Nasza strona Główny BIP ESP
Szukaj  
Jesteś w dziale:  
Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała  Nr V/20/07
Rady Gminy Przykona
z dnia  20 lutego  2007 roku   
 
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d i 10   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz  art. 165, art. 166,  art. 168 ust. 2 pkt. 5 i 6, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt.1, art. 195 ust.2  ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz.2104,  ze zm.), Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:
 
§ 1.

1. Ustala  się dochody budżetu na 2007 rok w  wysokości  16.598.561 zł, zgodnie  z załącznikiem
Nr 1.
 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
   a) dotacje celowe na realizację zadań  z zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych  ustawami w  wysokości  1.478.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
 
§ 2
 
  1. Ustala się wydatki budżetu na 2007 rok w  wysokości  18.600.601 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
   2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
       1) wydatki bieżące w wysokości  14.707.942 zł,
           w tym na:
a) dotacje   557.000 zł,
 w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 352.000 zł,
- dla podmiotów nie zaliczanych  do sektora finansów publicznych 174.500 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 8
- celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 30.000 zł.
- celowe na pomoc finansową udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500 zł,  
b) wydatki na obsługę długu  42.440  zł, 
2) wydatki majątkowe w 2007 r w wysokości   3.892.659 zł. zgodnie z załącznikiem  Nr  4 
3) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
 wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem
Nr 5  
4) Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.478.950zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 3
 
1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w  wysokości  43.000 zł.
2.Ustala się  wydatki na realizację Gminnego Programu  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości  39.000 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przykona na lata 2007-2010, w roku 2007 w wysokości 4.000 zł.
 
§ 4
 
1. Deficyt budżetu w kwocie 2.002.040 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych.  
 
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6
 
§ 5
 
Ustala się plan przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody  2.600.000 zł,
2) wydatki      2.600.000 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 7.    
 
§ 6
 
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
    1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 5,
    2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 
 
§ 7
 
1. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania przeniesień w planie wydatków  budżetu  między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  a także ustanowienia nowych paragrafów i rozdziałów wydatków, 
2) dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w danym dziale,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
      
§ 8
 
1. Ustala się sumę  300.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 
 
§ 9
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 10
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Karol Skiba
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (22 / 3 / 2007)
- zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (22 / 3 / 2007)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (22 / 3 / 2007)
Oglądano 3136 razy
Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XV/95/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Uchwała Nr XV/ 94 /07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała Nr XV/93/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA NR XIV/92/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA Nr XIV/91/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących drogę powiatową nr 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko, położonych we wsiach Jakubka, Dąbrowa, Zimotki i Smulsko Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów" Uchwała Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych Uchwała Nr XIV/87/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA Nr XIV/86/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona Uchwała Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Uchwała Nr XIV/ 84/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2008 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie Uchwała Nr XIV/83/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012 Uchwała Nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008rok Uchwała Nr XIII/80/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona od dnia 1 stycznia 2008 roku. UCHWAŁA NR XIII/79/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Psary UCHWAŁA NR XIII/78/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Olszówka UCHWAŁA NR XIII/77/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA NR XIII/76/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Bądków Pierwszy i Gąsin Uchwała Nr XIII/75/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Przykona UCHWAŁA Nr XIII/74/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. UCHWAŁA NR XIII/73/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych UCHWAŁA Nr XIII/72/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008rok UCHWAŁA Nr XIII/71/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie opłaty targowej. UCHWAŁA Nr XIII/70/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej UCHWAŁA Nr XIII/69/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2008rok. UCHWAŁA Nr XIII/68/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. UCHWAŁA Nr XIII/67/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok . Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku i Sądu Okręgowego w Koninie UCHWAŁA NR XII/61/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rogów UCHWAŁA Nr XI/59/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu. Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/257/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie UCHWAŁA Nr XI/57/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej" Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uchwała Nr XI / 54/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA NR X/53/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007r w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych U C H W A Ł A Nr X/52/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona Uchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna w przypadkach kiedy rodzice lub opiekunowie ucznia zapewniają dowóz i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrod UCHWAŁA Nr X/49/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona UCHWAŁA Nr X/48/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej UCHWAŁA NR X/47/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Laski UCHWAŁA NR X/46/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wichertów i Przykona Uchwała nr X/45/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 r. W sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku Uchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok Uchwała Nr X/43/07 Rady Gminy Przykona z dnia 05 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku, w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok UCHWAŁA NR IX/42/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona. Uchwała Nr IX/41/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2006 rok. Uchwała Nr IX/40/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2006 rok Uchwała Nr IX/39/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA Nr VII/37/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2006 rok. Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. UCHWAŁA Nr VI/34/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska . UCHWAŁA NR VI/33/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Olszówka UCHWAŁA Nr VI/32/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 r. o dodatkach do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzon UCHWAŁA NR VI/31/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/182/98 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 1998r. Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok UCHWAŁA V/29/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2007 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady. U C H W A Ł A Nr V/28/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działki 154/4, położonej w miejscowości Psary, oraz działki nr 303/2 położonej Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przykona na 2007 rok. Uchwała Nr V/ 25 / 07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona. Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Przykona. Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień