Nasza strona Główny BIP ESP
Szukaj  
Jesteś w dziale:  
UCHWAŁA Nr XIII/69/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku
                   
 
UCHWAŁA  Nr XIII/69/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007 roku
 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2008rok.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990ro samorządzie  gminnym  / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591/ Dz.U. z 2002r    Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U.z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203/, Dz. U. z 2005r Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974/  art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r  o podatku rolnym / Dz.U.  z 2006 Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz.1825, Nr 245, poz. 1775, Dz. U. z2007r Nr 109, poz. 747/  Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2007r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r / MP Nr 77, poz.831/      
 
Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :
 
                                                                     § 1
 
Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie  Prezesa GUS z dnia 17 października 2007r  /MP Nr 77, poz. 831/ za okres  pierwszych trzech kwartałów  2007r obniża się z kwoty    58,29 zł  za 1q (1 dt)  do kwoty  30,00 zł  za 1q (1 dt),  która stanowi podstawę do  ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2008 r.
 
                                                                    § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
                                                                    § 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2008 rok.
 
                                                                       
 
 
UZASADNIENIE
do  Uchwały Nr XIII/69/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2007roku
 
 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego.
 
         
                   Prezes GUS  Komunikatem z dnia 17 października 2007r /MP Nr 77, poz.831/   ogłosił  średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r, która wynosi 58,29zł za 1dt.
 Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym daje możliwość  obniżenia ceny skupu jednej dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.
Obniża się średnią cenę skupu żyta do 30,00 zł za 1q (1dt)  określoną dla celów podatku rolnego na 2008 rok.
         
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19 / 11 / 2007)
- zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (21 / 12 / 2007)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19 / 11 / 2007)
Oglądano 2683 razy
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XV/95/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Uchwała Nr XV/ 94 /07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała Nr XV/93/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA NR XIV/92/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA Nr XIV/91/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących drogę powiatową nr 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko, położonych we wsiach Jakubka, Dąbrowa, Zimotki i Smulsko Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów" Uchwała Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych Uchwała Nr XIV/87/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA Nr XIV/86/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona Uchwała Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Uchwała Nr XIV/ 84/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2008 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie Uchwała Nr XIV/83/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 Uchwała Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008rok Uchwała Nr XIII/80/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2008 roku. UCHWAŁA NR XIII/79/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Psary UCHWAŁA NR XIII/78/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Olszówka UCHWAŁA NR XIII/77/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA NR XIII/76/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Bądków Pierwszy i Gąsin Uchwała Nr XIII/75/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Przykona UCHWAŁA Nr XIII/74/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. UCHWAŁA NR XIII/73/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych UCHWAŁA Nr XIII/72/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008rok UCHWAŁA Nr XIII/71/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie opłaty targowej. UCHWAŁA Nr XIII/70/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej UCHWAŁA Nr XIII/68/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. UCHWAŁA Nr XIII/67/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok . Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku i Sądu Okręgowego w Koninie UCHWAŁA NR XII/61/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rogów UCHWAŁA Nr XI/59/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu. Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie UCHWAŁA Nr XI/57/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej" Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uchwała Nr XI / 54/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA NR X/53/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007r w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych U C H W A Ł A Nr X/52/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona Uchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna w przypadkach kiedy rodzice lub opiekunowie ucznia zapewniają dowóz i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrod UCHWAŁA Nr X/49/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona UCHWAŁA Nr X/48/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej UCHWAŁA NR X/47/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA NR X/46/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wichertów i Przykona Uchwała nr X/45/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 r. W sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku Uchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok Uchwała Nr X/43/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku, w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok UCHWAŁA NR IX/42/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona. Uchwała Nr IX/41/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2006 rok. Uchwała Nr IX/40/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2006 rok Uchwała Nr IX/39/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA Nr VII/37/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2006 rok. Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. UCHWAŁA Nr VI/34/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska . UCHWAŁA NR VI/33/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Olszówka UCHWAŁA Nr VI/32/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 r. o dodatkach do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzon UCHWAŁA NR VI/31/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/182/98 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 1998r. Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA V/29/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2007 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady. U C H W A Ł A Nr V/28/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działki 154/4, położonej w miejscowości Psary, oraz działki nr 303/2 położonej Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2007 rok. Uchwała Nr V/ 25 / 07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona. Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Przykona. Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok