest umożliwienie osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób tam zatrudnionych.
Zadania należące do spółdzielni to przede wszystkim pomoc z realizowaniu takich usług produkcja czy handel.
Członkami założycielskimi spółdzielni są gminy : Przykona, Turek, Kawęczyn, Brudzew oraz miasto Turek. Inicjatywa utworzenia podmiotu powstała dzięki Lokalnej Grupie Działania Turkowska Unia Rozwoju.
Motorem do utworzenia spółdzielni jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych na utworzenie ( około 100 tys. ) jak i na bieżącą działalność  (około 45 tys.) Dzięki uczestnictwu gminy Przykona w spółdzielni rozwijany i propagowany będzie również sektor ekonomii społecznej.  
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „ Powrócisz TU”  została podjęta jednomyślnie, jeden radny opuścił salę tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.


Do p-ktu 13
                                                                                      
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił :

W tym punkcie  Przewodniczący Rady Czesław Witczak poinformował, że wpłynął list otwarty do miast, gmin i powiatów województwa wielkopolskiego od Witolda Horowskiego Konsulata Honorowego Ukrainy z prośbą o pomoc tym, którzy ucierpieli w walkach o demokratyczną Ukrainę.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek odczytał list otwarty.
Radni wyrazili chęć udzielenia pomocy w formie zbiórki pieniędzy do puszki.
Zebrano 445 zł, które zostaną przesłane na wskazane w liście konto z dopiskiem „ Pomoc dla Ukrainy ”.
Zastępca Wójta Roman Marciniak udzielił odpowiedzi na wnioski radnych :
W sprawie napraw dróg po zimie  powiedział, z nadejściem wiosny przystąpimy do żwirowania dróg.
 Na wniosek radnego Józefa Cieślaka w sprawie otwarcia Ośrodka Zdrowia od godz. 700 w celu udostępnienia poczekalni pacjentom, powiedział, rozpatrzymy sprawę w uzgodnieniu z najemcą lokalu.
Na wniosek radnego Krzysztofa Kałużnego w sprawie naprawy lamp ulicznych zgłoszenia przyjmuje referat rozwoju gospodarczego.
Mirosław Sekura podziękował za przekazane pieniądze na remont strażnicy OSP.
Na wniosek radnej Ewy Zwolińskiej o doposażenie Domu Ludowego w Wichertowie i planu zabaw powiedział, że na to zadanie zostały zabezpieczone  środki w budżecie gminy.
Helena Kacała podziękowała za budowę drogi, ale prosiła o zmobilizowanie telekomunikacji do usunięcia niepotrzebnych kabli linii telefonicznej.    
                      
Do p-ktu 14

W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali :

1. Andrzej Gorzelańczyk – zaproponował zorganizowanie objazdu terenu gminy z udziałem komisji rady gminy w celu przeglądu dróg.   
 
Do p-ktu 15

           Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak podziękował za udział i zamknął XXXVI  sesję Rady Gminy Przykona.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (28/04/2014 10:24:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (28/04/2014 10:24:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (29/04/2014 12:07:56)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ Nr II/14
II Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku.
PROTOKÓŁ Nr I/ 14
z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 26 listopada 2014 roku
PROTOKÓŁ nr XLII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 października 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XLI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 18 września 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XL/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 11 sierpnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku w Gimnazjum w Przykonie
PROTOKÓŁ nr XXXVIII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 maja 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXV/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 5 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona