Nasza strona Główny BIP ESP
Szukaj  
Jesteś w dziale:  
UCHWAŁA Nr XIII/72/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r
UCHWAŁA Nr  XIII/72/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia  14 listopada 2007r 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008rok 
 
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,  art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn.zm./,  art. 8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  /Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844  z późn. zm./,  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2008r (M.P. Nr 47, poz. 557) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  10 października 2007r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. ( M.P. Nr 76 poz. 813) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się następujące  stawki  podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
    
1.  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
      i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu ;
 
a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                  340,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                       570,00 zł,
c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                680,00 zł
.
 
 
2.  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
                                                                              
 
3.  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony   i poniżej 12 ton:
 
a)  od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                                               770,00 zł                                                                            
b) powyżej 5,5 ton  do 9 ton włącznie                                        820,00 zł                                  
c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                             870,00 zł
  
                                  
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  według stawek określonych w załączniku Nr 2do niniejszej uchwały;  
5.  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
  
                -  od 7 ton i poniżej 12 ton               - 680,00 zł.
 
6.   od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;   
  7.  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
a)  mniej niż 30 miejsc                        -790,00zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    - 1.000,00zł
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona
                                                                            § 3
Traci moc uchwała Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/215/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
                                                                            § 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy  2008.
                                                                      
 
UZASADNIENIE do
UCHWAŁY Nr  XIII/72/07
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 14 listopada 2007r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
          Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  /Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844  z późn. zm./ stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają :
1)   samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton ;
2)   samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ;
3)   ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4)   ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ;
5.    przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ;
6.    przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą  równą lub wyższą niż  12 ton,  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ;
7.    autobusy 
 
 Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008r (M.P. Nr 47, poz. 557) oraz obwieszczeniu  z dnia  10 października 2007r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. ( M.P. Nr 76 poz. 813) ustalił maksymalne i minimalne stawki podatku od środków transportowych. Rada Gminy  po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Gminy określiła stawki  dla podatku od środków transportowych, które mieszczą się w granicach minimalnych i maksymalnych stawek przedmiotowego podatku określonego w ustawie o podatkach  i opłatach lokalnych.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (19 / 11 / 2007)
- zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (21 / 12 / 2007)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19 / 11 / 2007)
Oglądano 2672 razy
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XV/95/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Uchwała Nr XV/ 94 /07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała Nr XV/93/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA NR XIV/92/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA Nr XIV/91/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących drogę powiatową nr 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko, położonych we wsiach Jakubka, Dąbrowa, Zimotki i Smulsko Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów" Uchwała Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych Uchwała Nr XIV/87/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA Nr XIV/86/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona Uchwała Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Uchwała Nr XIV/ 84/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2008 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie Uchwała Nr XIV/83/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 Uchwała Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008rok Uchwała Nr XIII/80/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2008 roku. UCHWAŁA NR XIII/79/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Psary UCHWAŁA NR XIII/78/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Olszówka UCHWAŁA NR XIII/77/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA NR XIII/76/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Bądków Pierwszy i Gąsin Uchwała Nr XIII/75/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Przykona UCHWAŁA Nr XIII/74/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. UCHWAŁA NR XIII/73/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych UCHWAŁA Nr XIII/71/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie opłaty targowej. UCHWAŁA Nr XIII/70/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej UCHWAŁA Nr XIII/69/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2008rok. UCHWAŁA Nr XIII/68/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. UCHWAŁA Nr XIII/67/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok . Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku i Sądu Okręgowego w Koninie UCHWAŁA NR XII/61/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rogów UCHWAŁA Nr XI/59/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu. Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie UCHWAŁA Nr XI/57/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej" Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uchwała Nr XI / 54/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA NR X/53/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007r w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych U C H W A Ł A Nr X/52/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona Uchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna w przypadkach kiedy rodzice lub opiekunowie ucznia zapewniają dowóz i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrod UCHWAŁA Nr X/49/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona UCHWAŁA Nr X/48/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej UCHWAŁA NR X/47/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA NR X/46/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wichertów i Przykona Uchwała nr X/45/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 r. W sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku Uchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok Uchwała Nr X/43/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku, w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok UCHWAŁA NR IX/42/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona. Uchwała Nr IX/41/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2006 rok. Uchwała Nr IX/40/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2006 rok Uchwała Nr IX/39/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA Nr VII/37/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2006 rok. Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. UCHWAŁA Nr VI/34/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska . UCHWAŁA NR VI/33/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Olszówka UCHWAŁA Nr VI/32/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 r. o dodatkach do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzon UCHWAŁA NR VI/31/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/182/98 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 1998r. Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA V/29/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2007 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady. U C H W A Ł A Nr V/28/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działki 154/4, położonej w miejscowości Psary, oraz działki nr 303/2 położonej Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2007 rok. Uchwała Nr V/ 25 / 07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona. Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Przykona. Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok