Nasza strona Główny BIP ESP
Szukaj  
Jesteś w dziale:  
UCHWAŁA Nr XIV/86/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku
 
UCHWAŁA Nr  XIV/86/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 grudnia 2007 roku
 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
 
                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :
 
§ 1
 W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Przykona wprowadza się zwolnienia z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 
§ 2
Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1.    przedsiębiorcy- rozumie się przez to podmioty zaangażowane w działalność gospodarczą,
2.    pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
3.    nowym stanowisku pracy - rozumie się przez to nowe miejsce pracy, na którym będzie zatrudniony pracownik,
4.    przedsiębiorcy podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy- rozumie się przez to przedsiębiorcę, który nigdy wcześniej nie figurował  w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwy organ ewidencyjny oraz nie jest następcą prawnym poprzedniego podmiotu gospodarczego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej nie obejmowało terenu Gminy Przykona,
 
  § 3
 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle, budynki lub ich części   wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność na terenie gminy, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres zwolnienia oraz co najmniej dwa lata po jego ustaniu.
 2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 przysługuje na okres 3 lat poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym rozpoczęto działalność gospodarczą, a jeżeli działalność rozpoczęto w nowowybudowanym budynku lub jego części, albo budowli lub jej części, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego. 
 
§ 4
 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona  pod warunkiem utworzenia nowych stanowisk pracy. Kwotę zwolnienia z podatku od nieruchomości ustala się w wysokości należnej od 40 m2 budynku za każde nowopowstałe stanowisko pracy. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem utrzymania  zwiększonego poziomu zatrudnienia przez cały okres zwolnienia oraz wykorzystywania budynków do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres zwolnienia oraz co najmniej dwóch lat po jego ustaniu.
 2. Zwolnienie wymienione w ust.1 przysługuje na okres 3 lat począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca utworzył nowe stanowiska pracy.
 3. Warunek utworzenia nowych stanowisk pracy uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie sześciu miesięcy przed utworzeniem nowych stanowisk pracy.
 
  § 5
 1. Kwota zwolnień wymienionych w   § 3 i 4 nie może przekroczyć wymiaru pełnego należnego Gminie podatku od nieruchomości.
 2. Warunkiem skorzystania ze zwolnień przysługujących na podstawie  § 3 i 4 niniejszej uchwały jest złożenie przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku, w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia uprawnień do skorzystania ze zwolnienia, wraz z:
ˇ    deklaracją lub informacją na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,
  • zaświadczeniami o uzyskanej pomocy de minimis oraz informację o każdej innej niż de minimis pomocy ( uzyskanej nie tylko w okresie 3-letnim)dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały albo oświadczenie, że przedsiębiorca z takiej pomocy nie korzystał,
ˇ    oświadczeniem, iż podmiot ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244  z 1.10.2004 roku).
  • oświadczeniem o zobowiązaniu się do prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej dwóch lat po zakończeniu zwolnienia
ponadto do zwolnienia wynikającego z  § 4 należy dołączyć:
ˇ    potwierdzone kserokopie deklaracji miesięcznych ZUS DRA z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających utworzenie nowych stanowisk pracy,
ˇ    potwierdzone kserokopie deklaracji zgłoszeniowych na ubezpieczenie społeczne ZUS pracowników, z tytułu zatrudnienia których przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia,
ˇ    oświadczenie wg ustalonego wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
   § 6
 1. Zwolnienia , o których mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc de minimis, zgodnie z  rozporządzeniem Komisji ( WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.U. UE L 379 z 28.12.2006).
 2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100 000 euro.
 
 1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości nie może uzyskać przedsiębiorca , który posiada zaległe zobowiązania finansowe wobec Gminy Przykona.
 
   § 7
 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 3 i 4  zobowiązany jest do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego do złożenia, według stanu na dzień     1 stycznia roku podatkowego informacji dotyczących:
 • zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis oraz informację o każdej innej niż de minimis pomocy ( uzyskanej nie tylko w okresie 3-letnim)dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały albo oświadczenie, że przedsiębiorca z takiej pomocy nie korzystał,
ˇ    oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia,
ˇ    oświadczenia, iż podmiot ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244  z 1.10.2004 roku).
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego, w ciągu 14 dni o utracie warunków do zwolnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały. Przedsiębiorca ten traci prawo do zwolnienia od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
 2. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia organu podatkowego o utracie warunków do zwolnienia zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku za okres korzystania ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę.
 3. Przedsiębiorca, który nie wykona określonego w § 3 ust.1 i    § 4 ust.1 obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku za okres korzystania ze zwolnienia  wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek dla zaległości podatkowych.
 
  § 8
Traci moc Uchwała Nr XXIX/160/05 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2005r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona.
   § 9
            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
   § 10
            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
                                                                                     Załącznik Nr 1 do
                                                                                                        Uchwały NrXIV/86/07
                                                                                                              Rady Gminy Przykona 
                                                                                                          z dnia 19 grudnia 2007r                      
 
 
OŚWIADCZENIE
 
Oświadczam, że ......................................................................................................
                                 ( imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)
 
 
.........................................                    ...................................                          .....................
                    NIP                                    PESEL/REGON                                  SYMBOL PKD
 
 
...................................................................................................................................
                                                 ( adres zamieszkania lub adres siedziby)
 
w ................... roku utworzyłem nowe stanowiska pracy w rozumieniu Uchwały
Nr XIV/86/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona,
w liczbie ...........................................................
 
 
 
 
 
 
........................                                                      ..............................................
      Data                                                                            Czytelny podpis
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwał Nr  XIV/86/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 grudnia 2007roku
 
 
Przepisy ustawy  z dnia 12  stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) dają możliwość wprowadzenia przez Radę Gminy, w podatku od nieruchomości, innych zwolnień przedmiotowych, niż określonych w w/w ustawie w tym zwolnień mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r Nr 59, poz. 404 ze zmianami) oraz szeregu innych aktów prawa wspólnotowego wprowadzenie powyższych zwolnień stanowi pomoc publiczą.
Rozporządzenia Komisji Europejskiej jak i również ustawodastwo krajowe w zakresie programów pomocowych, w tym również pomocy de minimis z dniem 31 grudnia 2006r utraciły ważność. Zgodnie z prowadzoną przez Unię Europejską polityką w zakresie pomocy publicznej zostały przyjęte nowe akty prawne, które będą obowiązywać w latach 2007-2013. W związku z powyższym zasadne było dostosowanie i zmienienie warunków udzielania pomocy publicznej  ustalonych  w poprzednim akcie prawa miejscowego tj. Uchwałe
Nr XXIX/160/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona.     
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (7 / 1 / 2008)
- zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (7 / 1 / 2008)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (7 / 1 / 2008)
Oglądano 3337 razy
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XV/95/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Uchwała Nr XV/ 94 /07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała Nr XV/93/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA NR XIV/92/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA Nr XIV/91/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących drogę powiatową nr 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko, położonych we wsiach Jakubka, Dąbrowa, Zimotki i Smulsko Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów" Uchwała Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych Uchwała Nr XIV/87/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok Uchwała Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Uchwała Nr XIV/ 84/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2008 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie Uchwała Nr XIV/83/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 Uchwała Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008rok Uchwała Nr XIII/80/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2008 roku. UCHWAŁA NR XIII/79/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Psary UCHWAŁA NR XIII/78/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Olszówka UCHWAŁA NR XIII/77/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA NR XIII/76/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Bądków Pierwszy i Gąsin Uchwała Nr XIII/75/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Przykona UCHWAŁA Nr XIII/74/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. UCHWAŁA NR XIII/73/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych UCHWAŁA Nr XIII/72/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008rok UCHWAŁA Nr XIII/71/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie opłaty targowej. UCHWAŁA Nr XIII/70/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej UCHWAŁA Nr XIII/69/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2008rok. UCHWAŁA Nr XIII/68/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. UCHWAŁA Nr XIII/67/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok . Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku i Sądu Okręgowego w Koninie UCHWAŁA NR XII/61/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rogów UCHWAŁA Nr XI/59/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu. Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie UCHWAŁA Nr XI/57/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej" Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uchwała Nr XI / 54/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA NR X/53/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007r w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych U C H W A Ł A Nr X/52/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona Uchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna w przypadkach kiedy rodzice lub opiekunowie ucznia zapewniają dowóz i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrod UCHWAŁA Nr X/49/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona UCHWAŁA Nr X/48/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej UCHWAŁA NR X/47/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA NR X/46/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wichertów i Przykona Uchwała nr X/45/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 r. W sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku Uchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok Uchwała Nr X/43/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku, w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok UCHWAŁA NR IX/42/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona. Uchwała Nr IX/41/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2006 rok. Uchwała Nr IX/40/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2006 rok Uchwała Nr IX/39/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA Nr VII/37/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2006 rok. Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. UCHWAŁA Nr VI/34/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska . UCHWAŁA NR VI/33/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Olszówka UCHWAŁA Nr VI/32/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 r. o dodatkach do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzon UCHWAŁA NR VI/31/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/182/98 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 1998r. Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA V/29/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2007 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady. U C H W A Ł A Nr V/28/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działki 154/4, położonej w miejscowości Psary, oraz działki nr 303/2 położonej Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2007 rok. Uchwała Nr V/ 25 / 07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona. Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Przykona. Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok