Nasza strona Główny BIP ESP
Szukaj  
Jesteś w dziale:  
UCHWAŁA Nr XIII/70/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku
 
UCHWAŁA Nr XIII/70/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007roku
 
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 oraz art. 12 ust. 1 pkt.7, ust.9  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747)
Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
     § 1
 Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".
 
§ 2
1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.
2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy bonitacji gruntów oraz określić zamierzony okres zwolnienia.
§ 3
        1. Warunki zwolnienia są następujące:
1)    zaprzestanie uprawy roślin;
2)    nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;
3)    nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;
4)    utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
2.    Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.
§ 4
         1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta.
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt. 1.
 
3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Wójta Gminy w Przykonie w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/70/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007roku
 
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
 
 
            Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym  ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747)
w art. 12 ust. 9  zobowiązuje Radę Gminy po pojęcia uchwały określającej tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. Ustalenie warunków i trybu przyznawania  zwolnienia o którym mowa w art. 12 ust.1 pkt.7 w/w ustawy  umożliwi właściwe stosowanie przepisów prawa dotyczących zwolnienia podatkowego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19 / 11 / 2007)
- zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (21 / 12 / 2007)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19 / 11 / 2007)
Oglądano 2938 razy
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XV/95/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Uchwała Nr XV/ 94 /07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała Nr XV/93/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA NR XIV/92/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA Nr XIV/91/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących drogę powiatową nr 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko, położonych we wsiach Jakubka, Dąbrowa, Zimotki i Smulsko Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów" Uchwała Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych Uchwała Nr XIV/87/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA Nr XIV/86/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona Uchwała Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Uchwała Nr XIV/ 84/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2008 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie Uchwała Nr XIV/83/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 Uchwała Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008rok Uchwała Nr XIII/80/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2008 roku. UCHWAŁA NR XIII/79/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Psary UCHWAŁA NR XIII/78/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Olszówka UCHWAŁA NR XIII/77/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA NR XIII/76/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Bądków Pierwszy i Gąsin Uchwała Nr XIII/75/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Przykona UCHWAŁA Nr XIII/74/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. UCHWAŁA NR XIII/73/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych UCHWAŁA Nr XIII/72/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008rok UCHWAŁA Nr XIII/71/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie opłaty targowej. UCHWAŁA Nr XIII/69/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2008rok. UCHWAŁA Nr XIII/68/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. UCHWAŁA Nr XIII/67/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok . Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku i Sądu Okręgowego w Koninie UCHWAŁA NR XII/61/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rogów UCHWAŁA Nr XI/59/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu. Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie UCHWAŁA Nr XI/57/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej" Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uchwała Nr XI / 54/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA NR X/53/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007r w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych U C H W A Ł A Nr X/52/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona Uchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna w przypadkach kiedy rodzice lub opiekunowie ucznia zapewniają dowóz i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrod UCHWAŁA Nr X/49/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona UCHWAŁA Nr X/48/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej UCHWAŁA NR X/47/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA NR X/46/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wichertów i Przykona Uchwała nr X/45/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 r. W sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku Uchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok Uchwała Nr X/43/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku, w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok UCHWAŁA NR IX/42/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona. Uchwała Nr IX/41/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2006 rok. Uchwała Nr IX/40/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2006 rok Uchwała Nr IX/39/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA Nr VII/37/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2006 rok. Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. UCHWAŁA Nr VI/34/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska . UCHWAŁA NR VI/33/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Olszówka UCHWAŁA Nr VI/32/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 r. o dodatkach do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzon UCHWAŁA NR VI/31/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/182/98 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 1998r. Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA V/29/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2007 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady. U C H W A Ł A Nr V/28/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działki 154/4, położonej w miejscowości Psary, oraz działki nr 303/2 położonej Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2007 rok. Uchwała Nr V/ 25 / 07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona. Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Przykona. Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok