Wyszukiwarka:

rok 2014

PROTOKÓŁ nr XXXV/14
PROTOKÓŁ nr XXXV/14
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 5 lutego 2014 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona


        Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak o godz. 1300 otworzył XXXV sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych  gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli –Andrzej Tyczyno – Redaktor „ Echa Turku ”
                                      Marta Jachimowska – „ Turek NET ”
                                      Arkadiusz Wszędybył - Redaktor  „ NET ”
                                      Konrad Sawicki  - przedstawiciel „ Bioelektrowni  
                                      Przykona”

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak zaproponował:

 zdjęcie z porządku obrad punktu:

18. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości  na terenie gminy Przykona.
      
     oraz wprowadzenie do porządku obrad punktu :

     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn. ”Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego ”   

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak zapytał czy są uwagi i wnioski do przedstawionego  porządku obrad.

Uwag i wniosków nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Porządek obrad
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5.  Interpelacje i wnioski radnych.
6.  Sprawozdanie za 2013 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona  na lata 2014-2036.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.  
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Przykona.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona.   
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
20. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2014.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona.
25.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn. ”Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego ”   
26.Odpowiedzi na  interpelacje i wnioski radnych.
27. Wolne wnioski i zapytania.
28. Zamknięcie XXXV sesji Rady Gminy Przykona.

                                                                 
Proszę o przegłosowanie przedstawionego porządku obrad:
- kto jest „za”
- kto jest „przeciw”
     
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad :  
                                 
- kto jest „za”
- kto jest „przeciw”
- kto się „wstrzymał”

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.


Do p-ktu 3

   Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół nr XXXIV/13 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XXXIV sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.

Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.                                                                           
     
Do p-ktu 4

  Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy  radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
                                              
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.
 W tym punkcie głos zabrał Konrad Sawicki  przedstawiciel „Biogazowni”  w Psarach gmina Przykona, który zapoznał obecnych z budową biogazowni, posiadaną mocą oraz kosztem budowy. Zapowiedział rozpoczęcie rozruchu w miesiącu marcu br. Produkowana energia oparta będzie głównie na biomasie.
Powiedział że, spółka którą reprezentuje podpisała umowy na dostawę kukurydzy z rolnikami gmin Dobra, Kawęczyn i Malnów. Wolałby aby byli to mieszkańcy gminy Przykona, ze względów finansowych. Transport surowca będzie tańszy. Powiedział że, w przyszłości możliwy będzie skup zielonki z żyta oraz z porośniętego czy spleśniałego żyta.  Następnie  przedstawił zasady zawierania umów z rolnikami na dostawę biomasy ( przede wszystkim kukurydzy ) do bioelektrowni. Proponował rolnikom podpisywanie umów kontraktacyjnych na 5,10 lub 15 ha . Okres eksploatacji bioelektrowni w Psarach ma wynosić 35 lat.
Obecni na sali zadawali pytania :   
1. Czesław Witczak – zapytał czy są zainteresowani innymi zbożami lub zielonki np: żyto poplonowe,
2.Mirosław Sekura  - poprosił o sporządzenie ulotki z informacją na temat
                                   kontraktacji kukurydzy przez rolników, w celu
                                   przekazania zainteresowanym.                                    
3. Andrzej Gorzelańczyk – zapytał jakie wielkości uprawy interesują
    przedstawiciela. Odpowiedź najlepiej 20- 50 ha zapewniamy transport,  ale
    mogą być 3-5 ha, z transportem własnym.
4. Ryszard Papierkowski – zapytał jaki jest czas od odbioru do zapłaty  - 14 dni.
5. Andrzej Albert – zapytał o cenę – za 1 tonę zielonej masy. Odpowiedź 10 %
    wartości ziarna suchego kukurydzy.
 Przedstawiciel „Bioelektrowni Przykona” Konrad Sawicki powiedział o bardzo dobrej współpracy z władzami gminy. Dzięki niej produkowane przez bioelektrownię ciepło posłuży do ogrzewania budynków komunalnych.                                                                                                                                    

Do p-ktu 5

1. Ewa Zwolińska – zwróciła się z prośbą o naprawę zagłębienia jezdni
                                 przy wyjeździe z Wichertowa na drogę krajową.                            
2. Krzysztof Kałużny – zwrócił się z prośbą o naprawę sufitu w OSP Smulsko,
3. Stanisław Bryl  -  zgłosił problem na złe oznakowania poziome na głównym skrzyżowaniu w Dobrej. Jego zdaniem dojeżdżając drogą powiatową od strony Przykona i zatrzymując się na linii, kierowca nie widzi pojazdów nadjeżdżających z prawej strony od Kowali Pańskich. Lina powinna być przesunięta, co najmniej metr do przodu.

Do p-ktu 6                                                              
            
Sprawozdanie za 2013 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona – omówiła Dyrektor Zespołu Szkół Krystyna Szwankowska. Poinformowała, że za rok 2013 nie płacimy dodatku wyrównawczego. Dodatki te wypłacane są przez samorządy w sytuacji, gdy w ciągu roku na wynagrodzenia przeznacza  się mniej, niż wynika to ze średniego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela. Podała też średnie miesięczne wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego.    
Uwag i wniosków nie było.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu

Do p-ktu 7
            
   Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.   
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „ za” głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.  

Do p-ktu 8
     Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona  na lata 2014-2036 przedstawiła Skarbnik Gminny Maria Świerczyńska.
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona  na lata 2014-2036  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.                                              
                           
Do p-ktu 9
W tym punkcie głos zabrał Zastępca Wójta Roman Marciniak  poinformował, że Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie  prowadzący działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona, złożył 20 stycznia 2014 r. wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzonej Uchwałą Rady Gminy Przykona Nr 0007.192.2013 z dnia  28 lutego 2013 roku na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.  W trakcie postępowania weryfikacyjnego Wójt Gminy ustalił, że  Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie przedłożył w ustawowym   terminie kompletny i zasadny wniosek o przedłużenie czasu  obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę. W uzasadnieniu do wniosku Zakład przedstawił w szczególności informacje dotyczące zakresu świadczenia usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie czasu obowiązywania taryfy na okres od  1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
Uwag i wniosków nie było.                                        
Opinie komisji stałych o projekcie uchwały odczytał  Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji – Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwał poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona została podjęta jednomyślnie  tj. na stan 15  radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „ za ” głosów „ przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.
 
Do- pkt 10
W tym punkcie głos zabrał Zastępca Wójta Roman Marciniak. Poinformował że, z kalkulacji wynika, że powinniśmy płacić 8,47 zł brutto, a obniżyliśmy tę taryfę do 4 zł netto, dlatego proponujemy teraz podwyżkę o 5 procent czyli o dwadzieścia groszy. Podwyżka jest konieczna, gdyż w roku ubiegłym została bardzo obniżona.
Inspektor Bożena Świtaj poinformowała, że Referat Rozwoju Gospodarczego w dniu 17 stycznia 2014 roku przedłożył Wójtowi Gminy wniosek taryfowy na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 roku dla zbiorowego odprowadzenia ścieków . Do wniosku o zatwierdzenie taryfy dołączono szczegółową  kalkulację cen i stawek opłat, poniesione koszty z zakresu zbiorowego odprowadzenia ścieków uwzględnione w kalkulacji.                                                
Poniesione koszty w ostatnim roku obrachunkowym opracowane są w oparciu o ewidencję księgową.
Ceny określone przez Referat Rozwoju Gospodarczego są skalkulowane na podstawie planowanych kosztów utrzymania. Na podstawie przedłożonego wniosku Wójt Gminy Przykona po sprawdzeniu taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków ustalił, że Referat Rozwoju Gospodarczego opracował taryfy zgodnie z przepisami w/w ustawy oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Uwzględniając koszy, cena usługi za odprowadzenie ścieków powinna  się kształtować  na poziomie 8,47  zł/m3 brutto.
Wójt Gminy zaproponował dla pierwszej grupy taryfowej  stawkę z 1m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 4,54  zł/ m3  brutto, dla drugiej grupy taryfowej stawkę w wysokości 6,36 zł/ m3 brutto oraz pokrycie różnicy z budżetu Gminy.
 W związku z tym konieczne jest podejmowanie jednoczesnych działań osłonowych na rzecz mieszkańców. Gmina Przykona ma charakter rolniczy
i mieszkańcy w większości utrzymują się z pracy w gospodarstwach rolnych, zaś dochody są niskie a przyczyniły się do tego  w ostatnim czasie także niekorzystne warunki atmosferyczne. Dlatego też Gmina pokryje z budżetu Gminy różnicę między cenami skalkulowanymi w taryfie  a stawkami przyjętymi w niniejszej Uchwale, która przy pierwszej grupie taryfowej wynosi  3,93 zł  brutto do 1 m3  odebranych  ścieków a przy drugiej grupie  2,11  zł brutto do 1m3 odebranych ścieków.
                                                      
Aktualna taryfa opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków która będzie obowiązywać od 1.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

Grupa I – gospodarstwa domowe  4,20zł/ m3 + 0,34 zł( 8% VAT) = 4,54 zł/m3 brutto

Grupa II – pozostali odbiorcy usług oraz ścieki dowożone 5,89zł/m3 + 0,47 zł( 8 % VAT) = 6,36 zł/m 3 brutto      
         
Uwag i wniosków nie było.  
Opinie komisji stałych o projekcie uchwały odczytał  Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji – Andrzej Albert.                             
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.            
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany Projekt Uchwały
poddał pod głosowanie.                                                                 
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków  została podjęta jednomyślnie na 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było   „za” głosów „ wstrzymujących i  „przeciwnych” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.

Do p-ktu 11
   Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie  dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020 przedstawiła  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Rogowska.
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odcztał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie  dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.

Do p-ktu 12
   Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki przedstawiła  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Rogowska.
Uwag i wniosków nie było.                                                                         
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.

Do p-ktu 13
    Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona  przedstawiła  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Rogowska.
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11 do Protokołu.
 
Do p-ktu 14
W tym punkcie jeden radny opuścił salę.
  Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona przedstawił Wójt Mirosław Broniszewski.
Jest to teren po zbiorniku przeciwpożarowym. Sprzedany zostanie właścicielowi sąsiedniej działki.
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski gm. Przykona  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 12 do Protokołu.

Do p-ktu 15
 W tym punkcie radny powrócił na salę.
        Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki  wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania przedstawiła inspektor Jolanta Chrostek.
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki  wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 13 do Protokołu.

Do p-ktu 16
     Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  przedstawiła inspektor Jolanta Chrostek.                                                  
Gmina objęła w ubiegłym roku odbiorem odpadów posesje niezamieszkałe w tym działki letniskowe. Ilość odpadów u letników jest mniejsza niż się tego spodziewano. Niestety nadal lądują śmieci w rowach i lasach, a mieszkańcy gminy są przekonani, że to właśnie letnicy je porzucają.  Dlatego zdecydowano o wycofaniu się z tego rozwiązania. Właściciele niezamieszkałych posesji zobowiązani zostaną do podpisywania umów o odbiorze odpadów bezpośrednio z firmą zajmująca się tą sprawą.
Radna Ewa Zwolińska apelowała do Wójta  jaki i do kolegów radnych o to aby, w przyszłym regulaminie był zawarty zapis mówiący o odbiorze śmieci spod bram posesji. Mówiła że, wiele posesji jest położonych w naszej gminie daleko od drogi publicznej i transport worków i koszy dla wielu mieszkańców naszej gminy jest uciążliwy.   
Uwag i wniosków nie było.                              

Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                   
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają odpady komunalne została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 14 do Protokołu.

               
Do p-ktu 17
     Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresie świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  przedstawiła inspektor Jolanta Chrostek.
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie sposobu i zakresie świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 15 do Protokołu.

Do p-ktu 18
     Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości przedstawiła inspektor Jolanta Chrostek.

Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za   gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 16 do Protokołu.

Do p-ktu 19
    Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  przedstawiła inspektor Jolanta Chrostek.
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.                   
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za   gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 17 do Protokołu.

Do p-ktu 20
     Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiła inspektor Jolanta Chrostek.
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 18 do Protokołu.

Do p-ktu 21
     Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przedstawił Kierownik Referatu Jan Kończak.
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  obciążenie nieruchomości została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 19 do Protokołu.

Do p-ktu 22
     Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna Olejnik.
Uwag i wniosków nie było.       
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 20 do Protokołu.

Do p-ktu 23
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na  rok 2014 przedstawiła  Inspektor Bożena Świtaj.
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na  rok 2014   została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 21 do Protokołu.

Do p-ktu 24
      Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona
przedstawiła Inspektor Bożena Świtaj.
Uwag i wniosków nie było.                                         
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 22 do Protokołu.

Do p-ktu 25
    Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn. ”Partnerstwo lokalne na  rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego ”  przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
Uwag i wniosków nie było.                                                    
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 15 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 23 do Protokołu.

Do p-ktu 26
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił:
   Wójt Mirosław Broniszewski omówił wniosek, który został złożony  w partnerstwie z Urzędem Miasta Turek i gminami powiatu tureckego do programu EOG. Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego. Wartość całego projektu wynosi 1.000.000 zł, z czego około 150.000 zł. przypadnie dla gminy Przykona.
W ramach tych środków zostaną wykonane dokumenty planistyczne dotyczące m.in. terenów pokopalnianych, a także dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji inwestycji. W dalszej kolejności Pan Wójt omówił dotychczasowe zagospodarowanie w/w terenów, zwracając szczególną uwagę na powstającą suszarnie oraz bioelektrownię. Zwrócił uwagę na realizacje zadań wykorzystania gruntów pogórniczych. Bioelektrownia będzie produkowała ciepło, które chcemy przejąć na obiekty użyteczności publicznej, dochody z podatków oraz kilka miejsc pracy.
Wójt przedstawił zagadnienia związane z planowanym „ Parkiem Energetycznym” na terenie Gminy, który wytwarzał będzie energię z odnawialnych źródeł poprzez budowę farm wiatrowych, fotowoltaicznych oraz wykorzystaniem zasobów geotermalnych.  
Gmina aktualnie uzgadnia z „ PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów ” gminne układy komunikacyjne pozwalające na prawidłowe wykorzystanie zrekultywowanych terenów pogórniczych.
Wójt Gminy Mirosław Broniszewski udzielił odpowiedzi na wnioski radnych:
Na wniosek radnej Ewy Zwolińskiej w sprawie dojazdu firmy po odbiór śmieci do posesji zostanie uwzględnione w nowym regulaminie utrzymania porządku i czystości, natomiast usterki na drodze asfaltowej zostaną naprawione jak tylko pozwolą warunki - wiosną.
Krzysztof Kałużny – naprawę sufitu w OSP Smulsko wniosek rozważymy przy podziale środków.
Na wniosek radnego Stanisława Bryla  obecny dzielnicowy st.asp. Krzysztof Kowalczyk powiedział, że po sprawdzeniu słuszności postulatu będzie w tej sprawie rozmawiał z Zarządem Dróg Powiatowych.
Wójt Mirosław Broniszewski poinformował o likwidacji Biura Obsługi Klienta ENERGA Obsługa i Sprzedaż sp. z o.o. w Koninie. Likwidacja i zamknięcie placówki ograniczy mieszkańcom regionu dostęp do szybkiej i kompleksowej obsługi. W związku z tym zostało przygotowane stanowisko.
Stanowisko Rady Gminy Przykona w sprawie likwidacji  przez Energa Obsługa i Sprzedaż sp. z o. o. Biura Obsługi Klienta w Koninie zostało jednogłośnie przyjęte przez radę.
Stanowisko Rady Gminy stanowi załącznik do protokołu. Nr 24 Wójt Gminy Mirosław Broniszewski poinformował o deklaracji przystąpienia do koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.
Pracownik Roman Cybulski omówił przygotowaną deklarację.
Rada Gminy Przykona jednogłośnie wyraziła chęć przystąpienia do koalicji.
Deklaracja przystąpienia do koalicji na rzeczy utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Deklaracja stanowi załącznik do protokołu Nr 25

Wójt Mirosław Broniszewski poinformował o sytuacji oświatowej w małych szkołach podstawowych w Boleszczynie i Sarbicach. Musimy się zastanowić co
dalej z tymi szkołami.   
Następnie Wójt poinformował, że PKS Turek zlikwidował kurs samochodu Smulsko –Posoka i Posoka – Smulsko, który uniemożliwia odjazd młodzieży kończących naukę, oraz przedstawił propozycje na dofinansowanie pokrycia kosztów przywrócenia i wykonywania kursu na odcinku  Smulsko –Posoka , Posoka – Smulsko.  
Po zapoznaniu się z obecnymi potrzebami  w ruchu pasażerskim Rada Gminy nie wyraziła zgody na dofinansowanie tego kursu.   
Wójt Mirosław Broniszewski poinformował o zamiarze utworzenia Spółdzielni Socjalnej, której zadaniem byłoby świadczenie usług kucharsko – gastronomicznych i pielęgnacji zieleni. Spółdzielnia Socjalna tworzona jest na bazie potencjału czterech gmin:  Przykona, Brudzew, Kawęczyn oraz Turek.
                      
Do p-ktu 27
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali:

1. Jerzy Rosiak  - zwrócił się z prośbą o ponaglenia Firmy „Gaz-System”  
                             o odnowienia rowu w Laskach.
2.  Stanisław Bryl – poinformował ze w miejscowości Posoka została
                                 zlikwidowana skrzynka pocztowa, która służyła
                                 okolicznym  mieszkańcom.   


Do p-ktu 28
    Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak podziękował za udział i zamknął XXXV  sesję Rady Gminy Przykona.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (04/03/2014 10:54:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (05/03/2014 15:05:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (10/03/2014 10:53:04)
Lista wiadomości
PROTOKÓŁ Nr II/14
II Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku.
PROTOKÓŁ Nr I/ 14
z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 26 listopada 2014 roku
PROTOKÓŁ nr XLII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 października 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XLI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 18 września 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XL/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 11 sierpnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku w Gimnazjum w Przykonie
PROTOKÓŁ nr XXXVIII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 maja 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVII/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXVI/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
PROTOKÓŁ nr XXXV/14
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 5 lutego 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona